лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Напрямокфокусування та виділення характеризується тим, що зображення певних об’єктів реклами обрамляється у рамку. Так досягається ефект фокусування на них уваги, наближення чи віддалення їх від глядача.
Напрямок стилістики і стилізації полягає у тому, що рекламне повідомлення або цілком відповідає певному стилю, про які йшлася вище (це стилістика), або частково (тоді це стилізація).
Напрямок єдності біомаси — показ на зображенні єдності всього, що є живим, з акцентуванням уваги на його сумісності.
Напрямок частини замість цілого — показ лише частини зоб-
раження об’єкта реклами, тексту з метою надати людині можли-
вість домислити зміст самостійно.
Графосеміотикадосягнення, кодування/декодування змісту рекламного повідомлення з допомогою графічних символів чи спеціально підібраних шрифтів.
Напрямок «Блоу-ап» — це фотозбільшення, тобто привертання уваги аудиторії шляхом надання рекламному зображенню мак-
симальної схожості з оригіналом.
Структура розробки рекламної концепції товару складається з двох частин:

 • маркетингове спрямування рекламного повідомлення, яке орієнтовано на використання технік і технології у його побудові для досягнення певних рівнів збуту продукції
 • креативне спрямування — застосування творчих прийомів у оформленні рекламного звернення для підвищення рівня його психологічної впливовості на споживача та формування у нього мотивів щодо купівлі певного товару.

Під час вивчення даної теми варто звернути увагу, що у струк-
туралізмі розробки рекламної концепції товару використову-
ються прийоми функціонально-морфологічних трансформацій, до яких належать:

 • гіпербола — візуальне перебільшення розмірів товару, який рекламується;
 • літота — зменшення будь-яких характеристик об’єкта, яке виконується без збитків для нього;
 • суміщення — поєднання властивостей кількох об’єктів. Використовується, щоб показати багатофункціональність товару, неординарність тих чи інших властивостей;
 • обрізання — надання обрізаних об’єктів (бажано з правої сторони) для того, щоб викликати у споживачів домислювання і демонструвати суперстійкість;
 • накладання — накладання одного образу на інший. Використо-
  вується для демонстрування певних властивостей товару через відомі образи;
 • розтягування — розтягування частини зображення для того, щоб підкреслити певну властивість рекламованого об’єкта;
 • стискання — зменшення частини об’єкта для привернення уваги аудиторії та відведення погляду від не зовсім привабливих його властивостей чи характеристик. Часто використовується поряд із розтягуванням для надання асиметричності і нестандартності рекламному зверненню;
 • ізоморфізм — відображає пошук і визначення зовнішньої подібності рекламованого товару до інших об’єктів, які мають безумовну цінність для споживача.

Не слід думати про те, що розглянуті функціонально-морфо­логічні трансформації характерні тільки для ілюстрацій або тільки для друкованої реклами. Вони успішно використовуються у рекламі на різних носіях для висвітлення основної рекламної концеп-
ції товару як з допомогою зображення, так і з допомогою тексту. Який із видів функціонально-морфологічних трансформацій або яка їх комбінація буде використана — залежить від цілей реклами. Креатор має їх знати для того, щоб ефективніше передати в ідеї рекламного звернення основну рекламну концепцію товару.
Структуралізм у розробці творчої концепції рекламного звернення залежить передусім від видів реклами. Зупинимося на найпоширеніших: раціональній, наслідувальній, іміджевій, рекламі позиціонування, патерналістській.
Раціональна реклама. В основі структурної побудови раціональ-
ної реклами лежить аргументоване переконання споживача у тих або інших перевагах товару. Саме тому рекламний образ спирається на теорію неспростовних фактів, унікальну торговельну пропозицію чи функціональне позиціонування товару: прийоми демонстрації, доказів, порівнянь.
Наслідувальна реклама.Структуролістика наслідувальної реклами ґрунтується на варіантах завуальованого заклику до наслідування демонстрованого зразка поведінки та ставлення до рекламованого товару. Для ліквідації так званого «комплексу неповноцінності» у людини споживач ідентифікується з референт-
ними для нього групами чи особами за рахунок купівлі товару, який рекламується.
Іміджева реклама. В основі структурної побудови іміджевої реклами лежить ціла низка мотивів і цінностей, пов’язаних з його самоствердженням, самореалізацією, самосприйняттям людини чи організації. Отже, йдеться про використання таких структурних компонентів, як персонаж, погляд, символ, середовище, стиль, корпоративний характер чи характер бренду тощо.
Реклама позиціонування. Структурна побудова такої реклами спирається на твердження, що «знають і пам’ятають» лише перших: винахідників, переможців олімпіад та ін. Тому товари слідом за вдалими людьми постають як «чемпіони», «переможці». У такій рекламі інтегруються безумовна доказовість, відвертий заклик до наслідування і натяк на імідж.
Патерналістська реклама.«Патерналізм» означає піклування. У структурі такої реклами присутні слова, образи, спрямовані на піклування про споживача, або ті, що здатні глибинно задовольнити його потребу у турботі про щось.

Для роботи над цією темою студенту потрібно:

 • самостійно опрацювати теоретичні аспекти теми відповід­но до питань, виділених у розділі 1 «Типова програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив»: Тема 4»;
 • дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання.
   • Що являє собою стилістика у рекламному креативі? Назвіть стилі реклами.
   • Назвіть загальні підходи структуралізму у рекламному креативі: принципи, цілі, завдання.
   • Охарактеризуйте стратегії семіотики як креативні рекламні стратегії структуралізму. Наведіть приклади.
   • Що являє собою «знак» у рекламному креативі? Яких видів вони бувають? Наведіть приклади їх використаня.
   • Розкажіть про міфологізацію та кодування як креативні напрямки рекламного структуралізму. Наведіть приклади.
   • У чому сутність символізму, знакової системи гардеробу як креативних напрямків рекламного структуралізму? Наведіть приклади.
   • Прокоментуйте класичний напрямок структуралізму. Наведіть приклади.
   • Наведіть приклади напрямку структуралізму семіотики кух-
    ні у рекламному креативі.
   • Охарактеризуйте напрямок структуралізму фокусування та виділення у побудові реклами. Наведіть приклади.
   • Прокоментуйте напрямок структуралізму стилістики та стилізації у рекламному креативі. Наведіть приклади.
   • Охарактеризуйте напрямок структуралізму класичної форми у рекламному креативі. Наведіть приклади.
   • Що являє собою такий напрямок структуралізму як «єдно-
    сті біомаси» у побудові реклами? Для чого він потрібний? Наведіть приклади.
   • Охарактеризуйте часткове представлення, графосеміотику, «Блоу-ап» як креативні рекламні напрямки структуралізму. Наведіть приклади.
   • Назвіть основні положення структуралізму у розробці рекламної концепції товару.
   • У чому суть сценарного моделювання та його спрямування у рекламному креативі?
   • Поясніть функціонально-морфологічні трансформації у рек-
    ламній концепції товару.
   • Що таке метафоричне смислоутворення у рекламі?
   • Які особливості структуралізму у розробці творчої концепції рекламного звернення?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.