лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

8. Аналіз цінової політики фірми

 • Яка еластичність попиту на продукцію фірми?
 • Найбільш придатна цінова політика.
 • Які варіації цін можуть використовуватись у різних випадках?
 • Наскільки важливим фактором є ціна для споживача?
 • Якою повинна бути реакція фірми на загрозу цін конкурентів?
 • Якщо витрати виробництва зменшуються, ми повинні знизити ціни чи спробувати розробити якіснішу продукцію?

9. Аналіз політики просування

 • Яким має бути оптимальний бюджет просування?
 • Значення різних видів просування в стимулюванні попиту (реклами, персонального продажу тощо).
 • Яка ефективність різних інструментів просування?
 • Яким має бути найпридатніший комплекс просування?

10. Аналіз реакції ринку на фірму та її продукцію

 • Поточні обсяги продажу продукції фірми.
 • Частка ринку по кожному продукту.
 • Обсяги продажу і частка ринку по видах продукції, групах споживачів, регіонах тощо.
 • Імідж фірми та її товарів серед споживачів, дистриб’юторів, громадськості.
 • Чи задоволені споживачі вашим товаром? Який рівень повернення товарів?
 • Яким є процентне співвідношення великих, середніх і малих підприємств роздрібної торгівлі (по регіонах) у продажу продукції фірми?
 • Який процент каналів збуту продає товари нижче запропонованих роздрібних цін?
 • Якою є середня роздрібна ціна продукції фірми?

11. Визначення ринкового попиту і частки ринку
Методи визначення місткості ринку
1) На основі нормативів споживання:
Q = n · q,
де Q — попит (у фізичних одиницях вимірювання);
n — кількість споживачів;
q — кількість товару, що споживається за певний проміжок часу.
R = n · q · p,
де R — загальний товарообіг;
р — середня ціна за одиницю товару.
2) На основі ретроспективної інформації:
QT = QT – 1 + D,
де QT — розмір попиту в період Т;
QT – 1 — розмір попиту в попередній період;
D — можливий приріст (або зменшення)попиту (D < > = 0).
3) Багатофакторний аналіз попиту залежно від впливових факторів:
Q = f (x1, x2, t),
де x1, x2 — незалежні змінні (розмір маркетингового тиску, ціна, дохід споживачів тощо);
t — час.
4) Фактична місткість ринку:
С = P + RE + IM - E0 + I0,
де C — місткість національного ринку;
P — обсяг виробництва даного товару в країні;
R — залишок товарних запасів на складах підприємств-виробників і у споживачів на початок періоду;
E — обсяг експорту даного товару;
I — обсяг імпорту даного товару;
M — залишок товарних запасів на кінець періоду;
E0, I0 — відповідно непрямий експорт та імпорт.
Визначення частки ринку фірми

 • Частка ринку (за обсягом продажу) у натуральних одиницях вимірювання (кількість одиниць продукції, проданих фірмою/загальний обсяг продажу на даному ринку).
 • Частка ринку у вартісному виразі (вартість товарів, проданих фірмою/загальна вартість товарів, проданих на даному ринку).
 • Частка ринку за розміром маркетингового тиску (витрати фірми на маркетинг/сукупний розмір витрат на маркетингові заходи на даному ринку).
 • Відносна частка ринку (частка ринку фірми/частка ринку всіх інших конкурентів).

Щорічний план маркетингу повинен відображати:

 • ваші фінансові наміри на майбутнє в міру зростання фірми;
 • за рахунок чого очікується приріст обсягів продажів;
 • чи виправдані ваші інвестиції в розробку нового продукту або послуги;
 • сучасний стан фірми, напрям подальшого розвитку і пов’я­зати його з цілями фірми;
 • які конкретні дії необхідно здійснити протягом одного фінансового року.

В остаточному варіанті план маркетингу повинен містити:

 • опис бізнесу;
 • опис клієнтів, їх потреб, які ви збираєтесь задовольнити;
 • певний регіональний, демографічний, поведінковий сегменти ринку;
 • аналіз сильних і слабких сторін конкурентів і вашого бізнесу;
 • реалістичні цілі та прогнози обсягів продажів;
 • рекламну стратегію та розповсюдження продукту/послуги;
 • план продажу.

Розроблений план маркетингу визначає цілі та шляхи їх досяг­нення і використовується для поточного контролю діяльності фірми. Коригується відповідно до її результатів і змін на ринку або в самій фірмі.
На базі плану маркетингу складається програма маркетингу з чітким визначенням термінів виконання кожного етапу розвитку вашої фірми, часу на поставку обладнання, матеріалів, навчання персоналу, проведення рекламної кампанії. Для реалізації розроб­леної програми маркетингу необхідно визначити її фінансове забезпечення, щоб передбачити можливі проблеми та уникнути їх. Для цього потрібно з’ясувати, які саме проблеми можуть виникнути з боку ваших конкурентів, ризик ймовірних подій яких треба враховувати, визначивши вашу реакцію на ситуації, що можуть мати місце.
Розглянемо детальніше деякі з пунктів плану маркетингу.

 • Опис бізнесу

Визначте:

 • Частиною якої галузі (галузей) є ваш бізнес?
 • Які тенденції розвитку спостерігаються у цій галузі?
 • Які галузі є супутніми для вашого бізнесу?
 • Яку спеціалізацію діяльності ви оберете — вузьку чи широку?
 • Що буде прибутковішим: розробка загальних технологій чи спеціалізація на конкретному продукті (послузі)?

Розробка комплексу просування
продукції підприємства

Розробка комплексу просування передбачає вісім етапів:

 • виявлення цільової аудиторії;
 • визначення цілей просування;
 • вибір повідомлення;
 • вибір засобів поширення інформації;
 • складання і розподіл кошторису витрат на просування;
 • вибір засобів впливу;
 • формування каналів зворотного зв’язку;
 • управління єдиним комунікаційним процесом та його координація.

Методи складання кошторису просування:

 • з урахуванням цілей і завдань:
 • формулювання цілей просування;
 • визначення завдань для їх досягнення;
 • розрахунок ресурсів, які необхідні для реалізації завдань;
 • у відсотках до обсягу збуту:
 • бюджет на просування як певна частка від обсягу продажів (асигнування на просування/загальна вартість продажу);
 • на підставі паритету з конкурентами:
 • визначення кошторису просування з урахуванням дій конкурентів (на рівні відповідних витрат конкурентів);
 • довільні методи:
 • на комплекс просування виділяють те, що залишилося після витрат на сировину, виробництво, розподілу та інші потреби;
 • щорічне збільшення кошторису просування на певний відсоток.

Виберіть метод складання кошторису просування в маркетинговій діяльності свого підприємства.
Після визначення цілей реклами ви можете приступати до розробки бюджету рекламних заходів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.