лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
НА БАЗІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Передбачається, що студент самостійно ознайомиться з рекомендованою літературою для набуття теоретичних знань у сфері інформаційного маркетингу, а також із зіставлення із загальним маркетингом споживчих та промислових продуктів, який студенти вивчали на 3-му курсі. З практичними аспектами маркетингової діяльності інформаційних підприємств студент знайомиться протягом переддипломної практики, термін якої дозволяє поступово й детально вивчити діяльність фірми.
Протягом практики студент заповнює опитувальну таблицю, а наприкінці оформлює звіт про виконання індивідуального зав­дання. Якщо відповідь буде більш поширена, то можна її викласти додатково з відповідним номером пункту. Якщо деякі маркетингові заходи або об’єкти відсутні, то в таблиці ставиться «–».
Опитувальна таблицяз/п

Запитання

Кількість балів

1

Які види маркетингу існують? Які з них використовуються на об’єкті?

5

2

Чи використовується маркетинговий підхід в організації ді-
яльності?

5

3

Яка організаційна структура служби управління маркетингом?

5

4

Який зміст маркетингової діяльності на фірмі?

10

5

Які інформаційні продукти та послуги фірма пропонує на інформаційному ринку?

5

6

До якого класу належать продукти та послуги, пропоновані фірмою (технічні, комунікаційні, програмні засоби, інформаційні технології, продукти, консалтингові, навчальні, впровадницькі, супроводжувальні, ремонтні послуги)?

5

Продовження табл.з/п

Запитання

Кількість балів

7

До якого класу суб’єктів інформаційного маркетингу належить фірма (виробники, постачальники, посередники та ін.)?

5

8

Маркетингове середовище фірми та його вплив на її діяльність:

 • мікросередовище;
 • макросередовище

10

9

Які типи маркетингової інформації використовуються фірмою?

5

10

Канали та джерела маркетингової інформації, застосовувані фірмою

5

11

Яка інформаційна система маркетингу використовується на фірмі?

5

12

Хто на фірмі займається інформаційною базою, хто збирає інформацію, хто її досліджує?

5

13

Які методи аналізу інформації використовуються на фірмі?

5

14

Інформаційна модель фірми та системи маркетингу

10

15

Маркетингова стратегія фірми

5

16

Тактика маркетингу фірми

5

17

На якому інформаційному ринку (ринках) працює фірма?

5

18

На яких цільових сегментах ринку працює фірма?

5

19

Як вивчається ринок? Як проводиться його сегментація? Як обирається цільовий сегмент?

5

20

Характеристика ринкового сегмента:

 • обсяги продажів
 • попит
 • реакція на нові ІПП
 • місткість ринку
 • частка фірми в обсягах продажу
 • яку місткість має обраний сегмент
 • чи є можливість його подальшого розширення
 • чи довго існуватиме цей сегмент взагалі
 • чи може фірма задовольнити всіх споживачів цього сегмента

10

21

Хто є головним конкурентом фірми?

 • чи не є обраний сегмент об’єктом активної комерційної діяльності конкурентів
 • частка конкурентів на ринку

10

Продовження табл.з/п

Запитання

Кількість балів

 

 • обсяг їх товарообігу
 • фірмовий знак, назва продукції, її гасло
 • системи та канали збуту
 • види та засоби реклами
 • рівень сервісного обслуговування
 • ціни та умови оплати
 • дизайн продукту
 • експортний потенціал
 • фірми та організації, що підтримують конкурента

 

22

Які методи конкурентної боротьби використовує фірма?

5

23

Визначення конкурентоспроможності ІПП:

 • які параметри конкурентоспроможності використовуються фірмою
 • оцінити конкурентоспроможність ІПП за алгоритмом

10

24

На якому етапі ЖЦ життєвого циклу перебуває ІПП фірми?

5

25

Які маркетингові заходи виконуються щодо кожного ІПП?

5

26

Ведеться або планується розробка нових ІПП, на якій стадії?

5

27

Виробнича політика фірми, оцінка її фінансового стану, планування стратегії розвитку, формування портфеля замовлень (робіт)

10

28

Ведеться чи планується удосконалення якості ІПП і по яких напрямах?

5

29

Методи ціноутворення на ІПП, використовувані фірмою

5

30

Системи знижок, умови та терміни платежів, використовувані фірмою

5

31

Як керівництво фірми вирішує кадрову проблему, де і як знаходить необхідних спеціалістів?

5

32

Як вирішується питання підвищення кваліфікації на фірмі?

5

33

Розподільча політика фірми

5

34

Використання реклами на фірмі

5

35

Стимулювання збуту на фірмі

5

36

Як здійснюється контроль та економічна оцінка маркетингових рішень та коригування програми маркетингу?

5

Закінчення табл.з/п

Запитання

Кількість балів

37

Чи автоматизована маркетингова діяльність, в якій частині?

5

38

Які програмні та інструментальні засоби використовуються в маркетинговій діяльності?

5

39

Які напрями вдосконалення маркетингової діяльності ви можете запропонувати керівництву фірми?

10

40

Що особисто ви могли б зробити для реалізації ваших пропозицій?

10

Викладіть свої пропозиції у письмовій формі (3 прим.) для звіту про практику, подання керівництву фірми і звіту про виконання індивідуального завдання з дисципліни «Інформаційний маркетинг».
ПоточНИЙ КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА

Поточний контроль з курсу «Інформаційний маркетинг» здійснюється згідно з графіком навчання, за яким передбачається проведення двох контрольних перевірок. Контроль завдань проводиться шляхом письмового опитування студентів з теоретичного матеріалу та перевірки виконання індивідуального завдання — письмової відповіді на запитання опитувальної таблиці, яку неможливо заповнити без засвоєння теоретичного матеріалу. Стосовно кожної позиції пропонується 10 запитань із загальною оцінкою 100 балів.
Поточний контроль передбачає два етапи:
Перший проводиться на 8-му тижні другого семестру:

 • теоретичний матеріал 1—10 теми;
 • індивідуальне завдання 1—20 запитання.

Другий проводиться на 17-му тижні другого семестру:

 • теоретичний матеріал 11—21 теми;
 • індивідуальне завдання 21—40 запитання.

Критерії оцінювання під час поточного контролю
Контрольні завдання побудовані з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.
Проведення модульного контролю знань регламентується Положенням про рейтингову систему оцінки успішності навчання в Київському національному економічному університеті, де встановлені тривалість, порядок виконання контрольних завдань, тер­мін перевірки, умови подачі та розгляду апеляції студента, якщо він не згоден з оцінкою, а також Положенням про систему поточ­ного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів Київського національного економічного університету. Результати модульної оцінки фіксуються на тексті виконаного індивідуального завдання та письмової відповіді на запитання поточного контролю і заноситься в журнал обліку поточної успішності студентів.
Оцінка за поточний контроль — 10 балів максимально.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАНАНЬ, УМІНЬ
І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТА

За навчальним планом дисципліна «Інформаційних маркетинг» вивчається студентами у 9-му семестрі. Загальний обсяг — 162 год. Дисципліна є обов’язковою для магістрів з економічної кібернетики за програмою «Інформаційний менеджмент».
Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену. Підсумкова оцінка розраховується як сума за два проміжні контролі (по 10 балів максимально), ділову гру (20 балів максимально), відповідь на 6 питань екзаменаційного білета (6 ? 10 балів максимально).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.