лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетингова товарна політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Коли підприємство освоює виробництво модифікованої або модернізованої продукції, яка доповнює чи розширює наявний параметричний ряд виробів, застосовуються економетричні методи визначення цін:

 • метод питомих показників;
 • бальний метод;
 • агрегатний метод;
 • метод регресійного аналізу.

Економетричні методи ціноутворення орієнтуються на ціни та параметри базисних виробів певного параметричного ряду або взаємозамінних виробів. До найпростіших параметричних методів належать метод питомої вартості, та метод французької фірми «Берім», який широко використовується в міжнародній торгівлі.
Метод питомої вартості передбачає віднесення ціни виробу до значення його головного параметра. Здобута при цьому питома ціна одиниці головного параметра може бути використана для наближеного обчислення цін аналогічних виробів. Проте вар­то пам’ятати, що питома ціна знижується зі зростанням параметра. Ця закономірність поширюється на всі вироби, але характер її прояву різний.
Французька фірма «Берім», скориставшись статистичними даними щодо різних видів машин і устаткування, визначила таку залежність ціни від основного параметра обладнання (формула «Берім»):

де Р1 і Р2 — ціни порівнюваних виробів, одну з яких потрібно визначити;
Х1 і Х2 — значення основних параметрів порівнюваних виробів;
n — коефіцієнт гальмування (показник, що враховує залежність питомої ціни від зміни головного параметра).
Формула «Берім» набула широкого застосування в міжнародній торгівлі для розрахунків цін. Значення коефіцієнта n на підставі багаторічної практики відоме для численних виробів. Наприклад, для відцентрових насосів n = 0,5; для тракторів середньої потужності n = 0,72; для екскаваторів n = 0,8. Практично скористатися формулою «Берім» можна за незначних відмінностей головного параметра двох порівнюваних виробів. Практично вважають, що різниця значень Х1 і Х2 не повинна перевершувати 30—50 %.
Для встановлення цін складних виробів застосовують також різні емпіричні залежності, найчастіше математичні параметричні моделі, що базуються на застосуванні кореляційно-регресій­ного методу.
У деяких галузях сфери послуг використовується метод встановлення базової ціни, коли відомі потроєні змінні витрати. У цьому разі одна третина припадає на постійні витрати і ще одна третина — на прибуток. Отже, ціну можна визначити різними методами, кожен з яких впливає на її рівень. Тому підприємство намагається обрати такий метод, який дасть змогу найточніше встановити ціну на конкретний товар чи послугу.
Як важлива складова ринкової характеристики ціна залежить від багатьох умов. У ній знаходять синтетичний вираз головні чинники ринкової економіки: попит, витрати на виробництво та обіг, стан конкуренції. Великий вплив на ціну має унікальність товару та однорідність ринку, потенційно можливий обсяг реалізації, еластичність попиту, а також інші фактори. Тому цінова політика має створювати й підтримувати оптимальну структуру цін щодо часу, товарів та ринків. Окрім формування цін ця складова комплексу маркетингу передбачає розробку цінових стратегій виробника та модифікування цін, визначення психологічних меж позитивного сприйняття споживачами розміру цін на окремі товари, оцінку ефективності їх застосування.
Велике значення у впровадженні ефективного ціноутворення має також політика знижок. Насамперед вони надаються за великий обсяг закупівлі. Знижка звичної (стандартної) ціни надається у випадках, коли покупець придбаває партію товару, більшу за встановлений розмір. Сезонні знижки пропонуються спо­живачам, які здійснюють позасезонну купівлю. Знижки за прискорення оплати (сплата готівкою) гарантується споживачеві, який порівняно з умовами контракту розраховується достроково. Знижка для заохочення продажу надається торговельним посеред­никам для просування на ринок нових товарів, що вимагають підвищених витрат на рекламу та послуги торговельних агентів. Заліки — товарообмінна операція (зменшення ціни за умови повернення старого товару), стимулювання збуту (винагорода дилерам за участь у програмах реклами). Знижки для «престижних та лояльних» покупців.
Отже, із суто маркетингових позицій оптимальною варто вважати ціну, що забезпечує впевненість споживача у вигідності придбання товару.

 • Значення ціни товару в умовах ринкових відносин.
 • Попит, пропонування та правила їх взаємодії.
 • Еластичність попиту за ціною.
 • Політика ціноутворення.
 • Методи ціноутворення залежно від властивостей товару.
 • Якість товару та її значення в сучасних умовах.
 • Технічний рівень якості та методи його оцінювання.
 • Рівень якості виготовлення товару.
 • Рівень якості у споживанні товару.
 • Джерела інформації про вимоги ринку до якості товарів і послуг.


[1, с. 324—367; 2, с. 507—528; 16, с. 35—51; 18, гл. 17; 19, гл. 17; 26, гл. 4; 30, розд. 6].

Попит — потреба в певних товарах, що забезпечена необхідними грошовими та іншими платіжними засобами для їх придбання.
Ціна — сума грошей, які споживачі мають і готові сплатити за придбання товару.
Цінова Еластичність Попиту — чутливість і ступінь реагування попиту на зміну ціни товару.

 • Головні чинники, що впливають на товарний попит.
 • Правила взаємодії ринкового попиту і пропонування.
 • Поняття еластичності попиту за ціною та його використання в товарній політиці.
 • Визначення показника еластичності попиту за ціною.
 • Головні характеристики ціни на товар.
 • Цінові стратегії фірм.
 • Види цінової стратегії фірм.
 • Політика наміченого прибутку та низьких цін.
 • Політика високих цін на товари з унікальними властивостями.
 • Політика «зняття вершків» та її застосування в ціноутворенні.
 • Цінова політика проникнення.
 • Політика цінової сегментації.
 • Політика ціноутворення з урахуванням психології споживача.
 • Цінова політика стимулювання комплексного продажу.
 • Головні етапи ціноутворення.
 • Методи ціноутворення.
 • Види «франко-цін» на товари.
 • Методи розрахунку базових цін.
 • Метод маркетингових оцінок щодо встановлення базової ціни.


Завдання 1. Дані про зміни попиту і пропонування товару наведено в табл. 20. Скориставшись програмою Microsoft Exсel, побудуйте відповідні криві попиту і пропонування, а також знайдіть значення рівноважної ціни.

Таблиця 20

Вартісні характеристики попиту і пропонування
товару
, тис. грн


Попит

Пропонування

1100

351

65

475

900

340

85

600

800

333

105

700

700

325

135

800

600

316

175

900

Закінчення табл. 20


Попит

Пропонування

550

310

200

1000

500

305

225

1100

450

300

250

1200

400

291

300

1300

385

285

375

1400

360

274

400

1600

Завдання 2. Скориставшись даними табл. 21, визначте еластичність попиту за ціною. Які товари можуть, на Ваш погляд, мати такі коефіцієнти еластичності?

Таблиця 21

Вихідні дані ЩОДО цін та попиту НА товарИ

Порядковий
номер
товару

Первинна
ціна, грн

Змінена
ціна, грн

Первинний
попит

Попит після
зміни ціни

А

95

90

145

154

Б

126

185

124

100

В

456

401

851

993

Г

852

741

754

951

Д

954

1236

962

521

Е

1236

952

995

741

Є

6541

5942

1123

2647

Ж

7598

6584

2003

4512

З

9512

12 451

951

451

И

13 154

1497

874

445

І

15 587

14 687

994

774

Й

654

987

753

123

К

852

123

953

2751

Л

426

991

11456

459

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.