лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Порядок проведення заняття

 • З’ясування ступеня засвоєння матеріалу нормативного рівня шляхом проведення усного опитування з програмних питань, експрес-тестування.
 • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведення дискусій.
 • Розв’язування типових задач; оцінювання ступеня активності студентів та якості набутих практичних навиків.
 • Обговорення кейсу, під час якого студентами визначаються: основні аспекти якості обслуговування та методи її оцінювання; діагностуються конкурентні переваги організації та розгляда­ються виробничі аспекти забезпечення її конкурентоспроможно­сті; здійснюється спроба оцінити рівень продуктивності та ефективності операційної діяльності.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до проведення дру­гого проміжного модульного контролю.

Заняття 10
Другий проміжний модульний контроль
Порядок проведення заняття

 • Перевірка ступеня засвоєння студентами матеріалу тем 5—7 програми курсу шляхом проведення письмової контрольної роботи.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до наступного семінарського заняття.

Заняття 11
Виробнича стратегія як основа проектування
та створення операційної системи

Ключові програмні питання

 • Виробнича стратегія як різновид функціональних стратегій організації. Стратегічні рішення в сфері операцій.
 • Ключові етапи процесу проектування та створення операційної системи.
 • Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва.
 • Потужність операційної системи: сутність і процес установ­лення.
 • Форми та методи організації виробничого процесу (в просторі, в часі).
 • Проектування робіт: поняття та основні моделі.
 • Методи організації робіт і нормування праці.
 • Чинники, що визначають вибір місця розташування операційної системи. Типи внутрішніх планувань операційної системи.

Запитання для дискусії

 • Що, на Ваш погляд, може бути обрано за відправну точку в процесі проектування операційної системи (певні події, явища, організаційні зміни, зміни в середовищі функціонування організації чи її операційної системи)?
 • Якими, на Ваш погляд, є критерії вибору типу операційної системи взагалі та система їх впорядкування зокрема?

Порядок проведення заняття

 • Обговорення результатів другого проміжного модульного контролю. Надання студентам порад і рекомендацій щодо усунення прогалин у засвоєнні матеріалу, виявлених у процесі контролю.
 • З’ясування ступеня засвоєння матеріалу нормативного рівня шляхом проведення усного опитування з програмних питань.
 • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведення дискусій.
 • Розв’язування типових задач; оцінювання ступеня активності студентів та якості набутих практичних навиків.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до наступного семінарського заняття.

Заняття 12
Ключові аспекти перетворень
і розвитку операційної системи

Ключові програмні питання

 • Рушійні сили розвитку операційної системи.
 • Складові процесу перетворень операційної системи при засвоєнні нових продуктів.
 • Організація та планування підготовки виробництва нової продукції.
 • Складові процесу перетворень операційної системи при впровадженні нових технологій.
 • Складові процесу перетворень операційної системи при впровадженні нових форм і методів організації виробництва, праці, управління.

Запитання для дискусії

 • Що, на Ваш погляд, є еволюційним і що революційним у процесі розвитку операційної системи?
 • Що, на Ваш погляд, є більш продуктивним і прийнятним для працівників: підвищення ефективності операційної діяльності за рахунок постійного вдосконалення операційної діяльності або за рахунок реінжинірингу операційних процесів?

Порядок проведення заняття

 • З’ясування ступеня засвоєння матеріалу нормативного рівня шляхом: експрес-тестування по прогалинах у засвоєнні матеріалу, виявлених у процесі проведення другого проміжного модульного контролю; проведення усного опитування з програмних питань.
 • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведення дискусій.
 • Розв’язання типових задач; оцінювання ступеня активності студентів та якості набутих практичних навиків.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до наступного семінарського заняття.

Заняття 13
Управління проектами
Ключові програмні питання

 • Сутність і види проектів.
 • Методи управління проектами.
 • Сфери застосування СПУ в управлінні операціями.
 • Основні елементи та часові параметри сітьового графіка.

Запитання для дискусії

 • Чи можливо, на Ваш погляд, ототожнювати поняття «управ­ління проектами» та «управління операціями»? Якщо «так», то чому саме? Якщо «ні», то з яких причин?

Порядок проведення заняття

 • З’ясування ступеня засвоєння студентами матеріалу нормативного рівня шляхом проведення усного опитування з програмних питань, експрес-тестування.
 • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведення дискусій.
 • Розв’язання типових задач; оцінювання ступеня активності студентів та якості набутих практичних навиків.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до наступного заняття.

Заняття 14
Побудова та оптимізація сітьових графіків
Ключові програмні питання

 • Етапи процесу формування сітьового графіка розроблення та реалізації проекту.
 • Метод ПЕРТ, метод критичного шляху.
 • Мета та напрями аналізу сітьового графіка.
 • Основні способи оптимізації сітьового графіка.
 • Календарне планування розроблення та реалізації проекту.

Запитання для дискусії

 • Наскільки реальним, на Ваш погляд, є застосування проектного менеджменту в поточній управлінській діяльності операційного менеджера, який працює на промисловому підприємстві, або в будівельній фірмі, або у закладі освіти тощо?

Порядок проведення заняття

 • З’ясування ступеня засвоєння студентами матеріалу нормативного рівня шляхом проведення усного опитування з програмних питань, експрес-тестування.
 • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведення дискусій.
 • Розв’язування типових задач; оцінювання ступеня активності студентів та якості набутих практичних навиків.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до проведення третього проміжного модульного контролю.

Заняття 15
Третій проміжний модульний контроль
Порядок проведення заняття

 • Перевірка ступеня засвоєння студентами матеріалу тем 8—10 програми курсу шляхом проведення письмової контрольної роботи.
 • Рекомендації та поради щодо підготовки до наступного семінарського заняття.

Заняття 16
Сучасна концепція операційного менеджменту
Ключові програмні питання

 • Етапи еволюції теорії та практики управління опера-
  ціями.
 • Сутність сучасних поглядів на операційний менеджмент.
 • Сучасні системи управління ланцюгом «постачання—вироб­ництво—збут» (системи МRP, JIТ).
 • TQM як філософія сучасного менеджменту.
 • Перспективи розвитку операційного менеджменту як науки та як виду практичної управлінської діяльності.

Запитання для дискусії

 • Як впливає розвиток інформаційних технологій, що є харак­терною ознакою сьогодення, на зміни характеру управлінської діяльності?
 • Яких змін набуває управління операціями на стадії формування постіндустріального (інформаційного) суспільства порівняно із попередніми стадіями суспільного розвитку?

Порядок проведення заняття

  • Обговорення результатів третього проміжного модульного контролю. Надання студентам порад і рекомендацій щодо усунення прогалин у засвоєнні матеріалу, виявлених у процесі контролю.
  • З’ясування ступеня засвоєння матеріалу нормативного рівня шляхом проведення усного опитування з програмних питань.
  • Обговорення дискусійних питань; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх доповідей, виступів і коментарів у процесі проведенні дискусій.
  • Підсумовування результатів вивчення дисципліни в цілому. Визначення, за результатами навчання протягом семестру, сумарної оцінки рівня знань кожного студента. Прийняття рішень щодо можливості допуску кожного окремого студента до іспиту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.