лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, розділ 2 «Нормативно-правова база організації навчального процесу».
Розділ 1
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Введення в дисципліну
«Операційний менеджмент»
 • Операційний менеджмент як складова менеджменту організації. Поняття «підприємство», «організація», «операції», «ви­робництво», «менеджмент», «управління виробництвом», «уп­равління операціями» тощо та їх співвідношення. Виділення по­няття «операційний менеджмент» серед близьких йому за змістом. Операційний менеджмент як складова менеджменту організації.
 • Предмет і завдання дисципліни. Загальна характеристика операційного менеджменту як виду практичної діяльності, як навчальної дисципліни, як царини знань. Предмет, мета і завдання курсу, його місце в системі дисциплін економічного та управлінського циклу. Зміст курсу та його логіко-структурна побудова. Роль і місце курсу «Операційний менеджмент» у системі підготовки менеджерів та економістів.
 • Теоретичні основи та методологічна база операційного менеджменту. Ключові положення теорії управління, теорії систем, сучасної економічної теорії як наукові основи та найважливіші складові методології курсу.
 • Форми організації навчального процесу; методичне та бібліографічне забезпечення курсу. Матеріал, що виноситься на розгляд на лекціях і на практичних заняттях; характеристика самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни; система підсумкового контролю знань студентів з дисципліни.

Тема 2. Операційна система організації:
структурно-процесна характеристика

 • Операційна система організації: загальна та структурна характеристика. Операційна функція, входи та виходи операційної системи. Створення корисності як основна мета операційної діяльності; типи корисності. Структура операційної системи та її види. Склад зовнішнього оточення операційної системи; види взаємодії між операційною системою та її зовнішнім оточенням. Інформаційні та матеріальні потоки в операційній системі. Властивості операційної системи.
 • Ресурси, процеси, продукти. Входи в операційну систему. Ресурси, що застосовуються та споживаються в операційній діяль­ності; критичний ресурс. Операційний процес та його складові; види операційних процесів. Технологія як домінанта операційного процесу; класифікація технологій. Автоматизація та гнучкі виробничі технології; інформаційні технології та їхній вплив на змі­нення характеру сучасних операцій та підходів до управління ни­ми. Продукти як кінцевий результат операційної діяльності. Життєвий цикл продукту; види продуктів і продукції. Послуги як специфічний різновид продукції; види послуг. Вимоги до якості продукції, до якості сервісу.
 • Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи. Сутність концепції життєвого циклу операційної системи. Основні етапи життєвого циклу операційної системи, їх характе­ристика та тривалість. Нормативний та перехідний режими функціонування операційної системи.
 • Типологія операційних систем. Багатокритеріальна класифікація операційних систем. Види операційних систем. Вимоги, яким має відповідати операційна система сучасного рівня роз­витку.

Тема 3. Операційний менеджмент
як р
ізновид функціонального менеджменту

 • Зміст і сфери операційного менеджменту. Цілі та завдання, зміст, сфери та об’єкти операційного менеджменту. Операцій­ний менеджмент як різновид функціонального менеджменту, рівневого менеджменту. Взаємозв’язок операційного менеджменту з генеральним (загальним), з іншими різновидами функціонального менеджменту.
 • Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Сучасні принципи управління операціями. Функції операційного менеджменту: планування, організація, координація, мотивація, контроль, регулювання. Методи операційного менеджменту: організаційні, адміністративні, економічні, соціопсихологічні.
 • Система управління операційною діяльністю. Загальні та специфічні риси управління операціями в операційних системах різних видів. Система управління операційною діяльністю. Функ­ції та структура апарату управління. Види організаційних структур управління виробництвом.
 • Операційний менеджер як суб’єкт управління операціями. Мета діяльності та завдання операційного менеджера. Сфери прий­няття рішень і функції операційного менеджера. Зміст, характер і специфічні ознаки роботи операційного менеджера. Особиста стратегія і тактика операційного менеджера. Навики, знання та вміння, необхідні операційному менеджерові.

Тема 4. Моделі та інструментарій обґрунтування
рішень в операційному менеджменті

 • Класифікація управлінських рішень і технологій їх прийняття. Сутність поняття «рішення», види управлінських рішень. Місце прийняття рішень у процесі управління. Моделі та технології прийняття рішень. Середовища прийняття управлінських рішень: визначеність, ризик, невизначеність. Кількісні та якісні методи обґрунтування управлінських рішень.
 • Економіко-математичне моделювання операційної функ­ції. Математичні моделі та моделювання. Цілі, межі та можливості моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей та методів. Сфери застосування кількісних методів обґрунтування рішень в операційному менеджменті. Ключові моделі дослідження операцій: моделі теорії черг, моделі управління запасами, моделі лінійного програмування, моделі динамічного програмування тощо.
 • Мікроекономічне моделювання операційної діяльності. Мікроекономічна модель операційної системи. Фактори виробництва, їх варіації та гранична норма заміщення. Виробничі функції як параметричні моделі операційного процесу. Види виробничих функцій. Модель «поведінки» параметрів операційної системи в короткостроковому періоді. Закон «спадної» продуктивності (від­дачі) змінного фактора виробництва. Моделі постійної, спадної та зростаючої віддачі від масштабу. Концепція мінімально ефективного розміру виробництва. Моделювання витрат виробництва. Види функцій витрат. Взаємозв’язок виробничої функції та функції витрат. Мікроекономічне обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та зменшення обсягів операційної діяльності в короткостроковому та довготривалому періодах.

Розділ 2
УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМ
ФУНКЦІОНУВАННЯМ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Тема 5. Планування та контроль реалізації
операційної функції організації

  • Планування операційної діяльності: загальна характерис­тика. Стратегічний, тактичний, оперативний рівень управління операціями. Планування як функція управління. Цілі та принципи планування. Види та методи планування операційної діяльності. Взаємозв’язок стратегічного, тактичного та оперативного видів планування.
  • Тактичний рівень планування операційної діяльності. Агреговане планування, «чисті» стратегії в агрегованому плануванні виробництва. План операційної діяльності (виробнича програма) — склад і процес формування. Послідовність розроблення виробничої програми та споріднених планів. Окремі випадки фор­мування виробничої програми.
  • Оперативне планування операційної діяльності. Сутність, інструментарій, види систем оперативного планування. Розклади та графіки Гантта як інструментарій поточного планування та контролю операцій.
  • Контроль реалізації операційної функції. Цілі, види, методи, засоби контролю. Диспетчеризація виробництва. Специфіч­ні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.