лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Чи існують проблеми взаємодії між маркетингом і виробництвом, науково-дослідною, закупівельною, фінансовою або іншими сферами на вашому підприємстві, які потребують особливої уваги? Які саме? Як їх вирішити?


Деякі поради менеджерам-маркетологам

 • Якщо ви створюєте службу (відділ) маркетингу, пам’ятайте, що вона повинна відповідати особливостям діяльності вашого підприємства.
 • Особливості діяльності підприємства можуть вимагати струк­туру служби маркетингу, яка не схожа на інші.
 • Виокремлюйте функціональні підрозділи в середині служби, не забуваючи про цілі й ресурси вашого підприємства.
 • Набір конкретних видів робіт залежить від того, наскільки чітко були розподілені основні маркетингові функції між підрозділами.
 • Структура маркетингового відділу повинна перебувати у постійному розвитку. При зміні середовища, цілей фірми, дос­віду її роботи на ринку відповідно змінюється і структура
  служби маркетингу. Необхідно передбачити і не пропустити той момент, коли маркетингова структура перестає бути ефективною.

Розробка бюджету відділу маркетингу охоплює джерела фінансування, визначення обсягу фінансування і напрями використання фінансових ресурсів.
Відділ маркетингу повинен контролювати і відповідати за своєчасне виконання всіх видів робіт.
Необхідно розробити «Положення про службу (відділ) маркетингу», яке передбачає:

 • визначення функціональних завдань маркетингового підрозділу;
 • опис системи взаємозв’язків з іншими підрозділами підприємства;
 • розподіл основних робіт усередині підрозділу;
 • визначення джерел фінансування діяльності підрозділу;
 • викладення прав і відповідальності підрозділу.

Сформулюйте основні завдання маркетингового підрозділу вашого підприємства. Що необхідно зробити для створення підприємства, яке буде зорієнтоване на маркетинг і покупців?
Десять порад за Ф. Котлером

 • Переконати керівництво в необхідності орієнтації на споживача.
 • Призначити керівника вищого рівня з маркетингу і створити групу з рішення маркетингових питань.
 • Отримати консультаційну допомогу ззовні.
 • Поміняти систему заохочень.
 • Найняти досвідчених маркетологів.
 • Розробити навчальні маркетингові програми.
 • Впровадити сучасну систему маркетингового планування.
 • Встановити порядок щорічного заохочення до маркетингової діяльності.
 • Від відділів перейти до процесів і результатів.

За критерії ефективності діяльності маркетингових служб (відділів) на підприємстві можна брати такі кількісні показники ефективності (табл. 7).
Таблиця 7
Показники ефективності діяльності
маркетингових відділів


Функції маркетингових відділів

Показники ефективності діяльності
маркетингових відділів

Маркетингові дослідження

Прибуток, обсяг продажу (в грошовому та натуральному виразах)

Прогнозування обсягу продажів

Обсяг продажів

Планування виробничої стратегії та випуску продукції

Обсяг продажів

Розробка нових продуктів і вдосконалення тих, що випускаються

Обсяг продажів

Ціноутворення

Частка ринку, прибуток

Упаковка, вибір торгової марки

Збільшення обсягу продажів

Товарні запаси

Кількість оборотів товарних запасів, оборот товарних запасів у днях

Розподіл товарів

Обсяг продажів

Стимулювання продажу

Збільшення обсягу продажів

Збут продукції — підтримка зацікавленості співробітників маркетингових відділів

Обсяг продажів

Реклама

Збільшення обсягу продажів

Оскільки призначення маркетингових підрозділів полягає у пошуку прибуткових товарів і ринків, то результативність їх діяльності можна оцінювати показниками прибутку, досягнутим «обсягом продажу», «часткою ринку» та показниками «число оборотів товарних запасів» або «оборот товарних запасів», які свідчать про популярність продукції у споживачів.
Треба вирішити, як ви будете наймати співробітників відділу маркетингу на підприємстві та за якими критеріями оцінювати їхню діяльність?
Набір персоналу у відділ маркетингу здійснюється після прийняття рішення про найм співробітників у маркетинговий відділ, публічного оголошення про найм, проведення анкетування. Мож­на скористуватись поданим нижче варіантом опитувального листа, який заповнюють кандидати у відділ маркетингу (або розробити власний).
Дата ________________ №_________
Прізвище, ім’я, по батькові
_____________________________________________________________
Опитувальний лист

 • В якій галузі промисловості ви маєте найбільший досвід з маркетингу:

Машинобудування

 

Будівництво

 

Приладобудування

 

Харчова промисловість

 

Електротехніка

 

Транспорт

 

Легка промисловість

 

Торгівля

 

Енергетика

 

Сільське господарство

 

Інформаційні технології

 

Консалтинг

 

Освітні послуги

 

Фінансова діяльність

 

 • Ваша посада у відділі маркетингу, повноваження при прийнятті рішень:

_____________________________________________________________

 • Перелічіть ваші основні обов’язки у відділі маркетингу за останні 12 місяців:

_____________________________________________________________

 • Чи маєте ви практичний досвід дослідження кон’юнктури
  ринку?

_____________________________________________________________

 • На підставі яких даних вами розроблялися прогнози динаміки попиту на продукцію підприємства?

_____________________________________________________________

 • Чи маєте ви практичний досвід ведення бази даних потенційних клієнтів і роботи з банками комерційних пропозицій (коротко опишіть):

_____________________________________________________________

 • Чи маєте ви досвід у розробці програм з реалізації продукції підприємства в Україні (коротко охарактеризуйте)?

_____________________________________________________________

 • На підставі яких показників вами розроблялися ціни на продукцію/послуги підприємства:

_____________________________________________________________

 • Коротко охарактеризуйте технологію презентації продукції/послуг підприємства, що ви застосовуєте:

_____________________________________________________________

 • Вкажіть найбільш ефективні канали розподілу продукції в галузі, яку ви визначили:

_____________________________________________________________

 • Перелічіть основні розділи, які, на ваш погляд, обов’язково повин­ні бути відображені у плані маркетингу:

_____________________________________________________________
Персонал відділу маркетингу повинен мати високу кваліфікацію.
Якою ви бачите систему підготовки та перепідготовки маркетологів на вашому підприємстві? Яка сис­тема оплати і стимулювання персоналу використовується на вашому підприємстві? Яку форму оплати праці персоналу відділу маркетингу ви будете використовувати?


Таблиця 8
Функції та критерії оцінки діяльності основних
фахівців відділу маркетингу на підприємстві


Посада

Функції

Критерії оцінки

Керівник
відділу

Розробка стратегії маркетингу
Координація виконання програм маркетингу
Контроль за виконанням маркетингових планів і реаліза­цією стратегії

Вдосконалення цілей стра­тегії маркетингу
Підвищення конкурентоспроможності та авторитету підприємства

Менеджер
по продуктах, продукт-менеджер

Розробка продуктової та цінової стратегії
Формування асортименту про­дукції (послуг)
Впровадження нових видів продукції (послуг)
Розвиток збутової мережі

Зростання доходів від продукції (послуг)
Збільшення питомої ваги нових видів продукції (послуг) в асортименті

Спеціаліст з маркетингового планування

Ситуаційний аналіз
Формування маркетингової мети, розробка плану дій
Обґрунтування плану
Контроль за реалізацією плану

Досягнення мети плану, поліпшення конкурентних позицій підприємства

Спеціаліст
з реклами та зв’язків з гро­мадськістю

Розробка стратегії комплексу просування
Організація рекламних кампаній
Організація зв’язків з громадськістю

Зростання інформованості покупців
Залучення нових покупців
Підвищення іміджу підприємства
Підвищення ефективності заходів просування

Спеціаліст
з маркетингових дослід­жень та ін­формаційного забезпечення маркетингової діяльності

Проведення панельних дос­ліджень споживачів продукції/ послуг
Моніторинг конкурентів
Стратегічний аналіз умов діяльності
Інформаційне забезпечення маркетингових рішень

Наявність систематично поновлюваної інформаційної бази
Забезпечення інформаційних потреб керівників і спеціалістів по окремих функціях маркетингу

Необхідно визначити у відділі маркетингу спеціалістів, які потребують додаткових заходів: навчання, мотивації, контролю або додаткової оцінки їхньої діяльності.
Маркетингові функції можуть виконуватись не тільки спеціалізованими підрозділами підприємства. Маркетинг повинен стати справою будь-якого працівника підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.