лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародне економічне право

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Міжнародні товарні організації
З метою раціонального забезпечення світових потреб на окремі види товарів, а також попередження або пом’якшення різних коливань цін були створені так звані міжнародні товарні організації.
Так, у 1933 р. заснована міжнародна організація з торгівлі пшеницею (зерном), у 1940 р. — бавовною, у 1962 р. — кавою,
у 1977 р. — цукром, у 1979 р. — з торгівлі каучуком та маслиновою олією та ін.
Міжнародним товарним угодам властива багатосторонність. У них беруть участь як країни-експортери, так і країни-імпор­тери, на які покладені певні обов’язки. Так, для кожної країни-експортера визначається повна квота вивезення відповідних товарів, і вона зобов’язана її дотримуватися. Що стосується, наприклад, країни-імпортера пшениці, то вона, відповідно до укладеної міжнародної товарної угоди, зобов’язана купити у країни-екс­портера певну кількість пшениці у кожному сільськогосподарському році. В угодах визначається максимальний і мінімальний рівень цін.
У межах угод регулюється питання про міжнародну систему запасів відповідного товару, яка передбачає їх поділ на національні, квазіміжнародні і міжнародні (буферні). Національні запаси — це запаси товару, які зберігаються і контролюються країнами-експортерами; квазіміжнародні запаси зберігаються і конт­ролюються теж країнами-експортерами, але їх розподіл здійснюється відповідно до міжнародних норм; щодо міжнародних запасів, то вони зберігаються на складах міжнародних організацій, створених на основі відповідних товарних угод.
Основними постійно діючими органами міжнародних товарних угод є Міжнародна рада, Виконавчий комітет, виконавчий директор.
Міжнародна угода з пшениці уперше була укладена в 1933 р. Потім укладалися подібні угоди в 1953, 1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1981 (продовжувалася 7 разів), 1986, 1995 рр. У 1995 р. була оновлена угода з пшениці 1986 р. І вона була перейменована у Міжнародну угоду з зерна, яка складалася з двох самостійних документів: Конвенція з торгівлі зерном і Конвенція з надання продовольчої допомоги.
У Конвенції з торгівлі пшеницею 1981 р. взяло участь вісім країн-експортерів і 40 країн-імпортерів (Радянський Союз був у числі країн-експортерів).
Основними цілями Конвенції з торгівлі зерном є: сприяння міжнародному співробітництву в усіх галузях торгівлі зерном тією мірою, якою вони торкаються становища з продовольчим зер-
ном; сприяння розширенню міжнародної торгівлі зерном і забезпечення найбільш вільного розвитку такої торгівлі, у тому числі ліквідацію торговельних бар’єрів і недобросовісної та дискримінаційної практики в інтересах усіх учасників, зокрема з числа країн, що розвиваються; якомога більше сприяння стабілізації міжнародних ринків зерна в інтересах усіх учасників; зміцнення світової продовольчої безпеки і сприяння розвитку країн, чия економіка значною мірою залежить від комерційного продажу зерна; забезпечення форуму для обміну інформацією та обговорення питань торгівлі зерном учасників, у яких виникли відповід­ні труднощі у цій галузі.
Як уже зазначалося, міжнародна товарна організація з торгівлі бавовною (міжнародний консультативний Комітет з бавовни) була створена у 1940 р., до якої входило шість країн-виробників і шість країн-споживачів бавовни, а вже у 1982 р. до її складу вже входило 49 держав-членів. Основними функціями цієї організації є нагляд за станом кон’юнктури світового ринку бавовни і вивчення факторів, що впливають на її розвиток; збір і поширення статистичної та іншої інформації про світове виробництво, світову торгівлю, споживання, запаси і ціни на бавовну, а також інформацію щодо інших текстильних волокон і текстильних тканин, оскільки вони впливають на розвиток ринку бавовни; надання рекомендацій Урядам держав-членів щодо проведення конкретних заходів, спрямованих на розвиток міжнародного спів­робітництва на світовому ринку бавовни; організація проведення обговорення питань цін на бавовну в Постійному комітеті цієї організації і на щорічних пленарних сесіях.
Міжнародна угода з кави була підписана у 1962 р., а потім переукладена у 1968, 1976, 1983, 1994 рр. Учасниками цієї міжнародної організації є 54 держави, у тому числі 18 країн-експорте­рів і 36 країн-імпортерів.
Основними цілями Міжнародної угоди з кави, підписаної у 1994 р., є: сприяння розвитку міжнародного співробітництва в питанні світової торгівлі кавою; забезпечення форуму для проведення міжурядових консультацій і переговорів, спрямованих на досягнення розумного співвідношення між світовими пропози-
цією і попитом на основі цін, які влаштовують споживачів і вигідні виробникам, що могло б забезпечити довгострокову стабільність між попитом і пропозицією; сприяння розширенню світової торгів­лі кавою через збір, аналіз і надання статистичної інформації і пуб­лікації про ціни на світовому ринку кави; виконання ролі центру щодо збирання, обміну і видання інформації з економічних і технічних питань ринку кави; сприяння розвитку споживання кави; забезпечення споживачам достатніх пропозицій кави за помірними цінами, а виробникам — ринки збуту кави за вигідними цінами.
Міжнародна організація з какао була створена у 1972 р. на підставі відповідної міжнародної угоди. Ця угода була переукладена в 1975, 1980, 1987, 1993 рр. Членами цієї угоди є 16 країн-експортерів і 21 країна-імпортер, а також Європейське співтовариство.
Цілі функціонування цієї організації багато в чому збігаються з Міжнародною організацією з кави.
Як відомо, Міжнародні угоди з натурального каучуку були укладені в 1979, 1987, 1995 рр. Остання угода, яка була підписана в грудні 1995 р. чотирма країнами-експортерами, на які припадає 94 % експорту, і 15 країнами-імпортерами, а також Європейським Союзом, на які припадає 50 % імпорту. У січні 1996 р. до цієї угоди приєдналося ще три країни-імпортери, частка яких становить 25 % світового імпорту каучуку. Підписання міжнародної угоди з натураль­ного каучуку передбачало такі цілі: досягнення збалансованого
зростання пропонування натурального каучуку і попиту на нього, що сприяє пом’якшенню серйозних труднощів, які виникають у зв’язку з надлишками або нестачею натурального каучуку; досягнення стійких умов торгівлі натуральним каучуком завдяки усуненню надмірних коливань цін на натураль­ний каучук, що негативно впливають на довгострокові інтереси як виробників, так і споживачів; сприяння стабілізації прибутків держав-учасниць від експорту натурального каучуку за сприятливими і вигідними цінами, що забезпечує необхідні стимули для відповідного зростання темпів виробництва і ресурсів прискореного економічного піднесення і соціального розвитку держав-учасниць; забезпечення достатніх поста­вок натурального каучуку для задоволення потреб імпортуючих учасників за справедливими і розумними цінами з тим, щоб ці поставки були надійними і безперебійними; прийняття всіх можливих заходів у випадку виникнення лишків або нестачі натурального каучуку, спрямованих на пом’якшення економічних труднощів, з якими можуть зіткнутися держави-учасниці, та ін.
З метою чіткішого уявлення про зміст міжнародних товарних угод нижче для прикладу наводиться скорочений текст Міжнарод­ної угоди з цукру 1992 р., учасником якої є й Україна, яка приєдналася до Угоди і ратифікувала її 22 вересня 1994 р.

Організація Об’єднаних Націй
Міжнародна угода з цукру 1992 року

ГЛАВА 1. ЦІЛІ

Стаття 1

Цілі Міжнародної угоди з цукру 1992 року (яка надалі буде називатись «дана Угода»), виходячи з положень резолюції 93 (IV), прийнятої Конференцією Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку, такі:
а) забезпечувати розширення міжнародного співробітництва у сфері світового ринку цукру і пов’язаних з цим питань;
б) забезпечувати форум для міжурядових консультацій з питань цукру і шляхів поліпшення становища на світовому ринку цукру;
в) сприяти розвитку торгівлі шляхом збирання і надання інформації про стан на світовому ринку цукру та інших підсолоджуючих речовин;
г) сприяти підвищенню попиту на цукор, особливо для використання в нетрадиційних цілях.

ГЛАВА II. ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 2
Визначення
ГЛАВА III. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З ЦУКРУ
Стаття 3
Продовження діяльності, штаб-квартира і структура Міжнародної організації з цукру

1. Міжнародна організація з цукру, заснована в рамках Міжнародної угоди з цукру 1968 року і збережена в рамках Міжнародних угод з цукру 1973, 1977, 1984 і 1987 років, продовжує свою діяльність з метою здійснення даної Угоди і контролю за її виконанням, при цьому склад учасників, повноваження і функції Організації визначаються дійсною Угодою.
2. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні, якщо Рада спеціальною більшістю голосів не прийме іншого рішення.
3. Організація здійснює свої функції через Міжнародну раду з цукру, її Адміністративний комітет і її Виконавчого директора та персонал.

Стаття 4
Участь в Організації

Кожна Сторона даної Угоди є учасником Організації.

Стаття 5
Участь міжурядових організацій

Усяке посилання в даній Угоді на «уряд» чи «уряди» розглядається як таке, що включає посилання на Європейське економічне співтовариство і на будь-яку іншу міжурядову організацію, яка має повноваження стосовно ведення переговорів, укладання і застосування міжнародних угод, зокрема товарних угод. Відповідно будь-яке посилання у даній Угоді на її підписання, ратифікацію, прийняття чи затвердження, на повідомлення про її тимчасове застосування чи на приєднання до неї розглядається стосовно таких міжурядових організацій як таке, що включає посилання на підписання, ратифікацію, прийняття чи затвердження, на повідомлення про тимчасове застосування чи на приєднання з боку таких міжурядових організацій.

Стаття 6
Привілеї та імунітети

1. Організація є міжнародною юридичною особою.
2. Організація має право укладати договори, придбавати рухоме і нерухоме майно, розпоряджатись ним і порушувати справи у суді.
3. Статус, привілеї та імунітети Організації на території Об’єдна­ного Королівства продовжують регулюватись Угодою про штаб-квар­тиру між урядом Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії і Міжнародною організацією з цукру, підписаною в Лондоні 29 травня 1969 року, із такими поправками, які можуть бути необхідними для належного здійснення зазначеної Угоди...
ГЛАВА IV. МІЖНАРОДНА РАДА З ЦУКРУ

Стаття 7
Склад Міжнародної ради з цукру

1. Вищим органом Організації є Міжнародна рада з цукру, до складу якої входять всі учасники Організації.
2. Кожний учасник має в Раді одного представника і, якщо вважає за необхідне, одного чи кількох заступників представника. Учасник може, крім того, призначити одного чи кількох радників при своєму представникові чи заступниках представника.

Стаття 8
Повноваження і функції Ради

1. Рада має всі повноваження і виконує чи забезпечує виконання всіх функцій, які необхідні для впровадження в життя положень даної Угоди і продовження ліквідації фонду фінансування запасів, заснованого відповідно до Статті 49 Міжнародної угоди з цукру 1977 року, згідно з повноваженнями, які були передані Радою за цією угодою Раді з Міжнародної угоди з цукру 1984 року і Міжнародній угоді з цукру 1987 року відповідно до пункту (1) Статті 8 останніх.
2. Рада спеціальною більшістю голосів затверджує правила і положення, які необхідні для виконання положень даної Угоди і не суперечать їй, включаючи правила процедури Ради та її комітетів, Фінансові правила і правила про персонал Організації. Рада може передбачити у своїх правилах таку процедуру, на основі якої рішення з окремих питань можуть бути прийняті Радою без скликання засідання.
3. Рада веде документацію, яка необхідна для виконання нею функцій по цій Угоді, а також будь-яку іншу документацію, яку вона вважає необхідною.
4. Рада публікує річний звіт і будь-яку іншу інформацію, яку вона вважає необхідною.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.