лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова товарна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ВИВЧЕННЯ
ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність і значення
маркетингу в сучасній економіці

Самостійне опрацювання теми належить розпочати з визначення змісту курсу «Маркетингова товарна політика» як самос­тійної дисципліни, а насамперед — із визначення самого поняття маркетингу. У сучасній економічній літературі налічується кілька сотень визначень маркетингу. Частину з них офіційно визнали маркетингові та інші організації і застосовують протягом кількох десятиріч. Проте більшість визначень маркетингу залишилися в історії науки тільки як спроби науковців уточнити це поняття або й зовсім змінити його суть (табл. 1).
Таблиця 1
Генезис розвитку визначення
сутності поняття «маркетинг»


Визначення маркетингу

Автори, рік
оприлюднення

Маркетинг — поставка стандартів і розподіл рівня життя суспільства

Пол Мейзур, 1947

Сучасний маркетинг з погляду споживача чи користувача є ширшим поняттям, ніж продаж. Маркетинг має охоплювати всі сфери діяльності підприємства

Пітер Друкер, 1954

Сукупність дій підприємців, компаній, інших організацій і людей, спрямованих на забезпечення потрібного потоку товарів і послуг від їх виробника до користувача або споживача

Асоціація маркетингу США, 1960

Маркетинг є економічним процесом, за допомогою якого продукти пристосовуються до ринкових потреб і право власності переходить від одного учасника ринку до іншого

І. Кандіф, 1964

Закінчення табл. 1


Визначення маркетингу

Автори, рік
оприлюднення

Система взаємозв’язаних дій торговельно-промисло­вих підприємств з планування, ціноутворення, рекла­ми та розподілу необхідних споживачеві товарів, а також послуг для наявних і майбутніх користувачів

І. Стептон, 1971

Сукупність необхідних і випадкових дій щодо забезпечення співвідношень обміну в наявній економічній системі

Хеллоуен і Хепкоп, 1973

Повний набір дій окремих особистостей і організацій з метою задоволення потреб людини

Еніс, 1977

Маркетинг — це підприємницька діяльність щодо просування товару від виробника до споживача

С. Маджаро, 1979

Водночас спільними зусиллями багатьох авторів склалося поняття маркетингу як теорії, тобто системи теоретичних, методологічних і практичних знань, які розроблялися та поглиблювалися в межах загальних дисциплін комерційної справи й підприємницької діяльності. У цьому контексті найбільш всеосяжним та повним є дане Ф. Котлером визначення маркетингу як «соціального процесу, унаслідок якого окремі індивиди та групи отримують те, чого потребують і чого бажають, на засадах створення і обміну одних товарів та вартостей на інші» (табл. 2).
Таблиця 2
Основні суб’єкти маркетингу


Виробники товарів
(послуг)

®

Юридичні чи фізичні особи — виробники товарів і послуг

Кінцевий споживач

®

Родина або людина, що купує товари (по­слуги) для особистого, родинного чи господарського споживання

Організації-споживачі

®

Організації, що купують товари(послуги) для використання у своїй діяльності

Закінчення табл. 2


Гуртова торгівля

®

Організації або люди, що купують товари(послуги) для перепродажу в роздрібну торгівлю, промисловим організаціям, комерційним споживачам

Роздрібна торгівля

®

Організації або люди, діяльність яких пов’язана з продажем товарів кінцевим споживачам

Фахівці з маркетингу

®

Організації або люди, що спеціалізують­ся на конкретних маркетингових функ­ціях

Такий підхід залучає маркетинг безпосередньо до сфери розподілу та обміну. Проте всесвітнього визнання набуло інше визначення Ф. Котлера: «Маркетинг — це вид діяльності, що спрямована на задоволення потреб людини шляхом обміну...», хоч відомий американський економіст Т. Левіт і попереджував про те, що «... маркетинг не слід ототожнювати з продажем товарів. Завдання торговельної системи полягає в тім, щоб переконати покупця придбати те, що виготовлено. Завданням маркетингу є поставляння на ринок того товару, в якому споживач справді має потребу» (курсив наш. — В. К.). Цікава також харак­теристика маркетингу, що належить професорові Гарвардського університету Пітеру Друкеру: «Маркетинг — це концепція управління фірмою, в орбіті якої перебувають покупець, клієнт з його потребами та запитами і фірма, її відділення, філії та діль­ниці, націлені на якомога якісніше задоволення цих потреб». Отже, сучасний маркетинг інтегрований у всі ланки управління виробництвом і є, по суті, підприємницькою філософією, яка вважає головною метою фірми всебічне задоволення потреб споживачів. Тому продаж виробленої підприємством продукції — це не тільки акт її реалізації, а й спосіб вивчення споживачів і спілкування з ними. З позицій маркетингу вся система ділової активності фірми має бути зорієнтована на ринок, передбачати вивчення, аналіз та задоволення потреб покупців. Зрозуміло, що маркетинг є динамічним діловим процесом, а не набором понять і функцій. Маркетингова програма починається із зародження ідеї товару і триває доти, доки потреби споживачів не будуть вповні задоволені (рис. 1).

Рис. 1. План-програма
маркетингової діяльності підприємства
Успіх маркетингової діяльності вимірюється максимумом при­бутків із продажу товарів протягом тривалого часу. Як цілеспрямована діяльність із вивчення, задоволення та впливу на потреби людей маркетинг дає змогу поліпшувати координацію наявних ресурсів, підвищувати інформованість та «перебірливість» споживачів. Завдання й цілі сучасного маркетингу соціально спря­мовані, а тому позитивно впливають на рівень та стиль життя, сприяють їх поліпшенню. Універсальність методологічних поло­жень маркетингу уможливлює широке використання їх для регулювання різних напрямків суспільного розвитку: права, науки, медицини, фінансів тощо (рис. 2).


Рис. 2. Модель маркетингу
У сучасній економічній науці існують чотири альтернативні концепції, на підставі яких комерційні та некомерційні організації здійснюють маркетингову діяльність. Перша з них має назву концепції товару. Згідно з нею господарське управління підприємством виходить з того, що споживач позитивно ставиться до товару, оскільки продукт доброякісний і продається за помірною ціною. За таких сприятливих чинників потрібні лише незначні маркетингові зусилля для досягнення бажаного обсягу продажу та прибутку. Засади цієї концепції такі:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.