лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ДІЛОВА ГРА «Організація служби маркетингу на фірмі»

 

 

 

Мета і завдання ділової гри

Головною метою ділової гри «Організація служби маркетингу на фірмі» є ознайомлення з процесом створення служби маркетингу на інформаційній фірмі, яку було засновано у попередній діловій грі «Розпочинаємо власну справу» з дисципліни «Економіка та організація інформаційного бізнесу», та закріплення теоретичних знань практичними навичками. Порядок проведення гри передбачає теоретичну підготовку учасників з питань, пов’я­заних з організацією відділу маркетингу, управлінням маркетингом, плануванням маркетингу, розробкою і впровадженням маркетингової стратегії щодо продукту, ціни, розподілу, стимулювання тощо. Основними джерелами теоретичної підготов­ки виступає наукова та спеціальна література, а також відпо-
відні розділи навчального посібника «Інформаційний марке­тинг» [2].
Практичне засвоєння знань і відпрацювання процесу створення відділу маркетингу на інформаційній фірмі студенти здійснюють самостійно з урахуванням особливостей діяльності фірми, яку вони заснували самостійно у попередній діловій грі. Набуті в процесі гри знання та вміння дозволять її учасникам вичерпно відповісти на такі запитання:

 • яким чином може бути створений відділ маркетингу;
 • яку організаційну структуру маркетингу слід обрати;
 • як вирішити питання добору персоналу;
 • яку стратегію маркетингу слід обрати і як пов’язати її з цілями діяльності фірми;
 • яка маркетингова інформація буде потрібна;
 • які маркетингові дослідження їм необхідно провести;
 • які джерела інформації слід використати;
 • яка внутрішня інформація необхідна;
 • як скласти план маркетингу.

Організація відділу маркетингу
на підприємстві

Організація відділу маркетингу на вашому підприємстві великою мірою залежатиме від того, як керівництво і персонал розуміє маркетинговий підхід.

 • Кінцева мета роботи маркетингового підрозділу — підпорядкувати всю господарську і комерційну діяльність підприємства законам існування та розвитку ринку.
 • Отже, маркетинговий відділ:
 • аналізує ринкові ситуації;
 • вивчає тенденції розвитку ринку;
 • прогнозує обсяги продажів;
 • вивчає покупців;
 • вивчає канали товарообігу, збуту, методи продажу;
 • готує рекомендації для підрозділу щодо просування, спільно з керівництвом збутового підрозділу координує їх дії та дії збутової мережі;
 • визначає час, коли необхідно виводити на ринок нові товари та знімати з виробництва стару (малоприбуткову) продукцію;
 • координує дії технічних підрозділів, що займаються створенням нових товарів, які користуються попитом у споживача;
 • контролює діяльність підприємства, яка впливає на споживчу поведінку покупців стосовно придбання товарів підприємства;
 • розробляє бюджет маркетингу;
 • планує заходи щодо поліпшення іміджу підприємства.

Як саме організований маркетинговий відділ, залежить від розміру підприємства, характеру товарів чи послуг, стратегічних та оперативних планів організації, специфіки ринків тощо.
Підприємство повинно мати таку структурну організацію, щоб успішно виконувати завдання:

 • ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем;
 • продуктивно і доцільно розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників;
 • задовольняти потреби клієнтів;
 • сприяти досягненню мети з високою ефективністю.

Маркетинг може бути інтегрованим в організаційну структуру управління вашого підприємства частково або повністю: часткова інтеграція — маркетинг є рівноправною функцією підприємства; повна інтеграція — маркетинг є головною функцією підприємства.
Багато новостоворюваних підприємств (фірм) починають фор­мування своєї організаційної структури зі створення самостійних відділів маркетингу. Оптимальна структура і форма організації маркетингу залежать від різноманітних факторів і умов ситуації, в якій перебуває підприємство.
Основними факторами є:
цілі підприємства —

 • забезпечення виконання завдань, полегшення управління підприємством, зменшення проблеми координації;
 • забезпечення мобільності організації, мотивованість працівників і реалізація їхнього творчого потенціалу;

умови середовища —
зовнішні: конкуренція; зовнішні канали збуту; кількість та величина ринків; кількість, структура потреб і купівельна спромож­ність споживачів; правові норми; політичні q громадські відносини;
внутрішні: величина підприємства і термін його існування; кількість продуктів і різнорідність; кваліфікація співробітників; фінансовий потенціал; канали збуту.
Визначіть, яка організаційна структура управління і який розподіл функцій ближче до вашого бізнесу? Чому?
Усі функції вашого підприємства повинні бути узгоджені, щоб досягти цілей підприємства. Кожна функція має здійснювати вплив на задоволення клієнта. Маркетингова структура повинна бути гнучкою, щоб змінюватись разом зі зміною стратегії підприємства.
Вибір оптимальної структури відділу маркетингу для підприємства, окрім інших факторів, доцільно проводити залежно від його розміру. Можливі варіанти побудови маркетингових підрозділів для середніх і малих підприємств показані схематично.

Рис. 4. Організаційна структура управління службою
маркетингу для середніх підприємств

Рис. 5. Організаційна структура управління
службою маркетингу для малих підприємств
Якщо підприємство дрібне, всі функції маркетингу на ньому може виконувати одна людина. На практиці досить часто зустрічається протиріччя між відділом маркетингу та іншими підрозділами підприємства (табл. 6):
Таблиця 6
Протиріччя між відділом маркетингу
та іншими підрозділами підприємства


Функції

Протиріччя

підрозділи

відділ маркетингу

Розробка товару

Конструкторський: спрощена модель, можливо, за рахунок зниження популярності товару на ринку

Прикладні дослідження; висока якість; характеристики товару, яких потребує ринок

Закупів­ля сиро­вини та матеріа­лів

Закупок: зниження витрат на придбання сировини, матеріалів, комплектуючих (може бути причиною зниження якості продукції); рідкі закупки великих обсягів

Якість закуповуваних матеріалів; негайні закупки, коли це необхідно

Виробництво товару

Виробничий: тривалий цикл виробництва; зацікавлений у зниженні собівартості продукції (іноді за рахунок зниження якості продукції; її споживчих якостей); стандартні замовлення; середній контроль якості

Короткий виробничий цикл; замовлення під споживача; жорсткий контроль якості; естетичний вигляд

Фінансо­ва оцінка результатів

Фінансовий: суто раціональний підхід до витрат; намагання отримання прибутку від кожної операції; ціни повинні покривати витрати

Витрати додаткових коштів для завоювання симпатій споживачів; ціноутворення спрямовано на подальше завоювання ринку

Бухгалтерський облік та аналіз

Бухгалтерія: зацікавлена, щоб витрати на різні операції не були високі; відхилення нестандартних мар­кетингових рішень

Спеціальні умови і знижки; багато звітів

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.