лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківське право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

Банківське право України належить до спеціальних дисциплін для студентів юридичного факультету, які навчаються за спеціаль­ністю «Правознавство». Актуальність вивчення цього курсу зумовлена зростанням значущості банківського права в системі юридичних наук, що зумовлено передусім переходом України до засад ринкової економіки, зростанням ролі банків як фінансових посередників у національній фінансово-кредитній системі.
У зв’язку з цим вивчення банківського права України — важлива та невід’ємна частина правової освіти студентів юридичних вузів і факультетів. Особливого значення набуває знання банків-
ського права для юристів економічного профілю.
Початок становлення в системі права України банківського права як самостійної галузі зі своєрідними предметом, методами та принципами правового регулювання безпосередньо пов’язано з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. До того часу правовідносини у цій сфері регулювалися частково цивільним, а част­ково фінансовим правом.
Банківське право України — самостійна галузь права, що включає систему норм і принципів, спрямованих на регулювання банківської діяльності, організацію та функціонування банків-
ської системи України.
Навчальний курс із банківського права, покликаний допомогти студентам опанувати банківське право як самостійну галузь, сприятиме оволодінню навиками самостійно та кваліфіковано вирішувати практичні завдання в цій сфері.
Із метою формування у студентів відповідних теоретичних знань курс структурно побудовано відповідно до методологічних вимог до вивчення банківського права. Особливу увагу приділено правовим аспектам функціонування та взаємодії всіх елементів банківської системи України. Зокрема, це питання щодо правового статусу Національного банку України як центрального банку та особливого органу державного управління, щодо правових засад створення та функціонування банків різних видів і форм влас­ності, щодо юридичного механізму здійснення банківської діяльності, відповідних заборон у цій сфері тощо.
Крім того, з метою прищеплення студентам навиків застосовування норм банківського законодавства до конкретних практич­них ситуацій навчальний курс враховує й потреби правозасто­совчої діяльності. Розв’язання практичних завдань дасть змогу студентам, певною мірою, опанувати тенденції практики застосування банківського законодавства, навчитися орієнтуватися в цій сфері правового регулювання та спрямовувати свої зусилля на захист прав різних суб’єктів банківських правовідносин.
Метою курсу є вивчення студентами основних теоретичних питань банківського права як самостійної галузі права та оволодіння практичними навиками в цій галузі. Студенти мають набути знань про основні правові механізми регулювання діяльності бан-
ків, про фундаментальні інститути банківського права. У зв’язку
з цим увага акцентується на досліджені банківського законодав-
ства як інструмента практичного врегулювання у даній сфері. Курс підготовлено з урахуванням теоретичних положень банківського права, вимог чинного банківського законодавства в обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного опанування студентами основних положень цієї галузі.
Як результат вивчення банківського права України студенти повинні знати:

 • предмет, методи, принципи та джерела банківського права України;
 • правовий статус і компетенцію Національного банку України та інших банків;
 • правові основи банківського регулювання та банківського нагляду;
 • правові засади організації та діяльності банків, їхніх філій представництв та об’єднань;
 • правові засади здійснення депозитних операцій;
 • правові засади здійснення кредитних операцій;
 • правові засади відкриття та ведення банківських рахунків;
 • правові засади здійснення розрахункових операцій;
 • правові основи валютного регулювання та валютного контролю;

ознайомитися

 • із практикою застосування банківського законодавства;

вміти

 • застосовувати норми банківського права в процесі вирішення практичних ситуацій.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.