лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Визначивши основних конкурентів інформаційної фірми, можна вибирати стратегію боротьби з ними, яка полягає в завоюванні споживачів, що користуються послугами конкурентів. Ефективність реалізації стратегії залежить від кожного підрозділу підприємства, який повинен свідомо працювати на досягнення однієї і тієї ж мети.
Треба розрізняти продуктову (виробничу) і ринкову (залежну від позиції фірми на ринку) конкурентні стратегії.
Вибір виробничої стратегії конкуренції. Головною процедурою вибору продуктової стратегії повинна бути зважена оцінка сильних і слабких сторін кожної стратегії і реальних можливостей підприємства по її використанню.
Стратегія зниження собівартості продукції орієнтується на масовий випуск стандартної продукції, що звичайно є ефективнішою і вимагає менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної продукції. Це не тільки стратегія реалізації товарів за низькими цінами, але й за цінами, нижчими за ринкові, що дозволить фірмі, втративши частку прибутку, залишитись у бізнесі.
Стратегія диференціації продукції ґрунтується на випуску спеціалізованої продукції, що є модифікацією стандартного виробу. Така продукція є незамінною для споживачів у тому разі, коли стандартні вироби їх не влаштовують. Це стосується як апаратних засобів (наприклад, конфігурація ЕОМ), так і програмних (АРМи, що реалізують як стандартні, так і специфічні функції).
Ідея диференціації полягає в зосередженні зусиль на тій продукції, що користується обмеженим попитом, дозволяє конкурувати з могутнішими підприємствами і боротись за специфічні групи споживачів, уникаючи цінової конкуренції.
Стратегія сегментації ринку спрямована на забезпечен-
ня переваг над конкурентами за рахунок вибору окремого
цільового сегмента ринку на основі географічного, психографіч­ного, поведінського або демографічного принципів і його обслуговування ефективнішими шляхом досягнення менших
витрат, ніж конкуренти, які розпиляють свої ресурси на всьому ринку.
Стратегія впровадження новин, що виникли на базі відкриттів, винаходів тощо в сфері виробництва комп’ютерної техніки, розробки програмного забезпечення, дозволили створити новий, до цього невідомий ринок з широкими можливостями і перспективою прискореного зростання. Головна мета — визначити конкурентів і правильно зайняти ринкову нішу, де конкуренція відсутня або зовсім мала, та сконцентрувати зусилля на пошуку принципово нових, ефективних технологій, проектування необхідних, але невідомих досі видів продукції, методів організації виробництва, прийомів стимулювання збуту і т. п. Великий ризик впровадження новин, породжений високою мірою невизначеності їх результатів, компенсує можливість стати одноосібним лідером на ринку.
Стратегія негайного реагування на потреби ринку засто-
совується фірмами для якнайшвидшого задоволення виникаючих потреб в інформаційному бізнесі. Основний принцип їх поведінки — вибір і реалізація проектів, найбільш рентабельних у поточних ринкових умовах. Такі підприємства готові до негайної переорієнтації виробництва, зміни його масштабів з метою отримання максимального прибутку за короткий проміжок часу за рахунок виходу на ринок першими через відсутністю конкурентів, незважаючи на високі початкові питомі вит-
рати.
Підприємство, що має чітко визначений основний вид діяльності, реалізує його за допомогою однієї із згаданих базових стратегій або кількох стратегій для різних груп продуктів і послуг. Однією з таких стратегій може бути стратегія негайного реагування, оскільки ризик збанкрутувати при цьому буде мінімальним.
Стратегія диверсифікації — це основа комплексного використання переваг базових стратегій конкуренції. Вона передбачає розробку та узгодження системи конкуренції для виробничих підрозділів і підприємства в цілому. Оскільки конку­рують не диверсифіковані підприємства загалом, а кожний підрозділ зі своєю продукцією, то поки стратегія конкуренції не зосереджуватиметься на досягненні успіху кожним окремим структурним підрозділом, загальна стратегія компанії не буде ефективною.
Вибір стратегії конкуренції залежно від позиції фірми на ринку. Для фірм, що вже діють на ринку, існують три стандартні ситуації: аутсайдер ринку, сильна конкурентна позиція, лідер
ринку.
Аутсайдер ринку. Мета стратегії — виявити джерела кризової ситуації і знайти шляхи їх ліквідації; визначити, що може повернути бізнес до нормального стану: радикальна реорганізація підприємства і його перепозиціонування на ринку заміною використовуваних базових стратегій конкуренції, переоцінка ситуації на ринку щодо більшості конкурентів і власної конкурентної позиції підприємства.
Підприємство, що має сильну конкурентну позицію, прагне її поліпшити, використовуючи такі стратегії:

 • пошук незайнятої ніші;
 • пристосування до конкретної групи споживачів;
 • створення кращого товару;
 • погоня за лідером;
 • захоплення невеликих фірм;
 • створення відмітного іміджу;
 • поступовий наступ на різних сегментах, де лідери галузі не можуть втримати домінуючу позицію;
 • стратегії малих фірм на окремих сегментах ринку.

Лідер ринку, що має доведену практикою стратегію і відому репутацію, повинен піклуватись про збереження і поліпшення існуючого конкурентного становища. Для цього необхідно проаналізувати можливості лідера в трьох стратегічних напрямах діяльності: продовження наступальної політики, збереження поточних позицій, конфронтація з конкурентами.
Вихід на ринок будь-якої нової фірми відбувається з використанням таких стратегій: пошук незайнятої ніші; пристосування до конкретної групи споживачів; диференціація продукції; впровад­ження новин; негайне реагування на потреби ринку. Саме остання стратегія, наприклад, активно реалізовувалась фірмами, що почали створювати інформаційні продукти та надавати послуги за допомогою Internet-технологій.
Вибір стратегії конкуренції на різних стадіях розвит-
ку ринку.
Динаміка інформаційного ринку є дестабилізую-
чим чинником при формуванні стратегії конкуренції на ньому. Тому необхідна адаптація стратегії фірми достадії розвит-
ку ринку. Розглянемо три стадії: новий швидко зростаючий ринок, ринок у період уповільнення зростання, ринок у період
застою.

Новий швидко зростаючий ринок має конкурентне середовище з особливостями, які необхідно враховувати при розробці стратегії: інноваційний підхід, який дозволить підприємству-піонеру створити свої правила гри на ринку; можливе використання переваг пріоритету; полегшений. пошук нових груп споживачів і територіальних ринків; можливе швидке й адекватне реагування на появу нових технологій, що допоможе зайняти лідируючу технологічну позицію; полегшене прогнозування появи нових конкурентів з інших галузей, що допоможе вибрати стратегії конкуренції з ними; вторгнення в галузь великих компаній, що вимагає нових прийомів і методів захисту своїх по-
зицій.
Аналіз можливостей використання перелічених стратегій та їх комбінацій не означає повного ігнорування довгострокової перспективи. Завдання короткострокового зростання повинно бути збалансованим з довгостроковими потребами в побудові міцних ринкових позицій.
Ринок у період уповільнення зростання зумовлює фундаментальні зміни в конкурентному середовищі. Які саме ці зміни? Яким чином фірма повинна переглянути свою конкурентну стратегію? Яким проблемам необхідно приділити особливу увагу (згадайте, наприклад, ринок комп’ютерної техніки)? Які стратегії конкуренції повинні обирати підприємства, що мають глобальний бізнес?
Ринок у період застою характерний тим, що попит на ньому послаблений або нерентабельний, прибутки невеликі й короткострокові. Але й на таких ринках можуть працювати багато невеликих фірм, а отже й вони повинні дотримуватись певних стратегій конкуренції. Яких саме?
Реорганізація ринку відбувається тоді, коли посилення конкуренції спричиняє велику кількість купівлі й злиття серед колишніх конкурентів, щопризводить до виходу з галузі та ринку деяких підприємств і підвищує концентрацію виробництва. Великі зміни зумовлює конкурентна боротьба на ринку гігантів інформаційного бізнесу: їх об’єднання примушує всі інші компанії коригувати свої стратегії; інвесторів — проводити фінансовий аналіз і прогнозувати вартість новостворених об’єднань; споживачів — вирішувати, чи доцільно й надалі користуватись їх продуктами і послугами.
Ситуаційна вправа
Ваша фірма спеціалізується на розробці Internet-додатків. На ринку з’явилось багато нових фірм, які пропонують аналогічні продукти. Дайте пропозиції щодо підвищення конкурентного статусу фірми на вказаному ринку.
Дайте відповіді на запитання

  • Що необхідно знати для визначення конкурентної стратегії фірми?
  • Які основні характеристики інформаційної галузі впливають на визначення конкурентної стратегії фірми?
  • Ha якій стадії життєвого циклу перебуває ваш
   ринок?
  • На який конкурентний ринок виходить ваша фірма?
  • Визначіть конкурентний статус фірми на галузевому ринку.
  • Яку стратегію ви обираєте на цьому ринку?
  • Які основні чинники впливають на конкурентну стратегію вашої фірми?
  • Які фактори використовуються для оцінки стратегії основних конкурентів?
  • Як ваша фірма пов’язує якість інформаційного продук­ту з його конкурентоспроможністю?
  • Які послуги ви пропонуєте разом із продуктом для підвищення його конкурентоспроможності?
  • На якій стадії життєвого циклу перебуває ваш інформаційний продукт і як ця стадія впливає на конкурентоспроможність продукту?
  • Яку виробничу стратегію використовуватиме ваша фір­ма: зниження собівартості продукції, диференціації продукції, сегментування ринку, негайного реагування на потреби ринку?
  • Чи передбачає ваша фірма використовувати стратегію диверсифікації?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.