лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 3. Сучасні комунікативні технології у рекламі


Поняття «комунікація» та її роль у системі маркетингу і реклами. Комунікативні технології, їх сутність, значення та структура. Побудова реклами із застосуванням психологічних технологій. Логічні та психологічні методи переконування. Технологія психоаналізу. Біхевіоризм. Технологія когнітивного підходу. Геш­тальтпсихологія. Економічна психологія. Сублімація. Технології лінгвістичного маніпулювання у рекламі: маніпуляція з класом порівняння; маніпуляція з параметрами порівняння; методи сугестивного впливу. Нейролінгвістичне програмування: мета програми нейролінгвістичного програмування у рекламі. Техніка ерік­сонівського гіпнозу у рекламі.
Сутність і значення застосування соціально-комунікативних технологій у рекламі. Символізм. Містифікація. Міфологізація та її символіка: типи, архетипи, ритуали. Міфологеми сюжетоскладання рекламного звернення: зірки, створення світу, полярності, символічного народження та вмирання, календарних культів, масової культури, національної самосвідомості; етнотравми. Тоталізація: метасюжети влади, наука, художня культура, натовп, іміджі режимів, екранні видовища, культи. Демократизація: цінності, ціна, людина, влада. Контрреклама. Рекламний «неореалізм». Гуморизація: гра слів та зображення, іронія, пародія, чорний гумор, метафора, комічний алогізм, абсурд, антирекламний резонанс. Еротизація: культура і секс; мотивація. Віртуалістика у сучасній рекламі.
Основні маркетингово-креативні спрямування побудови реклами: унікальна торговельна пропозиція; позиціонування; товар; частота впливу; домінанта образу; майстерність і творчість.


Тема 4. Стилістика та структуралізм у рекламному креативі


Стилістика у рекламному креативі. Стилі реклами: фольклорний, кич, модерн, комерційна еклектика, постмодернізм, авангард, віртуальна ізофренія, стилі життя як категорія маркетингу та ін.
Загальні підходи структуралізму у рекламному креативі: прин­ципи, цілі, завдання. Семіотика як основа рекламного структуралізму та її рівні: синтактика, прагматика, семантика. Креативні напрямки рекламного структуралізму: міфологізації, кодування тексту, символізму, знакової системи гардеробу, класичного структу­ралізму, семіотики кухні, фокусування та виділення, стилістики і стилізації, єдності біомаси, частини замість цілого, графосеміотики, «БЛОУ-АП».
Структуралізм у розробці рекламної концепції товару. Сценар­не моделювання та його спрямування: час, персонажі, мізансцена. Ситуація як структурний компонент рекламного сценарію. Функціонально-морфологічні трансформації у рекламній концеп­ції товару: гіпербола, літота, суміщення, накладення, розтягування, стискання, різання, перекомпоновування, ізоморфізм. Мелодрама у рекламі. Метафоричне смислоутворення: виявлення прихованих особливостей; образна уява функціональних характеристик і переваг; асоціативна уява товару. Переваги та недоліки метафоричного смислоутворення.
Структуралізм у розробленні концепції рекламного звернення. Структуролістика раціональної реклами. Структуролістика наслідувальної реклами. Структуролістика іміджевої реклами. Структуролістика реклами позиціонування. Стурктуролістика патерналістської реклами.


Тема 5. Креатив рекламних текстів


Види та форми рекламних текстів. Специфіка рекламних тек-
стів аудіальної, візуальної та друкованої реклами. Значення заго-
ловків у рекламному зверненні. Функції та форми заголовків. Типи заголовків. Слоган як рекламна константа. Типи слоганів: то­варні та корпоративні слогани; слогани широкого та вузького вжитку; емоційні та раціональні слогани; сурогатні слогани. Інформаційний текст у рекламному зверненні, його значення, зміст і структура. Сутність і значення додаткової інформації у рекламних повідомленнях, її структура.
Цінність і параметри рекламного тексту. Основні маркетингово значимі одиниці рекламного тексту: бренд, унікальна торговель-
на пропозиція. Допоміжні маркетинговозначимі одиниці: форми застосування та описовий вираз товарної категорії, цільова аудиторія, формальні особливості товару, виробник, маркетингове навантаження тексту. Номінантні та контекстуальні підходи до показу у рекламному тексті основних і допоміжних маркетингово значимих одиниць.
Основні художньо значимі одиниці рекламного тексту: реклам­на ідея, стереотипи, кліше. Художні прийоми української філології у рекламних текстах. Фонетика як фонотека. Лінгвістична компоновка рекламного звернення. Структурна побудова реклам­ного тексту: модальність, симетрія, відкриті конструкції. Основні підходи до створення рекламного тексту: стандартний, реклама-сюжет, реклама-діалог, реклама-брошура/лістінг, поетична реклама. Формування семантичного поля. Побудова рекламних текстів з використанням психоенергетичних аспектів мови.
Модель ФОКС для створення та креативної оцінки рекламних текстів. Методики обробки результатів оцінки рекламних текстів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.