лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Макроекономічна політика перехідної економіки

Методичні рекомендації

 

Вивчення цієї теми надасть студентам знання стосовно необхідності макроекономічної стабілізації як умови, що дає можливість перейти до економічного зростання та якісної переорієнтації економіки в довгостроковому плані. Студенти зможуть ознайомитися з моделями макроекономічної стабілізації та їх різними варіантами.
Політика макроекономічної стабілізації та економічного зростання використовує різноманітні інструменти. Провідне місце серед них належить фінансовим та грошово-кредитним. Матеріал теми надає можливість вивчити фіскальну політику, витрати державного бюджету та їх структуру, джерела надходжень до бюджету, методи збалансування доходів та витрат, сучасні моделі грошово-кредитної політики та їхню специфіку в Україні.

§ 1. Сутність макроекономічної стабілізації та її моделі

Розгляд теми студент повинен розпочати з усвідомлення кінцевої мети економічної трансформації в Україні, якою є перехід до ефективнішої економічної системи, яка забезпечує оптимальні темпи зростання ВВП та високий рівень життя населення. У ближчій перспективі це соціально орієнтована ринкова система, а у віддаленій — постіндустріальне суспільство. Але для цього потрібно досягти, передусім, макроекономічної стабілізації.
Сутність макроекономічної стабілізації полягає в подоланні макроекономічної нестабільності (незбалансованості). Макроекономічна нестабільність або незбалансованість полягає в коливанні обсягу національного продукту, рівня цін, зайнятості та відсутності умов для стабільного зростання обсягу ВВП. У традиційній ринковій економіці коливання цих величин має в основному циклічний характер. Тому макроекономічна стабілізація зводиться до скорочення амплітуди вказаних відхилень та зменшення глибини спаду.
Загальні риси макроекономічної стабілізації мають універсальний характер. Проте у країнах з транзитивною економікою вони набувають специфічного забарвлення.
Зрозумівши сутність макроекономічної стабілізації, студенти повинні з’ясувати її специфіку в Україні. Особливість макроекономічної стабілізації в нашій країні, як і в інших країнах з перехідною до ринку економікою, полягає, передусім, у тому, що вона спрямована насамперед на подолання системної кризи, яка охопила всі сторони суспільного життя — економічну, соціальну, політичну, духовну — і має різноманітні чинники своєї появи, а не на пом’якшення циклічних коливань.
Наступною істотною рисою макроекономічної незбалансованості є її надзвичайна глибина та всеосяжність. Так, скорочення ВВП склало більш як 60% від 1990 р., а обсяг капіталовкладень за цей період скоротився майже в п’ять разів.
Особливим феноменом перехідної економіки є те, що за її умова соціально гостра проблема безробіття не переростає, принаймі на перших етапах економічних перетворень, в одну з головних. Вона ще й дотепер є очікуваною, але в економічній політиці залишається фактично поза увагою.
Ще одним явищем макроекономічної стабілізації в Україні є відсутність чіткого розуміння працюючим населенням природи соціально-економічних змін. Воно не може ані захистити себе, ані адаптуватись до цих змін. Значна частка працездатного населення сподівається на державні заходи щодо поліпшення свого становища.
І, нарешті, специфіка макроекономічної стабілізації в перехідному суспільстві полягає у формуванні нової системи економічних відносин і не зводиться до певного вдалого набору економічних заходів з метою збалансування певної кількості економічних показників. Макроекономічна стабілізація в перехідній економіці має не функціональний, а трансформаційний характер і полягає у зміні порядку функціонування економіки.
Особливістю макроекономічної стабілізації перехідних економік є її проведення ринковими інституціями, які або щойно сформувалися, або немає взагалі. Наприклад, ринкове середовище потребує певної кількості суб’єктів у кожній сфері чи галузі. Проте утворити їх миттєво неможливо. Також не можна говорити про наявність усіх ланок інфраструктури, що гальмує макроекономічну стабілізацію.
Приступаючи до безпосереднього вивчення пріоритетних напрямків макроекономічної стабілізації, студенти повинні зрозуміти, що макроекономічна стабілізація є не єдиним блоком трансформаційних перетворень. До цього процесу ще входять інституціональні перетворення та мікроекономічна стабілізація. Усі три блоки реформування економіки взаємно обумовлені. Їх взаємозв’язок цих складових робить перетворення системними. У системних перетвореннях, у свою чергу, існує проблема їх послідовності та субординації як стосовно блоків у цілому, так і окремих сторін усередині кожного з блоків.
Вибір пріоритетних напрямків перетворень у кожному з блоків тісно пов’язаний з вибором тієї чи іншої моделі трансформації економіки. Власне кажучи, модель і є сукупністю заходів перетворення, яким притаманна певна послідовність та підпорядкованість реалізації. Загальновідомо, що основними моделями трансформування економіки є «шокова терапія» та градуалізм.
Модель «шокової терапії» є крайнє радикальною. Вона потребує проведення блискавичних разових заходів і невідкладного руйнування попередньої економічної системи. «Шокова терапія» ґрунтується на лібералізації цін, послідовній і по можливості найширшій приватизації, фінансовій стабілізації монетарними методами.
Градуалістська модель потребує поступових перетворень, доцільного використання елементів попередньої економічної системи. Вона передбачає збереження провідної ролі держави в економіці за умов перегляду й оновлення функцій державних організацій, розширення самостійності підприємств усіх форм власності та стимулювання вітчизняного виробництва, структурну перебудову.
Під час вивчення моделі «шокової терапії» студенти повинні виходити з того, що часто вона ототожнюється з фінансовою стабілізацією, після якої проводиться антиінфляційна політика, стабілізуються ціни, що є достатньою умовою для ефективної роботи ринкових механізмів.
У свою чергу, ліберальний варіант (тобто «шокова модель») поділяється на ортодоксальний та гетеродоксальний підходи. Обидва підходи висувають на перший план антиінфляційну політику, але з деякою різницею. Студенти повинні їх більш детально засвоїти та звернути увагу на те, що вибір того чи іншого варіанта і його варіацій визначається соціально-економічною та політичною ситуацією у країні, рішучістю та компетентністю уряду.
Градуалістська модель макроекономічної стабілізації часто пов’язується зі структурно-виробничою стабілізацією. У чистому вигляді варіант структурно-виробничої стабілізації ще не застосовувався в жодній країні та може вважатись не апробованим. Проте деякі його елементи використовувались економікою Китаю та Японії.
Студентам рекомендується детальніше ознайомитися з елементами цієї моделі, послідовністю практичних заходів.
Для подальшого розуміння змісту теми студенти мають усвідомити, що дослідження економічної стабілізації та перехід до економічного зростання забезпечуються переважно методами фінансової та грошово-кредитної політики. Тому розглянемо їх у чистому вигляді, не прив’язуючи до тієї чи іншої моделі. Це дає можливість краще зрозуміти елементи, які застосовуються у тій чи іншій моделі стабілізації економіки. До того ж сучасна економічна політика не зводиться на практиці до однієї моделі, а охоплює набір засобів, властивих різним напрямам. Досягнення макроекономічної стабілізації охоплює три групи інструментів (заходів):

  1. грошова політика;
  2. фінансова політика;
  3.  політика прямого втручання.

Під фінансовою політикою розуміється сукупність усіх заходів та інструментів, які стосуються формування та використання бюджету країни або бюджету територіальних органів. Звичайно, що через бюджет здійснюється втручання держави в розподіл обмежених ресурсів на альтернативні цілі використання. Це можуть бути безкоштовні сніданки школярам або заходи держави з метою збереження довкілля. Такий розподіл ресурсів називається економічною алокацією.
Фінансовою політикою здійснюється розподіл між особами або їх групами, якщо ринковий розподіл не збігається з бажаним з політичних умов. Це різного виду трансфертні виплати, прогресивний подоходний податок і т. ін.
І звичайно, що фінансова політика активно впливає на економічну стабілізацію. Та частина фінансової політики, яка на зразок англо-американської «fiscal policy» безпосередньо спрямована на стабілізацію, часто називається фіскальною політикою. Саме фіскальна політика і є предметом розгляду в нашій лекції.
Грошова політика спрямована на регулювання кількості грошей і рівня процентної ставки. Провідним органом грошової політики є центральний банк країни. В Україні це Національний банк. Він діє незалежно від уряду, але в межах загальної політики стабілізації.
Політика прямого втручання безпосередньо впливає на дії ринкових суб’єктів, змушуючи їх до діяльності або бездіяльності. Політика прямого втручання є складовою виробничо-структурної політики стабілізації економіки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.