лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

 

 

Як навчальна дисципліна «Право соціального забезпечення України» є однією з основних дисциплін, що вивчаються студентами юридичного факультету Київського національного економічного університету.
Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні студентами значення норм права, які регулюють різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх відмінності від інших норм права; у розумінні зростаючої ролі права соціального забезпечення в соціальній державі, яке гарантує права всіх громадян на забезпечення у старості та у разі непрацездатності; у безпосередньому зв’язку норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.
Метою цього курсу є досягнення всебічного, глибокого розуміння студентами природи і сутності відносин із соціального забезпечення, засвоєння ними знань основних принципів та норм права соціального забезпечення, змісту основних законодавчих актів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
Навчальний курс включає поняття про предмет і систему права соціального забезпечення, принципи, суб’єкти правовідносин із соціального забезпечення, види і порядок соціального забезпечення тощо.
У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормами права соціального забезпечення, засвоїти суть правових категорій, зміст інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм права соціального забезпечення, тлумачити їх та правильно застосовувати до вирішення конкретних питань, опанувати навички практичної роботи, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі права соціального забезпечення.
Вивчення курсу права соціального забезпечення передбачає різноманітні форми навчання: лекційні заняття, семінарські та експериментальні форми практичних робіт.
Семінарські заняття проводяться за всіма основними темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій та практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики.
Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми подається список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час проведення занять рекомендується використовувати також матеріали практики.
У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання:засвоєння теоретичних положень науки права соціального забезпечення; засвоєння норм чинного законодавства; одержання навиків застосування у практичній діяльності одержаних знань і норм права соціального забезпечення. На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії права соціального забезпечення з відповідних питань, змісту норм законодавства, відпрацьовуються практичні навички у вирішенні конкретних завдань. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі написання самостійних аудиторних та домашніх робіт, підготовки та захисту рефератів.
Підсумковою формою контролю знань є залік, який має на меті перевірку теоретичних знань студентів та вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.
У результаті вивчення права соціального забезпечення студенти повинні: знати основні проблеми науки права соціального забезпечення; функції соціального захисту та форми його здійснення; джерела права соціального забезпечення та його структуру; поняття та значення правовідносин із соціального забезпечення, їх місце в механізмі правового регулювання та передумови виникнення; правовий статус суб’єктів, їх права та обов’язки; діючі норми права соціального забезпечення, зміст правових інститутів, сутність правових категорій; порядок реалізації права на соціальне забезпечення; вільно орієнтуватися в системі права соціального забезпечення України; ознайомитися з практикою застосування відповідних законів, перспективами та основними напрямами розвитку законодавства із соціального забезпечення; вміти правильно тлумачити тазастосовувати норми права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки права соціального забезпечення для вирішення професійних завдань; здійснювати оцінку юридичних фактів для призначення відповідних видів забезпечення; складати документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.