лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Операційний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9. Ключові аспекти перетворень
і розвитку операційної системи

Методичні поради щодо вивчення теми

Мета вивчення теми — поглиблення теоретичних знань щодо рушійних сил процесу розвитку операційної системи, інструментарію та методів перетворення операційної системи при освоєнні нових продуктів і / або нових процесів. Самостійна робота студента з вивчення цієї теми матиме складний та вкрай неоднозначний характер, оскільки, з одного боку, існує дуже багато літератури, присвяченої розвитку виробництва та управлінню цим процесом, а з іншого — визначити лише один чи два базових джерела для опрацювання, як це робилося в рекомендаціях щодо вивчення попередніх тем, неможливо через те, що релевантну інформацію розпорошено по різних параграфах і розділах вкрай різноманітних підручників і посіб­ників.
Вивчення питання «Рушійні сили процесу розвитку операційної системи» базується передусім на опрацюванні лекційного матеріалу. Організація самостійної роботи передбачає, що студент ознайомлюється із переліком можливих мотивів перетворень виробництва та специфічним набором рушійних сил розвитку операційної системи, склад яких залежить від типу стартових умов процесу розвитку [70, с. 306—349, 527—535]. Крім того, студенту варто проаналізувати зміст методологій проектування та вдосконалення систем, на базі яких, фактично, й здійснюється структуризація та поділ матеріалу між темами 8 і 9 курсу «Операцій­ний менеджмент» [101, с. 37—39]. Особливу увагу слід приділити наведеній у цьому джерелі табл. 2.3 (с. 39) результатами порів­няння двох методологій — удосконалення систем і проектування систем.
Розглядаючи проблему варіювання напрямів розвитку та перетворень операційної системи з урахуванням технічної, технологічної, соціальної орієнтації організації, студенту має сенс звер­нутися до [121, с. 104—119], де охарактеризовано взаємозв’язок технічних, економічних і соціальних проблем в організації вироб­ничих процесів .
Питання «Перетворення операційної системи при засвоєнні нових продуктів / нових процесів» орієнтує студента передусім на повторення матеріалу, вже засвоєного у процесі роботи над темою 2 «Операційна система організації: структурно-процесна характеристика» (йдеться про питання «Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи», в процесі вивчення якого студент знайомився із концепцією життєвих циклів продуктів, технологій тощо). Для поновлення цих знань можна звернутися до джерела, яке використовувалося при вивченні попередньої теми — необхідну інформацію містить 15-й Модуль багатомодульної програми для менеджерів [5, с. 66—72].
Найсуттєвішим моментом другого питання теми є конструк­торська, технологічна та організаційна підготовка виробництва нової продукції. Варто зазначити, що проблематика постановки продукції на виробництво та підготовки виробництва нової продукції — значний пласт вітчизняної науки «Організація виробництва» радянського періоду. Певною мірою студент вже ознайомлений із окремими моментами цієї сфери (питання «Стратегічні рішення в сфері операцій» теми 8 «Ключові аспекти проектування та створення операційної системи»), але наведений у підручнику з виробничого та операційного менеджменту авторів Р. Б. Чейза, Н. Дж. Еквілайна, Р. Ф. Якобса захід­ний погляд на проектування продукту та процесу в обов’яз­ковому порядку слід поєднати із поглядами на цю проблему вітчизняних і російських науковців. Передусім студенту рекомендується працювати з одним із останніх (за часом) видань у цій сфері [101, с. 108—146, 159—185]. Доповнити викладений у цьому джерелі матеріал допоможе опрацювання хоча б одного з видань, що вийшли друком у 90-і роки [7, с. 159—190; 102, с. 140—76; 121, с. 34—77].
Однією з умов початку перетворень операційної системи є діагностика поточного стану виробничого апарату й аналіз показників технічного та організаційного рівня розвитку виробництва. Опрацювати самостійно цей матеріал студент в змозі, якщо звернеться до спеціалізованих видань, присвячених проблематиці техніко-економічного аналізу діяльності підприємства [16; 153]. Загальний виклад базових положень щодо технічного розвитку та організаційного прогресу стосовно промислового підприємства стисло подано в класичному підручнику з курсу «Економіки підприємства», підготовленому за редакцією професора С. Ф. По­кропивного [46, Т. 1, с. 289—317].
Аналіз методів роботи та вдосконалення організації праці — сфера прискіпливої уваги виробничих менеджерів ще з часів Ф. Тейлора. На Заході цим питанням приділяється велика увага як у теорії, так і на практиці [10, с. 348—353].
Завершує вивчення теми розгляд сутності поширеного нині реінжинірингу бізнес-процесів. Має сенс не лише ознайомитися зі змістом цієї концепції [10, с. 606—621], а й зробити спробу порів­няти її з концепцією «постійного вдосконалення», з якою студент знайомився в процесі вивчення питання «Сучасна концепція управління якістю» теми 5 «Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності».
Рекомендації щодо самостійного набуття
навиків розв’язання типових задач
У процесі обґрунтування рішень про ті чи ті перетворення операційної системи, пов’язані із необхідністю освоєння виробництва нової продукції, або нових виробничих технологій чи оновлених методів організації виробництва та праці, доводиться використовувати найрізноманітніші методики. Більшість з них вже розглядалися під час вивчення таких дисциплін, як «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств» та ін., а також попередніх тем курсу «Операційний менеджмент» (зокрема теми 8 «Ключові аспекти проектування та створення операційної системи»). Для закріплення набутих навиків має сенс опрацювати приклади розрахунків, здійснюваних при прийнятті рішень про розширення підприємства, про заміну устаткування та про перехід до виробництва власними силами комплектуючих виробів, які раніше закуповувалися на стороні [10, с. 668—670].
Приклад типової задачі щодо визначення інтегральної оцінки рівня технічного розвитку підприємства наведено нижче — це завдання для самоперевірки знань (див. «Контрольні запитання та завдання»).
Контрольні запитання та завдання

 1. Якими є основні мотиви розвитку виробництва? Виразити його рушійні сили.
 2. Дати загальну характеристику чинників, які визначають необхідність ревізії виробничої стратегії та здійснення перетворень операційної системи.
 3. Охарактеризувати ключові аспекти перетворень операційної системи.
 4. Охарактеризувати закономірності розвитку сучасних операційних систем.
 5. Якими є специфічні риси управління перетвореннями операційної системи при впровадженні: нових продуктів, нових виробничих технологій, нових форм і методів організації виробництва та праці.
 6. Охарактеризувати методи діагностики стану виробничого апарату підприємства, методики аналізу рівня використання виробничої потужності та організаційно-технічного рівня виробництва.
 7. Дати загальну характеристику конструкторської підготовки виробництва.
 8. Дати загальну характеристику технологічної підготовки виробництва.
 9. Дати загальну характеристику організаційної підготовки виробництва.
 10. Розкрити сутність концепції реінжинірингу бізнес-процесів.

Творче завдання
Написати есе на тему: «Підвищення ефективності операційної діяльності за рахунок її постійного вдосконалення або шляхом реінжинірингу: що є доцільнішим для організації та сприйнятливішим для працівників?»
Завдання для самоперевірки знань
Завдання 1. Визначити справедливість або хибність запропонованих тверджень та аргументувати свою думку:

 1. У процесі перепроектування та вдосконалення операційної системи їй надаються такі властивості, як відкритість, складність, поліструктурність, гомеостатичність.
 2. У процесі перепроектування та вдосконалення операційної системи їй надаються такі властивості, як результативність, надійність, гнучкість, керованість, довготривалість.
 3. До законів розвитку виробничих систем належать: закон інерції, закон еластичності, закон безперервного вдоскона-
  лення.
 4. До ключових рішень виробничої стратегії належать рішення щодо цільових ринків, груп споживачів; методів ціноутворення; каналів просування товару.
 5. Розроблення або ревізія виробничої стратегії передбачають прийняття рішень щодо таких ключових аспектів: продукт, обсяги виробництва, технологія виробництва, місце розташування та внутрішнє планування операційної системи.

Завдання 2. Невід’ємною складовою перетворень операційної системи є перепроектування робіт, яке базується на змінах взаємозалежностей виконуваних робіт. Визначити типи взаємозалежності робіт, графічно поданих нижче, та показати за допомогою стрілок правильні напрямки зв’язку.

А — ?                                         Б — ?


В — ?                                                 Г — ?
Завдання 3. Розв’язати задачу, умови якої наведено нижче.
За показниками (див. табл.) використовуваними для інтеграль­ного оцінювання досягнутого та прогнозованого рівнів технічного розвитку трьох одногалузевих підприємств — ВАТ «Атлантис», «Верховина» та «Зірка-Центр», дати інтегральну оцінку рів­ня їх технічного розвитку; визначити найвищий рівень технічного розвитку серед цих підприємств, враховуючи такі коефіцієнти вагомості наведених показників: перший — 0,15; другий та третій — 0,25; четвертий — 0,35.
ВИХІДНІ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ПОКАЗНИКИ
ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТЕХНІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТРЬОХ ПІДПРИЄМСТВ


Показник

Відкрите акціонерне товариство

«Атлантис»

«Верховина»

«Зірка-Центр»

Базовий
рік

Прогнозований рік

Базовий
рік

Прогнозований рік

Базовий
рік

Прогнозований рік

1. Рівень фондоозброєності праці щодо середньогалузевого показника

0,86

0,02

0,78

0,84

0,76

0,88

2. Коефіцієнт рівня прогресивності технології

0,454

0,492

0,516

0,548

0,420

0,488

3. Коефіцієнт технічного рівня використовування парку устаткування

0,672

0,696

0,708

0,732

0,664

0,703

4. Загальний коефіцієнт механізації та автоматизації виробничо-управлінських про­цесів

0,488

0,564

0,436

0,514

0,428

0,532

 

 

Перевірити логіку власних міркувань, правильність самостійного розв’язання та коректність отриманої відповіді студент може, порівнявши їх із рекомендованим розв’язан­ням і правильною відповіддю, наведеними у першоджерелі [47, с. 86, 87, 306].

Тема 10. Інструментарій проектного менеджменту
та його застосування в управлінні створенням
і розвитком операційної системи

Методичні поради щодо вивчення теми

Вивчивши питання цієї теми, студент матиме уявлення про управління проектами, тобто ознайомиться з тією сферою операційного менеджменту, що виникла всього-то близько 50 років то­му (в середині ХХ ст.), бурхливо (і дуже неоднорідно як у просторі, так і у часі) розвивалася протягом цього періоду і нині являє собою окремий, вельми своєрідний і дуже цікавий напрям менеджменту. Базовими при самостійному опрацюванні питань теми є підручники [1] i [10] зі списку основної рекомендованої літератури. Література, що може бути використана додатково, зазначається у процесі викладення рекомендацій щодо самостійного вивчення матеріалу окремих питань теми.
У процесі вивчення питання «Філософія проектного менеджменту» студент отримує загальне уявлення про сутність категорій «проект» та «управління проектами», ознайомлюється з такими базовими поняттями проектного менеджменту, як «перелік робіт», «структура робіт проекту», «механізми звітності» виконання робіт за проектом тощо, а також із типами організаційних структур, найбільш застосовуваними під час розроблення та реалізації проекту [10, с. 58—63].
Але інформація, наведена у цьому підручнику, — лише зачатки знань у галузі методології, філософії та інструментарію проект­ного менеджменту. Глибше уявлення дають спеціалізовані джерела. Для додаткової роботи з вивчення першого питання можна використати [115, с. 4—43, 47—82, 85—114] або будь-яке інше сучасне видання з проблематики проектного менеджменту, оскільки сутнісні моменти та подання матеріалу в усіх джерелах, виданих протягом останніх п’яти-восьми років, майже збігаються.
Друге питання теми — «Сутність сітьового планування та управління» присвячено розгляду можливостей, галузей застосування, специфіки використання такого провідного інструменту зі сфери управління проектами, як сітьове планування та управління, засноване на використанні сітьових графіків та широко відоме за радянських часів розвитку науки «Організація та управління виробництвом» під абревіатурою «СПУ».
Розпочати вивчення цього питання слід із формування уявлення того, що являє собою сітьовий графік, та з’ясування різниці між двома основними різновидами сітьових графіків: графіком типу «роботи—події» (інші назви — «роботи—стрілки», «стрілочний граф») та графіком типу «роботи—зв’язки» (інші назви — «роботи—вузли», «вершинний граф»). Для цього студенту рекомендується опрацювати матеріал, що міститься у [1, с. 226—230; 52, с. 286—291; 155, с. 315—320]. Далі слід з’ясувати сутність, спільні ознаки та відмінності між такими широко відомими методами сітьового планування та управління, як метод ПЕРТ та метод критичного шляху [1, с. 230—235; 10, с. 63—69; 52, с. 311—316; 155, с. 336—340].
Самостійно вивчити правила побудови та принципи розрахунку часових параметрів сітьового графіку типу «роботи—зв’язки» та опрацювати їх на конкретних прикладах допоможе матеріал підручника [10, с. 64—69], а правила побудови, принципи розрахунку часових параметрів, напрями аналізу та засоби оптимізації сітьового графіку типу «роботи-події» з опрацюванням їх на конкретних прикладах — матеріал, наведений у [52, с. 291—311, 317—320]. Ґрунтовне вивчення специфіки цих основних різновидів сітьових графіків, їх своєрідне порівняння у [155, с. 315—328] дадуть змогу студенту проаналізувати та узагальнити підходи до роботи з ними.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.