лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Дизайн реклами


6.1. Сутність, цілі, завдання та закони дизайну реклами.
6.2. Ілюстрації у рекламі та їх компонування і комбінація з рек-
ламним текстом.

6.3. Кольорова гама ілюстрування реклами.
6.4. Змістове навантаження ілюстрацій у рекламі.
6.5. Забезпечення емоційного фону в рекламі.
6.6. Підбір персонажів для рекламного звернення.
6.7. Композиція у дизайні реклами: основні правила та принципи.
6.8. Шрифти у рекламному дизайні та креативне оформлення тексту залежно від завдань реклами.
6.9. Звукове оформлення реклами.
Суть дизайну реклами в оформленні рекламних повідомлень. Основна мета — створити таке рекламне звернення, яке б максимально задовольняло амбіції рекламодавця та було доступним для сприйняття та запам’ятовування цільовою аудиторією.
Для досягнення цієї мети у дизайні реклами вирішуються такі завдання:

 • Ілюстрування рекламного повідомлення звуком, візуальним і чуттєвим зображенням об’єктів.
 • Досягнення максимальної ефективності від поєднання ілюстрацій з рекламним текстом.
 • Застосування новітніх психологічних технологій у використанні шрифтів, кольорів, освітлення у рекламі.
 • Підбір відповідних персонажів для рекламних звернень.
 • Забезпечення відповідного емоційного фону.

Дизайн реклами здійснюється на основі таких принципів:

Єдність стилю. Композиція задумується як єдине ціле, взаємозв’язок складових якого (текст, графіка, заголовок, логотип тощо) створює загальний цілісний ефект.
Гармонія. Усі елементи композиції повинні поєднуватися й органічно доповнювати один одного. Гармонія досягається підбором поєднуваних елементів.
Порядок. Рекламне повідомлення має бути упорядженим таким чином, щоб воно читалося зліва направо і згори донизу. Така послідовність елементів спрямовує погляд людини у потрібному напрямку.
Емфаза. Це наголошування на певному елементі (або групі елементів) для його виділення на загальному тлі.
Контраст. Досягається за рахунок присутності компонентів різних форм, розмірів, кольорів.
Баланс. Під балансом розуміємо розмір, тон, вагу та позиції елементів рекламного повідомлення відносно осі чи центральної точки.
Дизайн реклами ґрунтується на впорядженні ілюстративного та текстового матеріалу в єдину композицію рекламного звернення.
Ілюстрація в рекламному креативі — це візуальне чи звукове пояснення до рекламного тексту.
До основних типів ілюстрацій у рекламі належать:

 • фотографії;
 • рисунки;
 • колажі.

Фотографія

Класична фотографія — це момент «зловленої» реальності. У креативі телевізійної реклами до фотографій належать ігрові зоб-
раження, а саме, сценки з людьми та тваринами; класичні фотографії людей, тварин, пейзажів, натюрмортів, які використовуються для побудови кадрів.

Рисунок

За змістом рисунки поділяються на статичні та нестатичні.
Статичні базуються на цифрах і слугують для зрозумілішого показу зв’язків між об’єктами чи подіями. До них відносяться таблиці і графіки. Графіки бувають класичними (лінійними), круговими діаграмами і гістограмами.
Нестатичні рисунки допомагають подати думки, які легше за все можна зрозуміти за допомогою візуального сприйняття. До них можна віднести сумування пунктів, підкреслення думок, карти, креслення, схеми, печатки, логотипи, символи, декоративні елементи і художнє зображення певних об’єктів.

Колаж

Техніка поєднання окремих елементів рисунка та фотографії, а також у телевізійній рекламі — це техніка поєднання мультиплікаційного і реального зображення із застосуванням різних зву­кових підходів.
Ілюстрації у рекламі спрямовані на привертання уваги потенційних споживачів і бувають таких видів:

 • подання — розповідає про зміст реклами, показує предмет, який рекламується, його користувачів, різні деталі, пов’язані з предметом користування;
 • організаційна ілюстрація — слугує для забезпечення гармонійної композиції різних елементів рекламного повідомлення, а також для акцентування і зв’язку частин текстової інформації;
 • інтерпретуюча — дозволяє пояснити «складну» інформацію;
 • декоративна — робить рекламу привабливішою, красивішою, яскравішою;
 • трансформуюча — являє собою зображення з подвійним значенням, спрямоване на те, щоб викликати певні асоціації у споживача, пов’язані з об’єктом, що рекламується.

Першим із важливих питань, яке стоїть перед дизайном реклами, є розміщення ілюстративного і текстового матеріалу на певній рекламній площі. Телевізійна та радіореклама не є винятком. Ілюстраціями у ній виступають різні візуальні зображення, звуки та музика, а текстовий матеріал може бути поданим у чистому вигляді чи озвучений голосом. Роль рекламної площі виконує ефірний час і розмір кадру. З одного боку, комбінація ілюстрацій і тексту має ґрунтуватися на психологічних законах сприйняття інформації та легко сприйматися й засвоюватися людиною, з іншого — потрібно шукати оригінальні рішення.
Класичною схемою сприйняття рекламного повідомлення є «зліва-направо-вниз». Сприйняття телевізійного кадру в рекламному ролику не є винятком. Найважливіші елементи рекламного звернення варто розташовувати близько до оптичного центру, тобто трохи вище перетину діагоналей прямокутника рекламного повідомлення чи телевізійного кадру.
Місце розташування ілюстративного і текстового матеріалу по відношенню один до одного в рекламному повідомленні називається макетом (форматом) реклами. Таке поняття притаманне друкованій рекламі, проте воно може використовуватися й у теле- та радіорекламі. Різниця полягає лише у тому, що у телерекламі, будуючи рекламний фільм чи ролик, можна використати кіль-
ка форматів у створенні кадрів. При цьому кожен кадр буде побудований згідно з правилами певного формату. У радіорекламі ілюстративним матеріалом є звукове та музичне оформлення. Тож форматування радіореклами має свою специфіку, що полягає у поєднанні текстового матеріалу рекламного повідомлення та його звукового оформлення.
Розглянемо основні класичні варіанти макетів (форматів) рекламних повідомлень:

 • Мондріан. Увесь простір рекламного повідомлення розмежований прямими вертикальними та горизонтальними лініями, кожна із секцій чітко відведена чи під ілюстрацію, чи під текст.
 • Мережа. Ілюстративний матеріал розташовано у клітинках чітко розділеного простору рекламного повідомлення.
 • Вікно. У такому макеті ілюстративний матеріал займає близь-
  ко 2/3 площі рекламного повідомлення та розташований у його верхній частині.
 • Реклама, яка перенасичена текстом. У такому макеті ілюстративний матеріал поданий на маленькій площі в оптичному центрі.
 • Рамка. Текст у такій рекламі розташований посередині, подається в одну колонку та знаходиться в обрамленні серії ілюстрацій тих товарів, які рекламуються.
 • Цирк. У такому макеті ілюстративний і текстовий матеріал розташовані хаотично.

Текстова реклама. У такому макеті ілюстративний матеріал відсутній. Текстовий матеріал за видами відрізняється за рахунок використання різних шрифтів та їх розмірів.

 • Розрізана реклама. Така реклама складається з двох або біль-
  ше частин, розташованих на різних сторінках часопису на одному розвороті. Головна роль відводиться ілюстративному матеріалу. Текстове зображення може бути відсутнім цілком чи бути мінімальним.
 • Смуга. Класична побудова рекламного повідомлення, коли ілюстративний матеріал розташований з одного боку, а текстовий — з іншого.
 • Асоціальне розташування. У такому макеті ілюстративний матеріал розташований вертикально посередині рекламного повідом-
  лення, а текст подається двома колонками навколо ілюстрації.

Комікс. Такий макет складається із серії дрібних малюнків з текстом, які розповідають цікаву історію про певні події. Текст подається у вигляді діалогу головних героїв.

 • Алфавіт. У такому макеті текст рекламного повідомлення роз­ташований так, що своєю формою та накресленням нагадує абетку.
 • Силует. У такому макеті подається дуже велике зображення того товару, який рекламується. Тексту належить зовсім мало площі.
 • Мультиреклама. У такому макеті вся сторінка реклами заповнена дрібними зображеннями різних товарів, часто-густо із зазначенням ціни їх продажу.
Під час вивчення особливостей кожного з форматів потрібно звернути увагу на те, в яких випадках і в рекламі яких товарів доцільно використовувати той чи інший формат.

Другим важливим питанням, яке постає у дизайні реклами, є розмір ілюстративного і текстового матеріалу. Вважається, що для кращого сприйняття ілюстрація повинна «накривати» приблизно 80 % рекламної площі. Проте є винятки щодо ілюстрування тих товарів і послуг, які повинні мати велику описову частину. Це, наприклад, сфера освітянських або медичних послуг. У такому різі розмір ілюстрації може дорівнювати 40—60 % рекламної площі. Решта її відводиться для текстової інформації. Крім цього потрібно звернути увагу на площі ряду дрібних ілюстрацій, слоганів, логотипів, подання роз’яснювальних фактів тощо.
Третім питанням є форма рекламного повідомлення. Поняття форми рекламного повідомлення переважно належить до друкованої реклами. Це геометрична фігура, усередині якої розташовується оголошення. Для ефективнішого підбору форми для змісту реклами, необхідно знати особливості психологічного впливу та сприйняття геометричних фігур. Варто відзначити, що прості і симетричні форми сприймаються швидше та легше від складних. Що гармонічнішою є фігура, то ліпше вона сприймається. Найчастіше у рекламних повідомленнях і у самих ілюстраціях здійснюється поєднання фігур. У такому разі завдання ускладнюється — потрібно зберегти загальну гармонію.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.