лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Фонетичні:
Фонотека — створення певного психологічного фону з допомогою спеціально підібраних звуків мови, кожен із яких має своє психологічне значення (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
ЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФОНЕТИКИ


Звук

Асоціативний вплив

Голосні

а

працелюбність, дієздатність

о

округлість, ситість, обтічність, неконкретність

і

пронизливість, тонкість, повітряність

е, є

плавність, співочість, завершеність

и

важкість, завершеність, надійність

ї

піднесеність, багатозначність, порядність

у

довгість, зазивання, болючість

ю

непостійність, незавершеність, піднесеність

я

гордість, виразність

Приголосні

п, б

відчуття солідності, надійності, поважності

в

вибух, підйом, оптимістичність

г

галас, гучність

д

ідея ударності, що спрямована в усіх напрямках, тільки не вгору, як у прямому, так і в переносному значенні

з, ж

відчуття дзвінкості, руху, зменшеності

й

завершеність, сталість, акцентування уваги

к

прискорення, виявлення «піків», змістове скорочення, вказівка на щось, акцентування уваги

л, н

яскраво виражений жіноче начало, залишають відчуття легкості, ніжності

м

ідея розумової праці, масивності

р

передає ідею динаміки, рішучості, мужності

с

сила, перехід з одного стану в інший

т

важкість, приземленість

ф

у переносному значенні відчуття «надування щік», пихатості, глобаль-
ності, безвихідності

х

дія на майбутнє, нестійкість

ц

чіпкість, завзяття

ш, щ, ч

повзання по землі, шипіння, повільність, рух

ь

пом’якшує дію будь-якого знаку

Рекламним текстовикам не обов’язково потрібно бути структурними лінгвістами для того, щоб відчути семантику звуку. Основою фонетичної адекватності рекламної фрази є її милозвучність, відповідність звукового складу змісту рекламного повідом­лення. Недарма в усіх посібниках з рекламотворчості рекомендують використовувати прості слова. Саме прості базові одиниці мови, створені на початку її формування для визначення найважливіших і типових елементів довкілля, найяскравіше відображають відповідність звукового складу зображенню предмета чи явища.
Співзвучність — це фонетична схожість між окремими словами у рекламному слогані чи тексті.
Ритм — певне поєднання наголошених і ненаголошених складів у рекламному тексті. Використання такого прийому робить його структурованішим.
Римасуголосність закінчень слів у кожному рядку.

Лексичні:

Абстракціонізм і реалізм

Абстрактні слова характеризують абстрактні поняття чи концепції, які неможливо сприйняти за допомогою органів чуття людини. До них належать різні узагальнюючі лексеми, що визначають клас, тип чи групу предметів або явищ («любов», «надійність», «якість», «краса»).
Конкретні слова характеризують предмети чи явища реального світу, які можна відчути, а саме: помацати, понюхати, почути тощо.
Кожне абстрактне слово можна описати з допомогою кількох конкретних.
Враховуючи те, що споживачі не обов’язково мають великий слов­никовий запас, а також те, що увага та пам’ять людини формуються на основі інформації, отриманої через органи чуття, рекламіст під час створення рекламних текстів має намагатися уникати абстрактних слів і висловів, оскільки реклама пишеться мовою споживача.
Однак абсолютна конкретність також не може піти на благо, оскільки кожна людина бажає завершеності. Узагальнюючий характер абстракції допомагає досягнути завершеності при обробці абстракцією рекламної інформації та прийнятті рішень. Є такий коефіцієнт конкретності, який показує співвідношення абстрактного та конкретного у рекламному тексті.

де КК — коефіцієнт конкретності;
КС — кількість конкретних слів у рекламному тексті;
С — кількість усіх слів у рекламному тексті.
Оптимальне значення такого коефіцієнта має дорівнювати 0,7—0,8. Кожне абстрактне слово для поліпшення сприйняття має бути підкріплене конкретними словами.
Тропи та фігури.
Тропи — використання у рекламному тексті слів, які мають другий зміст. Фігури — використання у рекламному тексті слів, які мають ступінь первинного значення використаного слова.
Метафори — використання у рекламному тексті слів з переносним значенням на основі аналогії, схожості чи порівняння.
Метафори у рекламному тексті бувають:

  • конвенційні — ті, які широко використовуються у повсякденній комунікативній практиці і не потребують інтелектуальних зусиль від аудиторії для розкриття їх змісту. Художнє представлення конвенційних метафор називається алегоріями.
  • неконвенційні — образи, що вперше створені автором і винесені на суд громадськості.

Метонімія — розміщення поруч слів чи образів, які ніколи поруч не стояли.
Метонімії у рекламі частіше використовуються для означення великих і об’ємних сфер, які нереально вмістити в обмежений формат рекламного повідомлення. Так, наприклад, для зображення цільової аудиторії показують її «яскравого представника», зручність роботи з персональним комп’ютером через комфортні відчуття користувача на робочому місці тощо. Як знаки, метонімічні образи є індексами. Вони базуються на показі частини замість цілого.

Гіпербола — посилення словом основних властивостей рекламованого об’єкту.

Словотворчість — створення слів з використанням імені брен­ду. До словотворчості відносять каламбур, слова-матрьошки, запрограмовані помилки, фразеологізми.

Синтаксичні:
Модальність — синтаксична форма речення. Спрямована на спонукання споживачів до певних дій, а саме до прийняття рішення про купівлю чи здійснення самої купівлі. Застосування різ­них синтаксичних форм рекламних речень багато в чому залежить від цільової аудиторії.

Симетрія — форма побудови речення, коли воно чітко розподілене на кілька частин, складених за єдиною моделлю. Віссю симетрії слугує знак розділу, який ділить речення на дві частини. При цьому кількість слів чи знаків в обох частинах мають бути максимально однаковими. Коли одна частина переважає іншу — створюється дисбаланс, який заважає сприймати фразу у цілому.

Під час вивчення особливостей використання даного прийому потрібно звернути увагу на різні конструкції симетричних речень і на те, як ці конструкції можуть бути використані у рекламі різних товарів.

Відкриті конструкції — характеризуються незавершеністю речення, яке позначається крапками або на початку, або наприкінці.

Одним із наріжних каменів у роботі зі створення рекламних текстів є оцінка їхньої ефективності. Однак нині це проблематично, оскільки не існує цілісної системи критеріїв оцінки, від якої мож­на було б відштовхуватися у розробці чи оцінці вже створеного.
У процесі вивчення даної теми потрібно звернути увагу на методи оцінки рекламних текстів, проте найкомплекснішим поки що вважають метод, базований на стратегії просування ФОКС (опублікованій у журналі М.А.ДЕ № 1 за 2002 р.). Стратегія ФОКС базується на методі якісних структур МЯС (автор І. Н. Калінаус­кас). МЯС дозволяє виділити умови оптимальності в будь-якому цілому. Цим МЯС схожий на методи ТРВЗ — теорію рішення винахідливих задач (автор — Г. С. Альтшуллер). Однак позиції у мисленні з МЯС та в межах ТРВЗ діаметрально протилежні: ТРВЗ ґрунтується на мисленні про об’єкт на основі минулого досвіду; МЯС дозволяє мислити про суб’єкт ізсередини та сьогодні.
Якщо коротко, не вдаючися до подробиць, рекламний текст є частиною рекламної комунікації. Виходячи із цього, текст можна оцінити як окремий креативний продукт і як креативний продукт на тлі рекламної комунікації. Це є ефективнішим і не відірваним від життя. Для оцінки рекламного слогану на основі стратегії ФОКС використовують методику, запропоновану А. Єселевою [А. Єселева. Как оценить рекламный слоган? / М.А.ДЕ №2/3 — 2002]. Така методика цілком годиться і для оцінки будь-якого рек-
ламного тексту.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.