лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

Прискорений розвиток рекламної справи в усьому світі, охоплення нею дедалі більшої частини людських ресурсів, аспектів економіки і виробництва привели до того, що реклама перетворилася на окремий вид людської діяльності — рекламний бізнес. Запорукою його успіху є якісне, професійне створення рекламних звернень, так, щоб вони мали максимальну ефективність комунікативного впливу на цільову аудиторію. Саме це лежить в основі рекламного креативу — діяльності, яка поєднує в собі і творчість, і прагматичність. Вона охоплює всі етапи, починаючи від розробки
рекламної ідеї, завершуючи її практичним утіленням у життя.
Сьогодення характеризується двома спрямуваннями у розвитку рекламного креативу. Одні фахівці весь креатив зводять до спрощених схем, базованих на стереотипах і стандартному усвідомленні реальності, отриманих із маркетингу та інших супутніх наук. Інші, навпаки, стверджують, що рекламний креатив не підвладний формалізації і стандартизації; що всі ідеї виникають стихійно та непередбачувано. Насправді мають рацію і перші, й другі, але тільки почасти. Рекламний креатив – це вміле, доречне поєднання стандартних наукових підходів у створенні рекламних звернень з нестандартним, художнім обрамленням реальності.
— дати студентам теоретичні знання та прак­тичні навички створення рекламних звернень і розроблення рекламних кампаній з метою забезпечення їх максимальної комунікативної ефективності.
Основні завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів із сучасними правилами, принципами, схемами побудови рекламних звернень і розроблення рекламних кампаній;
 • сформувати у студентів стійкі знання з теорії рекламного креативу;
 • навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний і творчий процеси;
 • допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок для самостійної розробки рекламних ідей та їх втілення у практику;
 • зорієнтувати студентів на обов’язкове поєднання у їхній практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення.

Предметом дисципліни є креативні процеси у рекламі.
Дисципліна «Рекламний креатив» вивчається у безпосередньому зв’язку з основними методологічними та організаційно-економічними положеннями теорій маркетингу, менеджменту, комунікацій, маркетингових комунікацій, макро- і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців з маркетингу.
Крім економічних дисциплін «Рекламний креатив» тісно пов’я­заний із психологією, соціологією, філологією, мистецькими та образотворчими дисциплінами, а також з комп’ютерною графікою.
Після повного опанування навчальної дисципліни студент повинен знати, як науково обґрунтовані підходи у рекламному креативі сприяють активізації та підвищенню ефективності рекламних повідомлень зокрема і рекламного бізнесу загалом на засадах оптимальної гармонізації інтересів ринкових суб’єктів у рекламі.
Унаслідок вивчення дисципліни „рекламний креатив” студенти набувають уміння:

 • визначати потребу в рекламуванні товару, послуги чи ідеї;
 • розробляти ідеї створення рекламних повідомлень залежно від завдань маркетингу, комунікативного обміну, соціально-психологічних характеристик цільової аудиторії;
 • діагностувати наявні стереотипи як у свідомості цільових ауди­торій, так і в рекламі певних товарних категорій, і м’яко відходити від них під час розробки ідеї;
 • незаангажовано сприймати реальність і розробляти рекламні звернення з урахуванням сучасних наукових розробок та творчого переосмислення дійсності;
 • контролювати креативні процеси у рекламі на підприємстві;
 • використовувати сучасні комунікативні технології у створенні рекламних повідомлень;
 • розробляти рекламні тексти для повідомлень на різних носіях з урахуванням психотехнології;
 • здійснювати дизайн реклами для різних носіїв на основі сучасних законів дизайну;
 • розробляти робочі креативні плани;
 • вибирати жанри та форми реклами, а також засоби масової інформації для її розміщення;

вивчати ефективність комунікативного впливу рекламних повідомлень.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.