лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ,
застосованих у посібнику

  

 1. Акт про нещасний випадок — це офіційний документ, який засвідчує факт нещасного випадку, що стався з людиною при виконанні обов’язків, передбачених трудовим договором, який є підставою для встановлення інвалідності внаслідок трудового каліцтва.
 2. Багатодітні матері — це жінки, які народили п’ять чи більше дітей і виховували їх до восьмирічного віку.
 3. Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів — це установи, що здійснюють матеріально-побутове обслуговування людей похилого віку та інвалідів, які потребують догляду і не мають працездатних дітей та родичів, котрі за законом повинні їх утримувати.
 4. Ветерани війни — це особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
 5. Ветерани праці — це громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об’єднан­нях, мають визначений трудовий стаж (35 років — жінки, 40 років — чоловіки) і вийшли на пенсію.
 6. Вислуга років — це особливий вид спеціального стажу окремих категорій працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку, який дає право на пенсію за віком.
 7. Громадяни похилого віку — це особи, які досягли: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років, та особи, яким до досягнення пенсійного віку залишилося 1,5 року.
 8. Група інвалідності — ступінь постійної чи тривалої втрати працездатності.
 9. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукуп­ного доходу сім’ї.
 10. Державні соціальні гарантії — це мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму.
 11. Державні соціальні стандарти — це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.
 12. Допомоги — це грошові виплати (крім пенсій) громадянам у випадках, передбачених законами про соціальне страхування чи про державну соціальну допомогу.
 13. Загальний трудовий стаж — це сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності незалежно від перерв.
 14. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 15. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов­леними народженням та похованням, — це матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з утратою заробітної плати (доходу) в разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткова компенсація витрат, пов’язаних з народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім’ї.
 16. Інвалід — це особа зі стійким розладом функцій організму, зумов­леним захворюванням, наслідком травм, або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до потреби в соціальній допомозі та захисті.
 17. Інваліди війни — це військовослужбовці, партизани, підпільники, працівники, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних (або пов’язаних з ними) під час захисту Батьківщини в період Великої Вітчизняної та громадянської воєн, у період ведення бойових дій у мирний час на території інших держав.
 18. Інваліди з дитинства — це особи, у яких інвалідність настала після виповнення 16 років і до початку трудової діяльності.
 19. Інвалідність — це довгочасна чи постійна втрата працездатності або значна обмеженість її.
 20. Інвалідність внаслідок загального захворювання — це інвалідність, причиною якої не є трудове каліцтво чи професійне захворювання.
 21. Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалеж­них від неї причин має середньомісячний сукупний прибуток, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.
 22. Мінімальний розмір пенсії — це гарантований державою найменший рівень пенсії на місяць.
 23. Неперервний трудовий стаж — це тривалість останньої неперервної діяльності працівника на тому самому підприємстві, в установі, організації, в який може зараховуватися час попередньої роботи у визначеному порядку.
 24. Пенсії — це щомісячні виплати громадянам зі спеціальних фондів у випадках старості, інвалідності, вислуги років, втрати годувальника.
 25. Пенсія в разі втрати годувальника — це щомісячна виплата з Пенсійного фонду, призначена у зв’язку з утратою годувальника непрацездатним членам його сім’ї, які знаходяться на його утриманні, у розмірах, співвідносних із заробітком годувальника.
 26. Пенсія з інвалідності — це виплата зі спеціальних фондів у зв’язку з довгочасною чи постійною фізичною втратою працездатності.
 27. Пенсія за віком — це виплата громадянам зі спеціальних фондів після досягнення ними визначеного віку і за наявності відповідного загального трудового стажу.
 28. Пенсії за вислугу років це пенсії, встановлені окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, який дає право на пенсію за віком.
 29. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи — це громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 30. Право соціального забезпечення це система правових норм, які регулюють відносини щодо забезпечення громадян у старості, у разі непрацездатності, відносини материнства та дитинства, державної допомоги сім’ї, а також тісно пов’язані з ними процедурні та процесуальні відносини.
 31. Правовідносини у сфері соціального забезпечення — це врегульовані нормами права фактичні відносини з приводу надання грошових виплат, послуг, пільг, які виникають між державними органами і фізичними особами, що мають на них право.
 32. Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
 33. Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум».
 34. Професійне захворювання це таке захворювання працівника, причиною якого є шкідливий вплив умов праці, притаманних даній професії.
 35. Середній заробіток — це обчислений за спеціальними правилами розмір заробітної плати працівника, що відображає регулярні виплати, обумовлені системами оплати праці, і є типовим, нормальним для даного працівника.
 36. Система права соціального забезпечення — це науково обґрунтований, об’єктивно існуючий зв’язок інститутів і норм, що станов­лять самостійну галузь права.
 37. Соціальне забезпечення можна визначити як організаційно-правову діяльність держави щодо матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування, в тому числі медичного, за рахунок спеціально створених фінансових джерел осіб, що зазнали соціального ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби для існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців.
 38. Соціальний захист непрацездатних громадян це система засобів, установлених державою для реалізації конституційного права на відповідний вид пенсії, допомоги, соціальних пільг.
 39. Спеціальний трудовий стаж — це сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, виокремлена із загального стажу за її змістом або за умовами праці, в тому числі й кліматичними.
 40. Страховий випадок — це подія, з настанням якої у застрахованої особи або членів її сім’ї виникло право на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг.
 41. Страховий стаж — це сумарна тривалість періодів трудової діяльності застрахованої особи протягом її життя, за які сплачувалися страхові внески.
 42. Страхувальниками за загальнообов’язковим державним соціаль­ним страхуванням є роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України.
 43. Територія радіоактивного забруднення — це територія, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
  строфи і на якій виникло стійке забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населення та інших спеці-
  альних втручань, спрямованих на обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної господарської діяльності.
 44. Тимчасова непрацездатність — це неможливість через стан здоров’я виконувати роботу впродовж відносно короткого проміжку часу.
 45. Трудове каліцтво — це ушкодження здоров’я працівника внаслідок нещасного випадку, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків.
 46. Трудовий стаж — це час трудової або іншої суспільно корисної діяльності працівника, що включає час роботи і час відпочинку та відповідно оплачується у визначеній формі, юридичне значення якого полягає в існуванні прямої залежності між тривалістю трудового стажу та розміром соціальних виплат.
 47. Утримання — це повне утримання людини чи надання їй допомоги, що є постійним і основним джерелом засобів для існування.
 48. Учасники бойових дій — це особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань як у воєнний, так і в мирний час.
 49. Учасники війни — це військовослужбовці, трудівники тилу та інші особи, які не брали безпосередньої участі у бойових діях.
 50. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС це громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.