лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна кібернетика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Передмова............................................ 3
Вступ................................................ 5
Розділ 1. СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ..... 9
Тема 1. Системи....................................... 9
1.1. Поняття «система»............................... 9
1.2. Класифікація та властивості систем.................. 13
1.3. Загальні підходи до опису систем................... 15
Контрольні запитання та завдання......................... 20
Тема 2. Економіка як кібернетична система................. 20
2.1. Соціально-економічні системи та їхні властивості....... 20
2.2. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в економіці     24
2.3. Системний аналіз економічних систем............... 27
Контрольні запитання та завдання......................... 32
Список додаткової літератури до розділу 1................... 32
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ......... 33
Тема 3. Економічна інформація та економічні дані........... 33
3.1. Інформація.................................... 33
3.2. Дані та операції з ними........................... 34
3.3. Кодування інформації............................ 36
3.4. Загальне уявлення про надмірність інформації.......... 39
3.5. Економічна інформація та її властивості.............. 42
Контрольні запитання та завдання......................... 45
Тема 4. Основи статистичної теорії інформації.............. 45
4.1. Ентропія як міра ступеня невизначеності.............. 45
4.2. Ентропія та інформація........................... 50
4.3. Принцип необхідної різноманітності Ешбі............ 53
4.4. Альтернативні підходи до визначення кількості інформації 54
Контрольні запитання та завдання......................... 57
Тема 5. Інформаційні системи і технології (ІСТ)............. 57
5.1. Загальна характеристика сучасних напрямків розвитку ІСТ 57
5.2. Технології побудови ІС........................... 59
5.3. Методи інтелектуального аналізу даних............... 61
5.4. Основні етапи та алгоритми інтелектуального аналізу даних 64
5.5. Огляд алгоритмів та ІС Data Mining.................. 67
Контрольні запитання та завдання......................... 73
Список додаткової літератури до розділу 2................... 73
Розділ 3. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ....................... 75
Тема 6. Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів  75
6.1. Поняття «моделі» та «моделювання»................. 75
6.2. Моделювання методом «чорної скриньки»............. 77
6.3. Ізоморфні та гомоморфні системи................... 78
6.4. Економіко-математичне моделювання................ 81
Контрольні запитання та завдання......................... 85
Тема 7. Статичні моделі економічних систем................ 86
7.1. Виробничі функції.............................. 86
7.2. Балансові моделі................................ 89
7.3. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу... 94
Контрольні запитання та завдання......................... 98
Тема 8. Динамічні макроекономічні моделі................. 99
8.1. Загальна модель макроекономічної динаміки........... 99
8.2. Трисекторна модель економіки.................... 103
8.3. Динамічні міжгалузеві балансові моделі............. 105
8.4. Макроеконометричні моделі...................... 111
Контрольні запитання та завдання......................... 115
Тема 9. Імітаційні методи в економіці..................... 115
9.1. Роль експериментів у моделюванні економіки......... 115
9.2. Імітаційні експерименти......................... 117
9.3. Комп’ютерне моделювання....................... 119
Контрольні запитання та завдання......................... 120
Список додаткової літератури до розділу 3.................. 120

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ................................ 122

Тема 10. Принципи, методи й моделі управління............ 122
10.1. Сутність процесів управління.................... 122
10.2. Умови існування управління в системах............ 124
10.3. Закон необхідної різноманітності в системах управління 126
10.4. Типи управління.............................. 129
10.5. Принципи управління складними системами......... 132
Контрольні запитання та завдання......................... 136
Тема 11. Основні принципи автоматичного регулювання і управ­ління  136
11.1. Регулятори зворотного зв’язку.................... 136
11.2. Елементи теорії лінійних операторів............... 141
11.3. Кібернетична інтерпретація дій з операторами........ 145
11.4. Застосування принципів теорії автоматичного управління (ТАУ) в економіці    150
Контрольні запитання та завдання......................... 154
Тема 12. Процеси управління в економічних системах....... 154
12.1. Методи прийняття управлінських рішень............ 154
12.2. Системний підхід в управлінні економічними системами 159
12.3. Якісний аналіз процесів управління в макроекономіці.. 163
Контрольні запитання та завдання......................... 165
Тема 13. Аналіз та синтез систем управління............... 165
13.1. Загальна характеристика систем управління.......... 165
13.2. Ієрархічні системи управління.................... 169
13.3. Види організаційних структур.................... 170
13.4. Завдання аналізу та синтезу систем управління....... 176
Контрольні запитання та завдання......................... 177
Список додаткової літератури до розділу 4.................. 178
Розділ 5. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ
................................ 180
Тема 14. Синергетика як сучасний етап розвитку кібернетичних ідей   180
14.1. Концептуальні засади синергетики та нелінійної динаміки 180
14.2. Основні поняття теорії складних систем............. 184
14.3. Самоорганізація та етапи еволюцій складних систем... 191
Контрольні запитання та завдання......................... 197
Тема 15. Огляд основних напрямків і підходів синергетики та нелінійної динаміки    197
15.1. Принцип підпорядкування Хакена та параметри порядку 198
15.2. Показники Ляпунова........................... 200
15.3. Дискретні відображення........................ 202
15.4. Аналіз економічних часових рядів методами нелінійної динаміки 205
Контрольні запитання та завдання......................... 210
Тема 16. Застосування синергетичних методів в економіці.... 210
16.1. Моделювання хаотичної динаміки в економіці........ 210
16.2. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки  214
16.3. Застосування принципу підпорядкування при дослідженні
соціально-економічних систем........................ 216
16.4.Синергетичний підхід до управління економічними системами   218
Контрольні запитання та завдання......................... 220
Список додаткової літератури до розділу 5.................. 221

Термінологічний словник................................ 222

Список основної літератури............................. 227

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.