лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

34. Переорієнтація апарату на концепцію маркетингу може здійснюватися:

 1. революційним шляхом, тобто одномоментним руйнуванням старих і створенням нових структур в апараті управління;
 2. еволюційним шляхом, тобто поступовим включенням маркетингових структур в апарат фірми;
 3. відповіді п. 1, 2 є правильними;
 4. усі відповіді помилкові.

35. Суть еволюційного запровадження маркетингу полягає:

 1. в очікуванні сприятливих умов (на фірмі, на ринку), які б уможливили «безболісне» запровадження концепції марке-
  тингу;
 2. поступовій зміні структури апарату фірми в напрямі орієнтації відділів на маркетинг;
 3. поступовій зміні структури апарату фірми та перерозподілі функцій між ними з урахуванням того, що споживач — її центральна постать, а відділ маркетингу — виразник інтересів споживача;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

36. Якою за еволюційного шляху є послідовність включення маркетингу в апарат фірми (1 — відділ маркетингу як рівноправ­ний; 2 — відділ маркетингу як головний на фірмі; 3 — відділу маркетингу відведене достатньо важливе місце; 4 — клієнти — центральна контрольна функція, а відділ маркетингу — інтегративна):

 1. 1, 2, 3, 4;
 2. 1, 3, 2, 4;
 3. 3, 2, 1, 4;
 4. 2, 3, 4, 1.

37. Характер опозиції маркетингу в процесі запровадження цієї концепції на фірмі:

 1. прямі перешкоди, що їх створюють інші відділи фірми відділу маркетингу;
 2. несприйняття, відторгнення ідеї маркетингу немаркетинговими структурами фірми;
 3. активний протест немаркетингових структур проти втрати ними провідних позицій у розв’язанні головних проблем розвитку фірми;
 4. відповіді п. 2, 3 є правильними.

38. Роль відділу маркетингу на останній стадії його впровадження за принципом «клієнти як центральна контрольна функція і маркетинг як інтегративна функція» слід розуміти:

 1. як можливість клієнтів ринку безпосередньо контролювати вироб­ничу, комерційну діяльність фірми;
 2. особливу роль, місце відділу маркетингу, підконтрольного лише вищому керівництву фірми;
 3. можливість, надану відділу маркетингу для об’єднання зусиль усіх підрозділів фірми і зосередження їх на інтересах клієнтів, за поведінкою яких (купує, не купує) можна перевіряти правильність рішень фірми;
 4. просте жонглювання словами, оскільки на практиці все є значно простішим.

39. У чому суть взаємних критичних оцінок діяльності окремих структурних підрозділів фірми?

 1. Критика, що обмежується взаємними докорами в неправильному виконанні, надмірному фінансуванні, дублюванні окремих дій підрозділами фірми;
 2. визнання недоцільності функціонування певних структур на фірмі, оскільки вони ускладнюють процес управління;
 3. визнання недоцільності існування окремих підрозділів, бо це обертається збільшенням управлінських витрат;
 4. зниження ефективності управління через «диктат» відділу маркетингу.

40. Вибір цільового або цільових сегментів національного ринку не залежить:

 1. від фінансових, технологічних, сировинних можливостей фірми;
 2. чинного в країні митного регулювання;
 3. гостроти конкурентної боротьби на окремих сегментах ринку;
 4. привабливості сегмента ринку з погляду одержання фірмою прибутків.

41. Процедура вибору цільового сегмента ринку в комплексі операцій з управління маркетингом є:

 1. ключовою;
 2. такою, як і низка інших операцій та процедур цього процесу;
 3. другорядною;
 4. місце і роль процедури вибору цільового ринку ситуативна.

42. Якщо вибір цільового сегмента ринку розглядається як ключове рішення у процесі управління маркетингом, то це тому, що:

 1. таке рішення вимагає суттєвих капіталовкладень;
 2. воно надто складне і вимагає залучення висококваліфікованих кадрів, досконалих методик;
 3. виявлена специфіка цільового сегмента ринку дозволяє, з одного боку, сформувати пропозицію товарів, а з другого — заходи маркетингу;
 4. не зовсім правильне тлумачення місця і ролі цього рішення.

43. Стратегія у широкому розумінні означає:

 1. науково обґрунтований план дій, спрямованих на одержання цільового прибутку;
 2. розгорнутий загальний план та основний план дій, спрямованих на досягнення цілі;
 3. конкретний перелік фінансово-економічних та маркетингових операцій, що гарантують успіх;
 4. упорядкований та вмотивований порядок різнопланових операцій з орієнтацією на ринкові цілі.

44. «Стратегія фірми на ринку» та «стратегія маркетингу на фір­мі» — поняття:

 1. цілком тотожні;
 2. майже тотожні;
 3. якоюсь мірою тотожні;
 4. зовсім не тотожні.

45. Фірма вибирає стратегію і тим самим визначає:

 1. те, чого вона хоче досягти на ринку;
 2. чого вона зобов’язана досягти на ринку;
 3. як досягти запланованого на ринку;
 4. що потрібно зробити, щоб подолати конкурентів.

46. Виберіть у варіантах відповідей (у дужках) те, що належить до стратегії маркетингу (1 — стратегія продукту; 2 — стратегія диверсифікації; 3 — стратегія інтеграційного зростання; 4 — стратегія ціни; 5 — стратегія розповсюдження; 6 — стратегія просування):

 1. 1, 3, 4, 5, 6. ;
 2. 2, 3, 4, 5, 6. ;
 3. 1, 4, 5, 6.
 4. 1, 2, 3, 4.

47. Тактика маркетингової поведінки фірми на ринку:

 1. конкретизація стратегії маркетингу на певний період з огляду на зміни поточної ринкової ситуації;
 2. поквартальна конкретизація дій у контексті вибраної стратегії маркетингу;
 3. потоварна, сегментна конкретизація дій фірми;
 4. конкретизація стратегії маркетингу стосовно кожної із структур фірми та контроль виконання.

48. Фірма, вибираючи стратегію маркетингу, тим самим визначає:

 1. коло фахівців, здатних реалізувати поставлені цілі;
 2. способи досягнення результату, передбаченого вибраною стратегією;
 3. обсяги фінансування певних маркетингових дій, потрібних для досягнення результату;
 4. перелік робіт, у тому числі з менеджменту, які необхідно виконати на фірмі.

49. Яку стратегію варто використати, якщо фірма має фінансові, технологічні, кадрові резерви, а частку ринку керівництво фірми має намір збільшити?

 1. Холдингову, або стратегію збереження позицій;
 2. агресивну, або творчу, стратегію;
 3. стратегію «жнив», або «збирання вершків»;
 4. стратегію «згортання позицій».

50. Застосована на фірмі агресивна або творча стратегія має на меті зазначене у відповідях, крім однієї:

 1. потіснити хоча б якоюсь мірою з ринку конкурентів;
 2. збільшити частку фірми на ринку;
 3. збільшити обсяг продажу товарів фірми;
 4. збільшити обсяг доходів вже в поточному періоді.

51. Навпаки, обравши агресивну стратегію, на фірмі можуть поступитися одержанням прибутків вже в поточному періоді, щоб:

 1. ліпше, ніж конкуренти, задовольнити потреби споживачів;
 2. потіснити конкурентів, додаткові витрати в період реаліза-
  ції агресивної стратегії компенсувати в найближчій перспективі;
 3. привернути увагу ринку до фірми, її товарів і розраховувати на приріст обсягів продажу найближчим часом;
 4. варіація бажаної мети фірми, яка застосовує агресивну стратегію, досить широка.

52. Для якої з перелічених нижче ситуацій найліпшою буде холдингова стратегія утримання позицій на ринку?

 1. Фірма, за оцінкою керівництва, не посідає належного місця на ринку (частка фірми на ринку менша від бажаної), а потенційні можливості для цього фірма має;
 2. на фірмі вирішено змінити вид діяльності та перейти на обслуговування інших сегментів ринку;
 3. становище, яке займає фірма на ринку, її цілком влаштовує;
 4. фірмі необхідно за короткий час збільшити прибутки для того, щоб виплатити дивіденди навіть ціною скорочення своєї частки на ринку.

53. У якому випадку на фірмі застосовують стратегію «збирання вершків»?

 1. Вимушено, щоб сплатити банківську позику, дивіденди;
 2. щоб у короткий період отримати максимальні доходи;
 3. терміново збільшити обсяг продажу товарів фірми;
 4. у випадках, наведених у п. 1—3.

54. У чому полягає сутність стратегії згортання діяльності?

 1. Це по суті ліквідація фірми, її продаж;
 2. рішення про припинення випуску певного товару, продукції та переорієнтація на інші;
 3. цивілізований вихід з ринку, щоб не перешкодити партнерові по бізнесу, якому фірма продавала товари або, навпаки, купувала в нього;
 4. освоєння бізнесу в новій сфері.

55. Підходи до обрання стратегії фірмою:

 1. це прерогатива керівництва фірми;
 2. стратегія фірмою не обирається один раз і назавжди;
 3. зміна стратегії залежно від обставин на фірмі, ситуації на ринку, мети фірми;
 4. відповіді п. 1—3 правильні.

56. Вибір конкретної стратегії маркетингу залежить:

 1. від ситуації, що склалася на ринку;
 2. переваг та недоліків конкурентів;
 3. можливостей (фінансових, технологічних, кадрових) фірми;
 4. усі умови п. 1—3 потрібно враховувати.

57. Обрана на фірмі стратегія маркетингу втілюється:

 1. у життя безпосередніми виконавцями на фірмі;
 2. конкретних факторах маркетингу в межах якоїсь однієї із чотирьох стратегій або кількох факторах різних стратегій;
 3. мобілізацію відповідних ресурсів матеріального, фінансового, технологічного походження;
 4. конкретні тактичні задуми, засоби, заходи, які дозволяють досягти бажаного результату.

58. План маркетингу — це:

 1. документ, в якому в письмовій формі зафіксовано пункти, виконання котрих забезпечуватиме максимізацію доходів;
 2. комплекс заходів, спрямованих на завоювання фірмою позицій на ринку;
 3. письмовий документ (або його усний варіант), в якому зазначено певні види робіт, послідовність їх виконання та виконавців для втілення стратегії маркетингу в життя;
 4. кожний варіант відповідей певною мірою відповідає істині.

59. Планом маркетингу на фірмі передбачено:

 1. основні види робіт з маркетингу товару;
 2. час та місце виконання робіт;
 3. фахівців, відповідальних за певні роботи;
 4. відзначене у відповідях п. 1—3.

60. Ревізія і контроль як складові процесу управління маркетингом — це передусім засоби:

 1. досягнення високої культури управління апаратом фірми;
 2. ефективного впливу на ринок, на клієнтів фірми;
 3. одержання інформації про рівень досягнення мети фірмою на ринку та оптимальність витрат на маркетингову діяльність;
 4. відповіді п. 1, 2 є правильними.

61. Ревізія і контроль маркетингу не дозволяє:

 1. підвищити результативність процесу управління маркетингом;
 2. підвищити ефективність планування маркетингу;
 3. повернути втрачену вигоду;
 4. виявити недбало виконані операції, види робіт з маркетингу та виконавців.

62. Реорганізація апарату управління фірмою та запровадження концепції маркетингу супроводжується:

 1. опозицією маркетингу з боку інших структурних підрозділів фірми;
 2. можливим несприйманням ідей маркетингу через очевидну втрату позицій певними підрозділами фірми;
 3. нормальним сприйняттям, оскільки апарат управління фірмою упевнився в неефективності своїх дій і необхідності оновлення;
 4. кожний із запропонованих варіантів може відбутися.

63. Сформована структура фірми як його певна схема, що забезпечує логічні взаємовідносини окремих підрозділів, рівнів управління та функціональних областей, спрямована:

 1. на виконання фірмою певних функцій в народногосподарському комплексі;
 2. досягнення фірмою мети;
 3. реалізацію задекларованої перед громадою програми;
 4. відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

64. Який чинник найменше визначає структуру апарату управління підприємством?

 1. Сфера, вид діяльності;
 2. функції, які виконує цей апарат на підприємстві;
 3. площа виробничих корпусів підприємства;
 4. масштаби виробничої програми підприємства.

65. Як саме на структурі апарату управління фірмою позначатиметься зміна регіону діяльності?

  • Відбудеться зміна кількості працівників апарату управління;
  • станеться зміна регіонального спрямування певних структурних підрозділів;
  • буде створено конструкторський, виробничий, збутовий та деякі інші відділи для кожного з обслуговуваних фірмою регіонів;
  • у переліку немає правильної відповіді.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.