лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова товарна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 8
Структурна побудова та чисельність
персоналу ЗАТ «Дунай»


Кваліфікаційна група
професій

Основна діяльність

Чисельність штатних
працівників

Адміністрація

Керівництво

15

Головні спеціалісти

Механік, інженер, бухгалтер, технолог тощо

20

Відділ кадрів

Кадрова служба

10

Відділ продажу

Збут продукції

30

Відділ маркетингу

Маркетинг

6

Відділ реклами

Реклама продукції

22

Відділ постачання

Закупівля сировини

14

Відділ зовнішніх зв’яз­ків

Зовнішня торгівля, митна служ­ба

8

Фінансовий відділ

Облік, фінанси

12

Служба безпеки

Охорона та юридичні питання

25

Інжиніринговий відділ

Сертифікація і стандартизація товару, конструкторське бюро

35

Профком

Соціальні питання

4

Експериментальна лабораторія

Хімічна лабораторія, дегустаційний зал

17

Охорона праці

Інструктаж персоналу з техніки безпеки

2

Виробничі цехи

Виготовлення продукції

362

Теплоенергетичний цех

Котельня, електрощитова, вентиляція, сантехнічна служба

37

Автотранспортний цех

Вивезення та доставляння готової продукції

42

Технічні служби

Контроль та налагодження апа­ратури, ремонтні роботи

80

Найпростіші професії

Різноробочі, касири, вантаж­ники, диспетчери

220

Загальна чисельність

1134

Завдання 5 . На рис. 5 подано основні елементи комплексу маркетингу. Визначте, які з них створюють:

  • безпосередню цінність товару для споживача;
  • умови для донесення цінності товару до споживача.


Рис. 5. Основні елементи комплексу маркетингу
Тема 2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності
Вивчати цю тему рекомендується найуважніше. На підприємствах ринкової орієнтації однією із головних складових виробничо-господарської діяльності є створення товарів з оптимальними для споживачів характеристиками. Саме тому студентам варто докласти достатніх зусиль, щоб вивчити чинну в системі маркетингу класифікації товарів та послуг. У сфері маркетингу товар розглядають як комплекс відчутних та невідчутних характеристик, спрямованих на задоволення потреб споживачів. На думку відомого американського економіста Ф. Котлера, «...товар — це все, що має задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, використання чи споживання». Як носій функціонально корисних властивостей товар може бути розглянутий із узагальнених, розширених і конкретних позицій.

Рис. 6. Схема складових ринкового
позиціювання п’ятирівневого товару
З найбільш узагальнених позицій економісти-маркетологи розглядають п’ять рівнів товару, що й утворюють ієрархію цінностей для покупця і мають істотне значення для вдалого позиціювання товару на ринку. Перехід на кожний новий рівень — це збільшення цінності. Тому саме на рівні потенційного товару вишукуються можливості майбутніх його доповнень та трансформа­цій, формуються стратегічні підходи до розробки нових способів задоволення потреб споживачів(рис. 6).
Підприємства з маркетинговою орієнтацією привертають увагу, створюють, утримують і розширюють контингент споживачів, розробляючи товари з високою споживчою цінністю(рис. 7).

Рис. 7. Створення споживчої цінності товару
Послуги також є споживчими цінностями, але вони пере­важно не набирають матеріалізованої форми. Виробник послуг утримує якнайтісніший контакт зі споживачами, а сама суть послуг має здебільшого індивідуальний характер і майже не при­пускає відкладеного використання. Тобто послуги — це специ­фічний вид товару, що зумовлює необхідність особли­во­го підходу та стратегії маркетингових дій. Залежно від призна­чення та особливостей використання товари й послуги можна класифікувати за багатьма ознаками. Зокрема, стосовно ймо­вірних покупців товарна класифікація в найбільш загальному вигляді така: споживчі товари і послуги; товари і послуги виробничого призначення.
Споживчі товари за ознакою довговічності бувають тривалого і короткочасного користування. Згідно з поведінкою та звичками споживачів розрізняють товари повсякденного попиту, поперед­нього вибору, особливого попиту, пасивного попиту.
Товари повсякденного попиту, як правило, купують без роздумів, без порівняння з аналогами, здебільшого за звичкою (газети, кава, сигарети). Їх поділяють на товари постійного попиту, що їх купують регулярно; імпульсивної купівлі, які купують незаплановано (жувальна гумка, дрібний сувенір); невідкладних потреб, спричинених певною життєвою ситуацією (купівля електро­обігрівача за сильних морозів).
Товари попереднього вибору купують, порівнюючи спочатку можливі варіанти за критеріями якості, ціни, дизайну. Розрізняють схожі (холодильники, пральні машини) і несхожі (квартири, меблі, будинки) товари.
Товари особливого попиту мають унікальні ознаки або популярні марки, що надають їм престижності. За такі товари покупець готовий сплачувати додатково (автомобіль марки «Мерседес», годинник «Роллекс»).
На товари пасивного попиту покупці з різних причин не звертають особливої уваги доти, доки вони не стають необхідними (послуги страхування, ритуальні послуги).
Маркетингову класифікацію товарів широкого вжитку наведено в табл. 9.
Таблиця 9
Класифікація товарів широкого вжитку


Маркетингові чинники

Товари
повсякденного попиту

Товари
попереднього вибору

Товари
особливого
попиту

Товари
пасивного
попиту

Поведінка покупців

Часта купівля, без роздумів і
з мінімальними зусиллями на по­рівняння різних марок товару

Періодична ку­півля за знач­них зусиль на порівняння ці­ни, якості, сти­лю різних ма­рок товарів

Купівля плану­ється заздалегідь і ретельно зважу­ється. Низька ці­нова чутливість. Спостерігається стійка прихиль­ність до одного разу вибраних ма­рок товарів

Низька поінформованість стосовно това­ру, слабкий ін­терес до його якості та ціни

Ціни

Низькі ціни

Середні ціни

Високі ціни

Різні ціни

Місце продажу

Будь-де у зруч­ному для покупця місті

У багатьох, най­частіше спе­ціалізованих крамницях

Виключно в одній або кількох фір­мових крамницях

Будь-де

Товари і послуги виробничого призначення також класифікуються за багатьма ознаками. Так, залежно від призначення і особли­востей використання вони поділяються на два класи: товари, що безпосередньо витрачаються під час використання, і товари, що втрачають у процесі використання свій ресурс (табл. 10).
Таблиця 10
Класифікація товарів виробничого призначення


Клас

Група

1. Продукція, що безпосередньо витрачається під час використання

1. Сировина і природне паливо

2. Матеріали і продукти

3. Витратні вироби

2. Продукція, що витрачає у процесі використання свій ресурс

4. Вироби, які не підлягають ремонту

5. Вироби, які підлягають ремонту

Використання товарів 1-го класу супроводжується необоротним процесом їх переробки. Це, наприклад, сировина та природне паливо, матеріали тощо. Товари 2-го класу експлуатуються практично без зміни маси і натуральних складників, але зазнають фізичного та морального старіння (зносу): машини, прилади, тех­нічні системи. Частина з них підлягає ремонту (машини, прилади, меблі) решта — ні (валки, електровакуумні вироби).
Залежно від вартості, характеру й терміну використання, а також ролі в технологічному процесі товари виробничого призначення найчастіше поділяють на капітальне та допоміжне обладнання, сировину, напівфабрикати й деталі, а також матеріали.
Капітальне обладнання — це стаціонарні споруди (будівлі різ­ного призначення) та стаціонарне обладнання (важкі верстати, генератори, автоматичні лінії). До допоміжного обладнання належить рухоме та вантажно-транпортне обладнання, організаційно-технічне устаткування. Капітальне та допоміжне обладнання не стає частиною кінцевої продукції і не зазнає зміни форми. Вимоги до цього різновиду товарів з боку виробників і споживачів вельми специфічні, що пояснюється тривалістю використання і великою вартістю таких компонентів виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.