лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА»

 

 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту). Поточний контроль здійснюється на підставі виконання двох модульних завдань, індивідуальної самостійної роботи, оцінювання активності роботи в аудиторії та відвідувань занять. При цьому можуть бути виставлені такі оцінки, балів:

  • модульне завдання — 0, 5, 10;
  • індивідуальна самостійна робота — 0, 5;
  • активність роботи в аудиторії оцінюється середньою чотирибальною оцінкою, яка потім переводиться в бали за такою схемою:

2,0 — 2,9 = 0;
3,0 — 3,9 = 5;
4,0 — 5,0 = 10;

  • при відвідуванні 70 % і більше годин практичних занять студент одержує 5 балів.

Таким чином, максимально можлива сума балів, одержаних студентом у результаті поточного контролю, становить 40. Студент, який одержав менше 20 балів, до іспиту не допускається.
За програмою дисципліни виконується два модульних завдання. Кожне з них включає п’ять аналітичних завдань. Для їх виконання студент повинен:

  • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
  • здійснити необхідні розрахунки;
  • пояснити економічну суть одержаних результатів.

Індивідуальна самостійна робота (ІСР) охоплює основні теми дисципліни, виконується на інформаційному масиві, який видається кожному студенту індивідуально. Виконання ІРС вимагає вивчення не тільки основних, а й додаткових літературних джерел, офіційних статистичних матеріалів та застосування сучасних інформаційних технологій.
Підсумковий контроль знань проводиться у формі письмового іспиту й оцінюється в 60 балів.
Екзаменаційний набір включає шість комплексних завдань, які вимагають творчого підходу у їх виконанні, розуміння економічної суті одержаних результатів та можливості їх застосування в аналізі соціально-економічних явищ і закономірностей суспільного життя. Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою: 10, 5, 0 балів.
Загальна підсумкова оцінка в балах складається із сумарних результатів поточного контролю та іспиту. Якщо екзаменаційна оцінка менша, ніж 30 балів, то одержані результати поточного контролю не враховуються і студент отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:
оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
оцінка «добре» — 65—80 балів;
оцінка «відмінно» — 85—100 балів.
Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.