лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Р. М. МОТОРИН
Т. Є. ТРУБНІК-ШАКОВЯШ
М. В. МАЗУР

 

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни
За загальною редакцією
професора Р. М. Моторина

 

 

Рекомендовано
Міністерством овіти і науки України 


Рецензенти:
П. А. Нагірняк, канд. екон. наук
(НДІ статистики Держкомстату України)
І. М. Нікітіна, начальник управління
національних рахунків Держкомстату України

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18.2-855 від 19.05.03

Моторин Р. М., Трубнік-Шаковяш Т. Є., Мазур М. В.
М 85         Система національних рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Р. М. Моторина. — К.: КНЕУ, 2004. — 196 с.
ISBN 966–574–585–9
Подано характеристику національних рахунків України, розкривається методологія їх побудови та напрямки аналізу. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу подаються задачі, тести, вправи, а також глосарій.
Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями: статистика, макроекономіка, міжнародні економічні відносини, менеджмент, маркетинг, облік, фінанси. Буде корисним для працівників аналітичних підрозділів органів державного управління, аналітичних центрів, підприємців, викладачів та аспірантів економічних вищих навчальних закладів.

ББК 65.051

 

Навчальне видання

 

МОТОРИН Руслан Миколайович
ТРУБНІК-ШАКОВЯШ Тетяна Євгеніївна
МАЗУР Маргарита Вікторівна

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Ю. Пригорницький. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректори Є. Кірізій, С. Кирилаш. Верстка Н. Коломієць

© Р. М. Моторин, Т. Є. Трубнік-Шаковяш,
М. В. Мазур, 2004
ІSBN 966–674–585–9                                                   © КНЕУ, 2004

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.