лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання для самоперевірки знань

Визначити справедливість або ж хибність запропонованих твер­джень та аргументувати свою думку:

 1. Терміни «виробництво» та «операції» є ідентичними й взає­мозамінними.
 2. Терміни «виробництво» та «операції» є альтернативними й взаємовиключними.
 3. Операції — це сукупність процесів праці та природних про­цесів, що здійснюються з метою перетворення предметів праці на готову матеріальну продукцію.
 4. Виробництво — це процес надання продукції властивостей, що визначають ступінь її придатності задовольняти потреби споживачів.
 5. Операційний менеджмент — це процес трансформації вхідних ресурсів (сировина та матеріали) в кінцеві результати, що можуть набувати форми готової продукції або послуг.
Тема 2. Операційна система організації:
структурно-процесна характеристика

Методичні поради щодо вивчення теми
Матеріал цієї теми повністю занурює студента у чарівний світ операцій, торкаючись великої кількості вже добре знайомих студентові аспектів бізнесу та менеджменту під принципово новими кутами зору. В результаті вивчення теми студент має отри­мати чітке уявлення про: склад, структуру, характеристики та властивості операційної системи організації; ресурси, що застосовуються та споживаються у процесі операційної діяльності; життєвий цикл та режими функціонування операційної системи; типологію операційних систем. Базовими підручниками для самостійного опрацювання питань теми є [1], [4] та [10] з переліку основної літератури; підручники та посібники, що можуть бути використаними додатково, зазначаються у процесі викладення рекомендацій щодо самостійного вивчення матеріалу окремих питань теми.
Вивчення першого питання «Операційна система організації: загальна та структурна характеристика» доречно розпочати зі з’ясування того, що являє собою операційна функція організації. Сутність операційної функції полягає в процесі конверсії (транс­формації, перетворення), тобто в послідовній низці дій, завдяки яким входи операційної системи (зокрема ресурси) перетворюються на певні кінцеві результати, що можуть набувати вигляду матеріальної продукції чи послуги. Узагальнена мета операційної функції (інакше — операційної діяльності) полягає у створенні будь-якої корисності, зокрема корисності форми, місця, придбання, стану та часу. Якнайкраще всі ці моменти висвітлено у підручнику [1, с. 9—28]; особливу увагу рекомендується звернути на охарактеризований тут тетраедр операцій.
Операційну систему можна визначити як одну з підсистем організації, в рамках якої здійснюється реалізація операційної функції, що включає в себе дії, в результаті яких виробляються товари, надаються послуги, виконуються роботи для задоволення за­питів зовнішніх щодо даної організації споживачів. Операційна система організації належить до класу економічних систем, яким притаманна низка загальних характеристик, зокрема: відкритість і гомеостатичність; складність і поліструктур­ність; нестаціонарність окремих параметрів системи; унікальність поведінки системи в конкретних умовах; здатність зміню­вати свою структуру і формувати варіанти поведінки; здатність протистояти ентропійним тенденціям; здатність пристосовуватися до змін зовнішнього середовища; здатність та прагнення до цілевстановлення.
Розгорнута характеристика особливостей та властивостей опе­раційних (виробничих) систем, цілей та сутності їх функціонування, елементів та структури у повному обсязі викладено у дру­гій та третій главах підручника М. В. Макаренка та О. М. Ма­халіної [4, с. 15—25, 26—72].
Для того щоб підкріпити і, так би мовити, насичити набуті теоретичні знання фактологічним матеріалом, має сенс опрацювати інформацію, вміщену у «вставках» («врізках») у підручнику Р. Чей­за, Н. Дж. Еквілайна та Р. Ф. Якобса, що мають назви: «Последняя черта», «Красное, белое и бум…», а також ознайомитися із ситуацією для аналізу «Копировальные ателье Kinko’s» [10,
с. 45—47, 150—152]. Ця ситуація унаочнює сутність концепції структуризації операційної системи за принципом її поділу на «front office / back room». У першій главі підручника (с. 16—33) міститься інформація про призначення та місце у структурі організації операційної (виробничої) системи і розкривається сутність операційного менеджменту.
Структура операційної системи — це сукупність елементів і зв’язків між ними, що забезпечують цілісність системи, тобто збереження основних властивостей системи при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура операційної системи визначається складом і взаємозв’язками її елементів і підсистем, а також зв’яз­ками із зовнішнім середовищем. Розрізняють просторову (розташування елементів системи у просторі) і часову (послідовність змін стану елементів і системи в цілому) структури виробничих систем. Вони тісно взаємопов’язані і взаємозалежні. На самому загальному рівні в складі операційної системи вирізняють три підсистеми: переробки, забезпечення та управління. Докладніше про структурні аспекти — у [7, с. 23—39].
Питання «Ресурси, процеси, продукти» фактично узагальнює знання, вже набуті студентом під час вивчення курсів «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Системи технологій», «Організація виробництва» та інших дисциплін. Студентові слід не просто поновити в пам’яті цю інформацію, а й доповнити та поглибити свої знання, звернувши особливу увагу при опрацюванні навчального матеріалу на класифікацію різновидів виробничих (операційних) процесів та вплив різних типів руху предметів праці по операціях на тривалість виробничого (операційного) циклу [4, с. 16, 17, 22—24, 68—72; 8, с. 42—62, 62—69].
Вельми цікавими є висвітлення сучасних підходів до інтерпре­тації понять «товар», «продукт», «продукція», «послуги», сутно­сті концепції життєвого циклу продукту, розгляд послуг як специфічного різновиду продукції та різноманітні класифікації видів послуг і продукції у праці Ф. Котлера [68, с. 417—446, 449—538, 539—558]. Питання, що стосується технології, яка ототожнюється з домінантою операційного процесу, автоматизації, інформаційних технологій та їх впливу на зміни характеру сучасних операцій і підходів до управління ними, яскраво висвітлено у розділі «Операційні технології» підручника Р. Чейза, Н. Дж. Еквілайна та Р. Ф. Якобса [10, с. 114—131].
У цьому ж підручнику по кількох главах (на жаль, систематизованих за іншим принципом, ніж це закладено у програму курсу «Операційний менеджмент», за якою працює студент) розкидано інформацію про ресурси, продукти та операційні процеси. Глибоке опрацювання цих глав здійснюватиметься студентом у процесі вивчення тем 8 і 9, але вже зараз можна порадити йому проглянути цей матеріал (с. 84—113, 132—153).
Питання «Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи» має принципово важливе значення для розуміння ситуаційності застосування засобів і методів операційного менеджменту залежно від стадії життєвого циклу, періоду та режиму функціонування операційної системи. Концепція життєвого циклу ґрунтується на уявленні про те, що операційна система, як і будь-який інший об’єкт, процес, явище, система, у своєму існуванні послідовно проходить кілька етапів, деякі з яких можуть неодноразово повторюватися. Склад етапів життєвого циклу операційної системи є досить специфічним, що зумовлено особливостями функціонування цього типу систем. Основними етапами життєвого циклу операційної системи є: проектування та створення операційної системи; запуск функціонування операційної системи та вихід на проектну потужність; стабільне функціонування операційної системи в нормативному режимі; здійснення перетворень операційної системи та поновлення стабільності функ­ціонування на якісно новому рівні. Для вивчення цього питання рекомендується звернутися до [10, с. 23—25; 97, с. 149, 150].
Питання, присвячене розгляду типології операційних систем, органічно опрацьовується студентом у процесі розгляду поперед­ніх трьох питань теми. Класифікація операційних систем передбачає виділення тих чи тих їх різновидів за обраною класифікаційною ознакою. Такою ознакою можуть виступати: тип кінцевого результату операційної діяльності; широта номенклатури та асортименту кінцевого продукту; ступінь гнучкості операційної системи; ступінь дискретності перебігу операційного процесу; метод організації виробництва; спосіб управління запасами сировини або готової продукції; підхід до встановлення рівня виробничої потужності тощо. Узагальнення цього матеріалу, а також формулювання вимог, яким має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку, здійснюється студентом при засвоєнні лекційного матеріалу. Самостійно студент ознайомлюється із сутністю так званої продуктово-процесної матриці, що диференціює операційні системи за двома критеріями — характер продукту, який виробляється, та тип операційного процесу [10, с. 97].

Рекомендації щодо самостійного набуття
навиків розв’язання типових задач

Приклад типової задачі з визначення тривалості операційного циклу наведено у завданні 4 для самоперевірки знань (див. «Конт­рольні запитання та завдання»).
Методичні поради та рекомендації щодо здійснення розрахунків тривалості операційного циклу (визначення загальної тривалості оброблення партії деталей при різних видах руху предметів праці по операціях виробничого процесу) наведено у підручниках і практикумах з курсу «Організація виробництва». З літератури, рекомендованої як додаткова, при вивченні теми слід скористатися таким джерелом як [8, с. 62—69], в якому, зокрема, надано характеристику виробничого циклу.

Контрольні запитання та завдання

 1. Яке змістовне навантаження вкладається у поняття «корисність» та які види корисності можуть створюватися у процесі операційної діяльності організації?
 2. Охарактеризувати операційну функцію, входи та виходи опе­раційної системи; визначити місце операційної системи в структурі організації.
 3. Дати характеристику операційної системи організації як склад­ної, відкритої, гомеостатичної системи. Які ще властивості операційної системи можна назвати?
 4. Дати загальну характеристику складу та структури операційної системи; охарактеризувати основні різновиди виробничої структури.
 5. Охарактеризувати склад і структуру зовнішнього оточення операційної системи. Якого характеру може набувати взаємодія між операційною системою та її зовнішнім оточенням?
 6. Охарактеризувати ресурси, що споживаються операційною системою, та результати операційної діяльності.
 7. Розкрити сутність понять «продукт» і «товар», охарактеризувати основні різновиди продуктів.
 8. Розкрити сутність понять «процес» і «технологія», охарактеризувати основні різновиди операційних процесів.
 9. Розкрити сутність концепції життєвого циклу операційної системи та охарактеризувати режими функціонування операційної системи. Визначити загальні та специфічні риси функціонування операційної системи залежно від стадії її життєвого циклу, режиму, періоду.
 10. Охарактеризувати основні різновиди операційних систем. Визначити вимоги, яким має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку.

Творче завдання

Написати есе на тему: «Зміни, що відбуваються з людськими ресурсами як із складовою операційної системи під впливом тотальної інформатизації виробничого та повсякденного життя сучасної людини».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.