лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Регіон

Індекс
очікуваного
довголіття
ІД

Індекс
грамотності
ІГР

Індекс
частки учнів
ІУЧ

Індекс
рівня життя
ІРЖ

Індекс освіти
ІОС

Індекс
людського розвитку
ІЛР

Луганська область

0,673

0,986

0,965

0,687

0,979

0,780

Одеська область

0,680

0,996

0,995

0,607

0,996

0,761

Тернопільська область

0,755

0,984

0,950

0,460

0,973

0,729

Проведемо ранжування регіонів за рівнем індексу людського розвитку:


Регіон

ІЛР

Ранг

Луганська область

0,780

1

Одеська область

0,761

2

Тернопільська область

0,729

3

Наведений приклад ілюструє суть методу побудови ІЛР у найзагальнішому випадку. Проте слід відмітити, що, на думку українських науковців та практиків у галузі соціальної статистики, такий підхід для країн, що перебувають у перехідному періоді, не повністю відображує реальну ситуацію щодо людського розвитку. Наведемо основні аргументи [26].
По-перше, обмежена кількість показників не дає змоги повною мірою охарактеризувати стан людського розвитку. На відміну від країн із стабільною економікою у державах з перехідною економікою взаємозв’язок між соціально-економічними показниками є менш тісним, тому і набір індикаторів повинен бути значно ширшим.
По-друге, методика ПРООН передбачає використання індикаторів, які по своїй суті є позитивними характеристиками (стимуляторами) людського розвитку, що може призвести до зміщених оцінок. При цьому не враховуються негативні індикатори (дестимулятори) (наприклад, стан злочинності, рівень безробіття тощо). Оскільки процеси, які вони відбивають, в Україні є значно поширеними і суттєво впливають на життя людей, то їх урахування є актуальним.
По-третє, значущість ІЛР як універсального й узагальнюючого показника вимагає його стабільності як статистичної оцінки щодо можливих дій, спрямованих на його викривлення. Збільшення числа індикаторів зменшує вплив недостовірності окремих з них. Крім того, деякі спеціалісти вважають не досить аргументованим використання вагових коефіцієнтів, які мають однакове значення.
Підхід, спрямований на збільшення числа індикаторів та визначення вагових коефіцієнтів за допомогою методу експертних оцінок, знайшов своє втілення в національній методиці побудови регіональних індексів людського розвитку [22, 26]. Вона передбачає побудову ІЛР на основі таких індикаторів:
1. Демографічний розвиток.
2. Розвиток ринку праці.
3. Матеріальний добробут населення.
4. Умови життя населення.
5. Рівень освіти населення.
6. Стан охорони здоров’я.
7. Соціальне середовище
8. Екологічна ситуація.
9. Фінансування людського розвитку.
На відміну від міжнародної методології розрахунку ІЛР вітчизняна методика передбачає проміжний етап — побудову узагальнюючих індикаторів, які характеризують кожний з основних аспектів людського розвитку регіонів.
Отже, науково обґрунтований вибір системи показників є необхідним для об’єктивної оцінки реальної дійсності, не може бути універсальним і повинен відповідати меті дослідження.
Основними джерелами інформації соціальної статистики є:

  • переписи населення;
  • статистична звітність інституційних одиниць, що є суб’єкта­ми відповідних видів економічної діяльності;
  • одноразові або періодичні вибіркові обстеження.

В окремих розділах посібника джерела інформації розглядаються детальніше.
План семінарських занять
1. Предмет, об’єкт та метод соціальної статистики.
2. Основні завдання соціальної статистики, її зв’язок з іншими науками й видами діяльності.
3. Система показників. Набори соціальних індикаторів і узагальнюючі показники.
4. Джерела інформації та їх особливості.
Термінологічний словник
Менталітет — сформована система елементів духовного життя і світосприймання, яка зумовлює відповідні стереотипи поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних груп, індивідів.
Ментальність — полісемантичне поняття для визначення рівнів та способів мислення, що не обмежуються сферою усвідомленого.
Індивід (індивідуум) — окремий, відособлений член соціальної спільноти: народу, групи.
Особистість — соціально-типова характеристика людини як сукупності соціальних ролей, що визначаються соціальним статусом.
Метод — спосіб, прийом або система прийомів розв’язування будь-якої задачі, досягнення мети, пізнання дійсності.
Методологія — система принципів наукового підходу до вивчення об’єктивної реальності, тобто принципи вибору, розробки методів і методик наукового дослідження.
Соціалізація — процес формування людської особистості на основі навчання та виховання, засвоєння соціальних ролей, суспільного й власного досвіду, що перетворює людину в члена суспільства.
Завдання для самоконтролю
1. Дайте визначення предмета й об’єкта соціальної статистики.
2. В чому полягає відмінність об’єктів та методів вивчення соціальної статистики і соціології?
3. У чому полягає зв’язок соціальної статистики з іншими соціальними науками?
4. Якими є система показників соціальної статистики, набори соціальних індикаторів та узагальнюючі характеристики?
5. Які основні завдання соціальної статистики?
6. Що таке поняття людського розвитку та його сучасні концепції?
7. Наведіть формулу людського розвитку та формулу його складових.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.