лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

А-Я

  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 

Абстракціонізм — напрям в образотворчому мистецтві, базований на принципах неконкретності, уявності, умоглядності.
Алегорія — втілення абстрактного поняття у конкретному художньому образі.
Антропологічні дослідження — дослідження впливу певних атрибутів що впливають на процес купівлі товару з позицій задоволення фізіологічних потреб людини.
Аргументація — все, що підтримує та розвиває основні переваги товару, який рекламується.
Архетип — проформа, прототип — первісна форма для наступних утворень; компоненти «колективного підсвідомого», які сформувалися в найдавніші часи та визначають структуру моральної, етичної і пізнавальної діяльності людини.
Біхевіоризм — технологія формування поведінки людини відповідно до суспільних моделей, що пропонуються реальними та штучними фігурантами.
Внутрішні параметри рекламного тексту — інформаційні та лек-
сичні одиниці (відомості про товар, слова, фрази, звуки і синтаксичні конструкції).
Внутрішньокадровий монтаж — монтування довготривалого кадру завдяки зміні різних ракурсів і розмірів предметів та персонажів з допомогою «викадрування камерою».
Гештальтпсихологіятехнологія використання організованих форм, моральних, соціальних, політичних, економічних догм, які є у певному суспільстві.
Гіпербола — стилістичний засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності.
Графосеміотика — кодування/декодування змісту рекламного повідомлення з допомогою графічних символів чи спеціально підібраних шрифтів.
Група текстів — наявність в одному рекламному зверненні кількох видів текстів, які органічно взаємопов’язані.
Дизайнер — людина, яка здійснює технологічне згруповування всіх компонентів рекламного звернення в єдину композицію за допомогою технічних і художніх засобів відповідно до розробленої ідеї.
Додаткова інформація — вид рекламного тексту, в якому наводяться «координати» виробника товару.
Домінанта образу — превалювання обраного образу (персонажа, товару) чи атрибутів, які його супроводжують, в усіх рекламних повідом-
леннях певного виробника з метою підвищення впізнаваності його товарів серед конкурентних.
Евфемізм — слово чи вираз, яким замінюють небажане грубе, непристойне, з неприємним емоційним забарвленням слово.
Експозиція у літературному сценарії — введення глядача у ситуацію, виділення меж умовностей, місця і часу дії, представлення голов­них дієвих осіб.
Емфазанаголошення на певному елементі (або групі елементів) у рекламному зверненні для його виділення на загальному фоні.
Епізод — завершена частина сценарію, яка не вимагає єдності місця, дії та теми.
Етос — узгодження прийнятих соціальних стандартів з певним образом.
Зав’язка літературного сценарію у рекламному креативі — емоційна сюжетна напруженість, яка показує існування певної проблеми, послідовне здійснення подій, які повинні бути спрямовані на розкриття споживчих властивостей товару.
Заголовок рекламного тексту — короткий яскраво виражений текст в одне речення, який відображає ідею рекламного звернення.
Знак (символ) — матеріально виражена заміна предметів, ідей, послуг, явищ, понять.
Зовнішні параметри рекламного тексту — параметри, що являють собою вплив оточуючого навколишнього середовища (зіставлення з попередніми рекламними матеріалами того самого бренду / продукту, фон, який створюється слоганами та рекламними концепціями конкурентів).
Ізоморфізм — здатність будь-яких елементів заміщувати один одного без порушення змісту рекламного звернення.
Ілюстрація у рекламному креативі — візуальне чи звукове пояснення до рекламного тексту.
Іронія — прихована насмішка; глузування, сарказм, кепкування, глум; художній засіб, коли слову, зворотові, явищу чи предмету надається протилежного значення з метою глузування.
Кліпмейкер — людина, яка безпосередньо керує створенням музичних і рекламних кліпів.
Кліше — рельєфний малюнок, креслення, план і т. ін., зроблені на металевій або дерев’яній дошці для відтворення в друці; заздалегідь підготовлений набір фраз і ілюстрацій, із яких за принципом конструктора будують рекламне звернення.
Композиція — організація різнорідних візуальних елементів у єдине ціле.
Комунікативна концепція рекламного зверненняконцептуальний зміст рекламного звернення, який спрямовано на чітке формулювання основних зисків споживача, які він прагне отримати після використання товару.
Комунікативні технології — сукупність знань, відомостей про послідовність операцій, які виконуються для встановлення психологічно-інформаційного контакту між індивідами.
Конотація — соціально-культурні чи особисті асоціації, які пов’язані з визначенням знаку та активізуються з його інтерпретацією.
Контекстуальний підхід — підхід, за якого формуються асоціативні образи у свідомості споживачів на основі згадування певних відчуттів.
Контрреклама — коректне забруднення іміджу конкурентів, показ негативних рис «інших» товарів у рекламі.
Копірайтер — людина, яка створює рекламні тексти і підбирає ілюстративний матеріал для рекламного звернення та розробляє ідеї щодо його компонування.
Креатив — діяльність людини, спрямована на пошук елементів нового, вдосконалення, збагачення, розвитку з комерційним змістом.
Креативна ідеяпереломлення рекламної концепції крізь призму певних маркетингових завдань, її конкретне впровадження у рекламній кампанії.
Креативний бриф — коротке технічне завдання на креатив, яке клієнт формулює для рекламного агентства.
Латеральний впливвплив на свідомість і підсвідомість людини, який не виявляється зовні; прихований вплив.
Лінгвістичне маніпулювання — маніпулювання поведінкою людини під певні цілі рекламодавця за допомогою спеціально підібраних слів і висловів, які сприймаються нею свідомо і підлягають певному аналізу.
Літота — стилістичний засіб навмисного зменшення будь-яких характеристик об’єкта, яке виконується без збитків для нього.
Логос — зміщення царини доказів у царину переконань.
Макет (формат) реклами — місце розташування ілюстративного і текстового матеріалів по відношенню один до одного в рекламному повідомленні.
Маркетингова концепція рекламного звернення — розуміння того, хто і як передав рекламне звернення. Вона формулюється навколо характерів товару, бренду, їх властивостей і характеристик.
Маркетингова цінність рекламного звернення — наявність у ньому актуальної фактичної інформації про об’єкт реклами, перебільшення тих характеристик кожного товару, які виділяє споживач як основні.
Метафора — художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова, виразу, предмета на основі аналогії, схожості чи порівняння.
Метонімія — один з основних тропів у поетичній і звичайній мові, в основі якого перенесення назви одного поняття на інше, що перебуває з ним у певному зв’язку; слово чи вираз, ужиті таким чином.
Міжкадровий монтаж — поєднання кадрів на основі їх змістової взаємодії у такій послідовності, щоб було видно загальну ідею фільму.
Мізанкадр — рішення дії у кадрі з урахуванням усіх засобів виразності екранного мистецтва.
Мізансцена — розміщення дійових осіб та обставин дії на сцені, які виражають ідейно-художній задум фільму чи передачі.
Міф — стародавня народна оповідь про явища природи, історичні події чи фантастичні оповідання про богів, героїв, уявних істот; щось вигадане, фантастичне; казка, вигадка, фантазія; універсальний засіб гуманітарного засвоєння світоустрою.
Модальність — граматична категорія, що означає відношення змісту мовлення до дійсності і виражається за допомогою форм дієслова, інто-
нації, вставних слів тощо.
Монтаж — добір і з’єднання окремих частин фільму, літературного або музичного твору тощо.
Монтажна фраза — складова частина епізоду, яка має певний темпоритм і складається з окремих планів, об’єднаних змістом.
Мотивація — спонукальний вплив на споживачів, їхні бажання та прагнення, які породжують послідовність подій, сукупність яких називається поведінкою.
Нейролінгвістичне програмування — технологія програмування поведінки людини під певні цілі рекламодавця за допомогою спеціально підібраних висловів, здатних впливати одразу на підсвідомість людини на чуттєвому, візуальному та аудіальному рівнях.
Неореалізм — зображення реальних подій з допомогою нереальних алегорій.
Номінантний підхід — підхід, за якого допоміжна маркетингово-значима одиниця рекламного тексту називається своїм ім’ям.
Організаційна стратегія у розробці рекламної кампанії — побудова системи взаємодії замовника і розробника; послідовність дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Основна інформація — вид рекламного тексту, який несе у собі докладну інформацію про основні характеристики товару (продукту).
Пародія — сатиричне наслідування когось.
Патерналізм — сукупність заходів, спрямованих на піклування про когось.
Пафос — безпосередній вираз чуттів по відношенню до предмета мови.
Підзаголовок рекламного тексту — короткий текст в одне речення, який слугує для докладнішого розкриття основної ідеї рекламного звернення і є своєрідним доповненням до заголовку.
Пізнання — царина, яка узагальнює всі різновиди інтелектуальної діяльності людини (сприйняття, пам’ять, судження, мислення).
План — розташуння предмета в перспективі з погляду віддаленості його від глядача; масштабно-просторова характеристика кадру. За одиницю виміру береться постать людини.
Позиціонування — створення і підтримування зрозумілого для споживачів образу, іміджу.
Продакшн-студія — організація, яка займається створенням кіно-, радіо- та телепродуктів, зокрема і рекламних.
Психоаналіз — технологія дешифрування вільних еротичних асоціацій у процесі управління споживчою мотивацією людини на безсвідомому рівні.
Прагматикаспрямування семіотики, яке вивчає відносини між знаковими системами і тими, хто ними користується.
Психологічні дослідження — вивчення таких психологічних концепцій, як мотивація, пізнання і навчання людини.
Психологічні комунікативні технології використовуються для досягнення ефективної впливовості на окремих індивідів і їх групи та встановлення з ними ефективного двостороннього контакту з урахуванням особливостей їхньої поведінки і сучасних знань у сфері психологічних наук.
Ракурс — розташування камери, яке визначає поле і кут зору об’єктива.
Рекламна концепціяглибинний зміст рекламної комунікації.
Рекламний креатив — засіб боротьби за конкурентні переваги, є частиною великого рекламного процесу, орієнтований на кінцевий результат і означає мистецтво створювати рекламні звернення таким чином, щоб вони принесли найбільшу віддачу.
Рекламний простір — сукупність рекламних матеріалів, які активно розміщуються в інформаційному просторі певного суспільства в пев-
ному проміжку часу.
Розкадровка — послідовність розташованого на макеті ілюстративного матеріалу для телевізійного рекламного ролика.
Римасуголосність закінчень віршованих рядків.
Ритм — рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, зображальних та ін.), циклів, фаз, тих чи інших інтересів і явищ, пульс.
Ритуал — форма символічної поведінки або системи дій, яка визначає взаємовідносини у сферах соціальній, комерційній, політичній.
Семантика — розділ семіотики, який вивчає знакові системи як засоби вираження чого-небудь.
Семіотика — комплекс наукових теорій, які вивчають різні властивості знакових систем.
Символізм — соціально-комунікативна технологія побудови реклам-
них звернень на основі використання різних символів як засобів вираження суті предметів і явищ.
Симетрія рекламного тексту (речення) — форма побудови речення, коли воно чітко розподілене на кілька частин, які складені за єдиною моделлю.
Синтактика — розділ семіотики, який вивчає структуру поєднання знаків і правила їх створення.
Словотворчість — створення слів у рекламних текстах з використан-
ням імені бренду.
Слоган — коротке самостійне рекламне повідомлення, яке спромож-
не існувати ізольовано від інших рекламних продуктів, являє собою згорнутий зміст рекламної кампанії; є єднальною ланкою між багатьма рекламними зверненнями, що подаються на різних носіях у межах однієї
чи кількох рекламних кампаній.
Соціальні комунікативні технології використовуються для досягнення ефективної впливовості на певні соціальні групи та встановлення з ними ефективного двостороннього контакту з урахуванням особливостей їх існування і взаємодії між собою.
Соціологічні дослідження — вивчення структур і можливостей фун-
кціонування організованих поведінкових систем, їх впливу на індивідів і взаємодію з кожним із них.
Співзвучність (суголосність) — це фонетична схожість між окремими словами у рекламному слогані чи тексті.
Стереотип — те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим і чого дотримуються, що наслідують у своїй діяльності; загальноприйняті, стандартні ідеї.
Стиль — сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь; творча манера побудови образів і їх відповідності один одному у рекламному зверненні.
Стоп-кадр створює враження зупиненого часу, концентрації емоційного впливу; слугує узагальненням, а також може підкреслити рух у його найвищому прояві.
Структуралізм — загальна назва ряду спрямувань у сучасному знанні, пов’язана з використанням структурного методу моделювання, вияву відносно стійкої сукупності відносин.
Сублімативний вплив — це вплив безпосередньо на підкоркову сферу психіки, обминаючи аналітичні та критичні центри мозку лю­дини.
Сцена — серія кадрів, об’єднаних змістом, часом і місцем дії. Сцена в екранному мистецтві будується з низки кадрів різного розміру або одного кадру, знятого у русі, або з поєднання кадрів різного розміру.
Сценарій — літературний твір, який служить основою для створення фільму, визначає його ідейно-художній зміст, образи, розгортання подій, жанр.
Творча стратегія — спосіб дій, спрямованих на розробку оригіналь-
ної ідеї рекламних звернень і рекламних кампаній та її матеріалізацію з допомогою сучасних технічних, художніх засобів і інструментів.
Творчість — діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей, сповнена елементів нового, вдосконалення, збагачення, розвитку.
Тропи — використання у рекламному тексті слів, які мають другий зміст.
Унікальна торговельна пропозиція — показ споживачеві тих власти-
востей і якостей товару, які притаманні тільки йому.
Фігури — використання у рекламному тексті слів, які мають ступінь первинного значення використаного слова.
Фонотекастворення певного психологічного фону з допомогою спеціально підібраних звуків мови, кожен із яких має своє психологічне значення.
Художня цінність рекламного звернення складається із тих худож-
ніх прийомів, які застосував креатор за його створення.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.