лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Усі шрифти можна розділити на такі групи:

 • латинські — характеризуються помірною контрастністю, наявністю маленьких поперечних елементів та зарубок, які завершують основні вертикальні лінії у літері і являють собою плавні зміни основного штриха; різною товщиною вертикальних і горизонтальних елементів у літері;
 • рублені — характеризуються відсутністю зарубок і відносно однаковою товщиною вертикальних і горизонтальних елементів, не мають контрастності, гірше читаються;
 • брускові — створені поєднанням латинського і рубленого шрифтів, їх літери зарубки та лінії, однакові завтовшки;
 • нахилені є простими та прописними. Прості нахилені є модифікацією латинських шрифтів, прописні нагадують літери, написані від руки;
 • орнаментовані є художньо прикрашеними основними шрифтами.

Підбір шрифту залежить від цілей, ідеї реклами, а також від матеріалу, на якому буде подано текст. Важливим аспектом є соціально-психологічні установки та емоційний заряд, які здатні нести у собі різні шрифти.
Десяте питання, яке має вирішувати дизайн реклами, це забезпечення читабельності рекламного тексту.
На читабельність рекламного тексту впливають такі чинники:

 • розбірливість окремих знаків;
 • розмір літер;
 • довжина рядка;
 • просторова орієнтація тексту;
 • вирівнювання за краєм рядка;
 • відстань між словами, рядками та абзацами;
 • доречність шрифту в рекламному повідомленні;
 • гармонійність;
 • акцентованість.

На практиці рекламіст повинен знати особливості впливу кож-
ного із зазначених чинників залежно від технічних умов виконання дизайнерських завдань. Їх урахування дає змогу зробити рекламне звернення не лише читабельним, а й привабливим, запам’ятовуваним.
Одинадцяте питання — звукове оформлення реклами.
У рекламному звуковому оформленні можна виділити такі загальні властивості:

 • здатність інтенсивно фіксувати увагу;
 • формування певного звукового образу товару;
 • спрямованість на формування позитивних емоційних реакцій споживача;
 • відповідність можливих візуальних асоціацій з характери-
  стиками та властивостями об’єктів, які рекламуються.

Дизайн звукового оформлення реклами повинен будуватися на таких принципах:

 • відповідати смаковим пристрастям цільової аудиторії, сформованим під впливом колективно отриманого життєвого аудіуального досвіду;
 • виходити не із критеріїв елітарного мистецтва, а із критеріїв естетичної якості звукового матеріалу, який викликає позитивні емоційні реакції у масового слухача;
 • для привертання уваги бути оригінальними і незвичними або традиційними, але приємними;
 • гарантувати легкість сприйняття;
 • не йти урозріз із загальноприйнятими мірками краси.

Звуковий матеріал рекламного продукту можна розподілити на природні, предметно-функціональні та штучні звучання.
До природних належать звуки, народжені самою природою — її живими та неживими суб’єктами.
До предметно-функціональних належать звуки природного світу, які характеризують життєдіяльність людини у побуті.
Штучні звучання — це та сфера звуків, яка не має аналогів у навколишній дійсності і продукується завдяки використанню комп’ютерних технологій.
Названі пласти звучання у звуковому оформленні реклами об’єднуються з допомогою слів та музичного звучання. Найсклад-
нішим аспектом є музика. Тут наголосимо на найголовніше:

 • в основі виразних можливостей музичних засобів лежать об’єктивні передумови: фізичні, фізіологічні, психологічні;
 • є досить стійкі за значенням засоби музичної виразності, які зберігають свою семантику в різних музично-історичних і музич-
  но-стильових контекстах;
 • вплив контексту є неминучим і закономірним. Ритмічна пуль­сація залежить від темпу, ладу, регістру тощо.

Звукове оформлення рекламного звернення покликано нести у собі певні інформаційні коди. Умовно їх поділяють на емоційні, інтонаційні та жанрово-стильові.
Музика в рекламі виконує дві функції — фонову і символічну.
Фонова функція музики аналогічна функції тла у поліграфічній рекламі. Музичний фон інформативний, задає собою певний емоційний тон, який зчитується споживачем на підсвідомому рівні.
Основні вимоги до музичного тла:

 • спокійний, помірний темп, середній регістр, максимально-комфортне для слуху темброве забарвлення — відмова від різких звучностей, м’які «пастельні» тони, відсутність яскравої мелодійної індивідуальності;
 • звукова переливчаста маса — звуковий кластер (звукова пляма), ритмічна монотонність, приглушена динаміка.

Функція символізування пов’язана із здатністю звукового ряду виступати ідентифікатором товару. Музичний матеріал, покликаний ідентифікувати товар, за структурою має бути протилежним матеріалу, який виконує роль тла. Він повинен мати такі властивості, які забезпечать йому запам’ятовуваність:

 • бути яскравим;
 • рельєфним за мелодійним контуром;
 • мати колоритне темброве забарвлення;
 • мати ритмічну індивідуальність.

Слова у рекламних зверненнях, якщо це дозволяють рекламоносії, озвучуються голосом. Він має різні характеристики. Одні з них є вбудованими, інші — контрольованими.
До вбудованих характеристик належать: стать — несе інформацію про статеву приналежність людини; регістр — про темперамент, емоційне забарвлення і психологічну налаштованість людини; тембр — про її вік. Використання таких характеристик залежить від:

 • статевої принадності товару;
 • особливостей сприйняття аудиторією різних голосів;
 • емоційного забарвлення інформації;
 • викликання психологічних асоціацій відповідно до завдань реклами.

Наприклад, чоловічі товари мають рекламуватися чоловічим голосом, жіночі — жіночим, безстатеві (їжа, туристичні послуги, готельний сервіс, ліки) — як чоловічим, так і жіночим, проте останнє слово завжди залишається за чоловічим. Кожен голос, як чоловічий, так і жіночий має свою регістрову групу. У рекламі жіночий голос використовується високого, середнього і низького регістрів: високого — для створення «напруження», показу захоп-
лення, спонукання до дії; середнього — для донесення важливої інформації та передання всієї розмаїтості довкілля; низького — для створення атмосфери романтичності, довірливості, сексуальності. Чоловічий голос використовується тільки середнього та низького регістрів. Високий регістр чоловічого голосу не сприймається споживачем.
За тембрами голоси розподіляються на дитячі, молоді, зрілі, старі. Їх використання має відповідати рекламованому товару і його позиції на ринку.
До контрольованих характеристик голосу належать:

 • артикуляція (чітке вимовляння звуків);
 • темп (швидкість промовляння звуків);
 • фонація — підкріплення голосу певними емоціями;
 • наголоси.

Артикуляція у рекламі забезпечує чіткість, завдяки якій текст добре сприймається слухом, і донесення певного фонетичного змісту окремих звуків.
Темп, якщо швидкий — асоціюється з поспіхом, якщо уповіль-
нений — надає більше вагомості кожному слову; якщо занадто повільний — асоціюється з низьким інтелектуальним рівнем того, хто говорить.
Фонація може бути різною:

 • чуттєвою;
 • запальною;
 • крикливою;
 • напруженою.

Наголоси розставляються з допомогою пауз, посилення чи послаблення голосу на певних складах чи словах, зміни інтонації, підвищення чи пониження тону звуків тощо.
У своїй роботі дизайнер користується низкою графічних комп’ютерних програм, перелік яких з кожним днем стає дедалі більшим. До них належить:

 • програми растрової графіки для художників і фотографів;
 • програми векторної графіки для ілюстраторів і дизайнерів-графіків;
 • програми тримірної графіки для 3D-модельєрів і поліграфістів;
 • програми верстання та виведення для верстальників і поліграфістів;
 • програми веб-дизайну для веб-майстрів і веб-дизайнерів;
 • програми 2D-анімації для мультиплікаторів і flash-майстрів;
 • додаткові програми.

В основі растрової графіки лежить принцип кодування графіч-
ної інформації у крапковій (растровій, бітовій) графіці. Усі крап­кові зображення являють собою не сукупність окремих об’єктів, а мозаїку з дуже дрібних елементів — пікселів, які характеризуються розташуванням на бітовій мапі (таблиці, матриці) та кольоровими характеристиками. Кожен піксель незалежний від іншого. Важливою перевагою растрової графіки є фотореалістич­ність. Така графіка дозволяє отримувати живописні ефекти, досягати тонкого нюансування кольору, створювати перспективну глибину і нечіткість, розмитість, акварельність тощо. Для цього кожна програма растрової графіки має у комплекті різні фільтри (брижі, розмиття, хвилі тощо).
Векторна графіка складається у своїй основі з об’єктів — век­торних контурів, яким надаються параметри обводок і заливок. Контури, у свою чергу, описуються математичними формулами. Часто використовується крива Безьє, яка названа на честь французького математика Пьєра Безьє. Зміна розташування принаймні однієї із контрольних крапок приводить до зміни форми всієї кривої. Така властивість є джерелом без кінцевого розмаїття форм векторних об’єктів. Векторна графіка має низку переваг:

 • об’єкти векторної графіки легко трансформуються і ними не складно маніпулювати, що не впливає на якість зображення;
 • векторна графіка економна в плані об’сягів дискового простору, необхідного для зберігання зображень. Це пов’язано з тим, що зберігається не саме зображення, а лише деякі основні дані, використовуючи які, комп’ютерні програми щоразу створюють зображення заново.

Програми векторної графіки необхідні для створення фірмових знаків, логотипів, технічного рисування, креслено-графічних і оформлювальних робіт. Також вони необхідні для будь-яких робіт, пов’язаних зі створенням та обробкою векторної графіки, яка може надалі використовуватися для поліграфічного друку, мультимедійних додатків, для мережі World Wide Web.
Тривимірна графіка має три виміри — ширину, висоту, глибину. Програми тривимірного моделювання дозволяють створювати моделі реальних об’єктів і вміщувати їх у справжню атмосферу, яка створюється з допомогою світлових джерел і ефектів. Якщо художнику в растровій програмі потрібно власноруч вимальовувати світлотіні, ракурси, враховуючи перспективні викривлення, то у тривимірній достатньо побудувати модель, джерела освітлення та знайти потрібний ракурс з допомогою повороту вір-
туальної камери.
Програми для верстання характеризуються розвинутими засобами інтеграції векторних і растрових зображень, а також тексту і таблиць. Такі програми забезпечують кольороподіл, управління параметрами растрування та отримання кольороділених смуг. Вони необхідні для поліграфістів.
Основні програми з їх короткою анотацією наведені у табл. 6.3. Які з них обрати — справа смаку і технічної підготовки дизайнера.
Таблиця 6.3
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА


Назва програми

Анотація

Програми для растрової графіки

Adobe Photoshop

Підходить як для фотомонтажу, так і для малювання. Визнаний лідер серед фоторедакторів. Дозволяє малювати, редагувати, переглядати фотографії, малюнки

Adobe ImageReady

Оптимізує графіку та анімацію для Інтернет-сайтів

Corel Photopaint

Майже ті самі функції, як і в Adobe Photoshop, тільки реалізовані по-іншому. Відрізняється незвичайними можливостями пензлів

Paint Shop Pro

Невеликий графічний редактор

Corel Painter

Вимагає наявності графічного планшета. Імітує будь-яку техніку малювання

Програми для векторної графіки

Adobe Illustrator

Визнаний лідер

CorelDraw

Для дизайну, макетування, компонування тексту і графіки

Macromedia FreeHand

Професійний графічний редактор, який дозволяє крім створення графічних об’єктів оброблювати тексти, використовуючи таблиці стилів, перевірку правопису і способи розміщення тексту на сторінках. Дозволяє підключати модулі, має бібліотеку спецефектів і набір інструментів для роботи з кольором, зокрема засоби багатокольорової градієнтної заливки

Corel Xara!

Програма розроблена фірмою Xara. Дуже швидка та маленька, але деякі ефекти і команди, доступні в інших програмах, у ній зробити складно або неможливо

Програми для тривімірної графіки

3D Studio MAX PC

Найпопулярніший пакет на ринку тривимірних програм. Універсальна, Достатньо проста для моделювання та анімації. Має найбільшу кількість фільтрів і надбудов

LightWave 3D

Гнучке звершене рішення для тривимірної графіки й анімації. Перевірений роками досвід використання у телебаченні, кіновиробництві, індустрії комп’ютерних ігор. Цей програмний пакет також застосовується для поліграфії, промислового і веб-дизайна, в архітектурних, медичних і багатьох інших додатках

Продовження табл. 6.3


Назва програми

Анотація

LightWave 3D

Повномірна надійна програма, LightWave 3D включає багато інструментів, що постачаються в інших пакетах як окремі модулі. Динаміка м’яких тіл, частки, волосся і хутра, могутній інструментарій рендерингу

Strata StudioPro PC/Mac

Strata StudioPro v2.5 і Power Module 1 для Power Macintosh і Windows NT забезпечують користувачів досить могутніми засобами тривимірного моделювання, рендерингу й анімації для професійної роботи. Пакет StudioPro швидкий, легкий у використанні і простий в освоєнні, а результати його роботи — вражають. З-по­між найбільш сильних сторін пакета можна відзначити інверсну кінематику, керовані деформації, «контекс-
тне» моделювання, дуже швидкий рендеринг, композиційне текстурування, ефекти з частками, перевірку об’єктів на перетинання (collision detection) і генерацію волосся. Непогана система часток робить вогонь і порох, водоспади і порох дуже реалістичними. Також добре реалізована глибина різкості і motion blur, тобто змазування меж об’єктів, які швидко рухаються. Це гід-
ний поваги пакет, особливо на платформі Макінтош

Cinema 4D PC/Mac

Пакет Cinema 4D має надзвичайну потужність і багатогранність, є лідером на ринку тривимірного моделювання, анімації і рендеринга завдяки новітнім базовим технологіям. Процесор тіней Cinema 4D розраховує тіні об’єктів за методом Гуро (безреберна поверхнева модель з реалістичним розрахунком світла) навіть для складних сцен у реальному часі за досить малого завантаження оперативної пам’яті комп’ютера

Bryce 3D PC/Mac

Унікальна програма з розробки тривимірних ландшафтів надзвичайної виразності і правдоподібності. У неї немає таких усеохопних можливостей, як у «3D Studio MAX», але перед нею поставлені інші завдання. Ця програма призначена для розробки 3- вимірних ландшафтів, з можливістю їх анімації. Програма дозволяє розробляти 3-вимірні предмети, але, як правило, це неживі об’єкти, отримані з наявної в пакеті бібліотеки заготівель

Maya

Широко використовується у кіноіндустрії як для комп’ютерної мультиплікації, так і для створення реалістичних образів і ефектів для кіно

Vue d’Esprit 4

Програмне забезпечення, яке допомагає швидко і легко створювати реалістичні ландшафти і рослинність

Продовження табл. 6.3

Назва програми

Анотація

Infini-D PC/Mac (фірма Specular)

Допомагає освоювати комп’ютерну тривимірну анімацію на платформі Macintosh

3D Studio MAX

Один із найвідоміших пакетів 3D-анімації виробництва фірми Kinetix. Програма забезпечує весь процес створення тривимірного фільму: моделювання об’єктів та формування сцени, анімацію і візуалізацію, роботу з відео. Програма претендує на роль конкурента потужним пакетам для робочих станцій SGI. Інтерфейс програми єдиний для всіх модулів і має високий ступінь інтерактивності. 3D Studio MAX реалізує розширені можливості управління анімацією, зберігає історію життя кожного об’єкта та дозволяє створювати різні освітлювальні ефек­та, підтримує 3D-акселератори і має відкриту архітектуру, тобто дозволяє іншим фірмам включати у систему інші додатки

Poser PC/Mac

Програма створення 3D-персонажів Poser. Існує думка, що це найкраща програма для створення деталізованих 3D-моделей людей

Ray Dream Studio PC/Mac

Програма забезпечує набір професійних інструментів для 3D-дизайну та анімації. Користувачі можуть створювати різні моделі з використанням булевих операцій і деформації. До цих моделей можна застосовувати різні текстури або відеозображення, а також малювати прямо на їх поверхні. Повнофункціональна анімація використовує нерізкість рухів для надання їм реалістичності. Параметри візуалізації дозволяють не лише задавати спрямування променів, а й надавати зображенню вигляду мальованого мультфільму

Animation Master

Animation Master є потужною програмою для моделювання на основі сплайнів і анімації

Rhinoceros 3.0

Rhinoceros 3.0 — найкраща програма для NURBS-моделювання

Програми 2D-анімації

Macromedia Flash MX

Потужна програма для створення мультимедійних Інтернет-додатків, рекламних багерів, різних інтерфейсів

Corel Rave

З допомогою цих програм можна робити мультиплікацію. Майже нічим не різняться одна від одної

Adobe LiveMotion

Adobe InDesign

Компостерна програма, яка здатна підтримувати нові технології на ІТ-ринку. Використовується для верстання багатосторінкових книг (до 100 000 стор.), а також календарів, стикерів, буклетів, газет

Продовження табл. 6.3


Назва програми

Анотація

Програми для верстання

Adobe PageMaker

Дозволяє верстати, компонувати, макетувати матеріал (текст, малюнки, фотографії, таблиці) для подальшого тиражування

Adobe FrameMaker

Відмінність від попередніх програм — можливість зберігати готовий матеріал у форматі HTML

Програми Web-дизайну

Adobe Golive

Візуальний HTML-редактор, доповнений потужним редактором коду. Він підтримує роботу не тільки стандарт-
ного формату HTML 3.2, а й  нового формату DHTML, таблиць стилів, а також має готові для використання java-скрипти та можливості з управління сайтом. Мінімальної конфігурації, гарантує повний контроль за пікселями за допомогою мережі та лінійок. Це забезпечує точне позиціонування та зміну розмірів зображень, таблиць і блоків тексту, дозволяє побачити готову сторінку в різних версіях браузерів

Macromedia DreamWeaverMX

Має всі необхідні засоби для верстання сайтів, на відміну від інших програм намагається не псувати HTML-код. Має засоби для управління сайтом, створення та змінювання бібліотек стилів, перевіряє цілісність посилань на сторінках, може віддавати змінені сторінки на сервер, має можливість запису макросів, відображає сервер-скрипти, реалізовано підтримку російською мовою, підтримує всі сучасні технології, потужний і простий

Macromedia DreamWeaver UltraDev

Дозволяє візуально створювати і редагувати Web-додатки на різних серверних платформах

HomeSite: 4.5

Включає всі основні інструменти створення й оновлення сайтів. Має розвинуті системи підказок і довідників, оригінальні шаблони, показує прев’ю у своєму вікні чи в зовнішньому браузері, має можливість управління сайтами, редактор стилів, угадування тегів при вводі тощо

NetObjects Fusion 5.0

Переваги: система шаблонів у разі створення документів; відмінні візуальні засоби для створення HTML-докумен­тів, вибірка значень для генерування сторінок із СУБД; засоби малювання та накладення написів на рисунки; автоматична генерація кнопок навігації та багерів. Недоліки: не має доступу до коду документа, весь сервер зберігається у внутрішньому файлі NetObjects; великий розмір коду за рахунок вирівнювання елементів таблицями; не підходить для створення динамічних сторінок; не має можливості управління файловою структурою сервера (усі створені документи перебувають у каталозі HTML)

Закінчення табл. 6.3


 

Назва програми

Анотація

 

Microsoft Front Page

Програма для створення та редагування web-сторінок мовою HTML

Netscape Composer

Найпростіша програма

GIF Animator

Програма для створення анімаційних банерів для реклами в Інтернеті

Додаткові програми

ACDSee

Програма для перегляду сайтів. Дозволяє організовувати, переглядати, редагувати, надсилати, конвертувати понад 50 форматів сайтів. Включає три підпрограми: браузер (допомагає організовувати фотоколекції за допомогою технології drug-n-drop), вьювер (допомагає швидко виправляти зображення), Foto CanvasLite2 (виправлення розміру, різкості зображення, оптимізація посилання через Web)

Total Commander 5.5

Проста і максимально зручна програма, з’єднує за FTP, добре налаштовується


Для роботи над цією темою студенту потрібно:

 • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід-
  но до питань, виділених у розділі І «Типова програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 6»;
 • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання та завдання.
 • Поясніть суть, цілі, завдання та закони дизайну реклами.
 • Назвіть типи реклами залежно від співвідношення ілюстрації і тексту.
 • Назвіть види ілюстрацій у рекламі та специфіку їх підготовки.
 • Як здійснюється компонування візуальної та вербальної інформації у рекламних повідомленнях?
 • Назвіть форми рекламних ілюстрацій та їх комбінації.
 • Охарактерезуйте кольорову гаму ілюстрування.
 • Як здійснюється забезпечення асоціативного впливу кольорокомбінацій?
 • Як здійснюється забезпечення змістового навантаження ілюст­рацій у рекламі?
 • Як здійснюється забезпечення емоційного фону в рекламі?
 • Як підібрати персонажів для рекламного звернення?
 • Назвіть типохарактеристику персонажів та умови їх застосування.
 • Охарактеризуйте компонування персонажів у рекламі.
 • Охарактеризуйте композицію в дизайні реклами.
 • Назвіть види, типи та розміри шрифтів у рекламному дизайні.
 • Як здійснюється забезпечення читабельності рекламного тексту?
 • Що таке орієнтація рядків у просторі? Назвіть приклади різ-
  ної орієнтації.
 • Як забезпечити креативне оформлення тексту залежно від завдань реклами?
 • Як забезпечити гармонійність рекламного повідомлення?
 • Наведіть приклади смислового акцентування уваги за допомогою шрифту.
 • Яким чином використовуються шрифти для виклику психологічних асоціацій у рекламі?
 • Охарактеризуйте звуковий матеріал рекламного продукту.
 • Розкажіть про музичне оформлення рекламного матеріалу.

Які комп’ютерні програми використовуються в дизайні реклами?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.