лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

Поточний контроль включає виконання двох модульних блоків, кожен з яких містить п’ять завдань. Блок модуля 1 охоплює теми 1?5, модуля 2 — 6?12. Модулі містять як тести, так і розв’язкові задачі. При підготовці до здачі модулів студент повинен уважно ознайомитися з методичними порадами щодо відповідних тем та прикладами розв’язання типових задач.
Нижче наводяться приклади модульних завдань.

Модуль 1.
1. Середньорічна чисельність населення області в 2000 р. становила 5020 тис. осіб. Протягом року народилося 48 тис. осіб, померло 40,0 тис. осіб. Коефіцієнт механічного приросту дорівнював 1,5 ‰. Розрахувати, якою буде чисельність населення області на початок 2004 р., якщо чисельність населення області на кінець 2000 р. становила 5028,0 тис. осіб.
2. У таблиці наведені дані про чисельність населення України за віком та статтю:

Вікові групи, років

Чисельність населення, тис. осіб

жінки

чоловіки

до 4

0,9

1,5

5—9

1,2

1,7

10—14

2,0

1,8

15—19

2,5

2,0

20—54

13,7

9,0

55—59

2,1

1,0

60—64

1,7

1,0

65 і старші

3,8

3,2

Обчислити та проаналізувати коефіцієнти навантаження.
3. Частка економічно активного населення м. Києва на 1.01.2000 р. становила 53,5 %. Рівень економічної активності жінок 43 %. Розрахувати чисельність чоловіків міста віком 15—70 років, якщо загальна чисельність населення становить 2601 тис. осіб.
4. Чисельність населення міста віком 15 років і старше — 1759 тис. осіб. З них мають освіту, тис. осіб: повну вищу — 300, базову вищу — 74, професійно-технічну — 252, повну загальну середню — 569, базову загальну середню — 250, початкову загальну — 228, нижчу за початкову — 65. Визначити середнє число років навчання населення віком 15 років і старше, вважаючи, що для досягнення різних рівнів освіти населення витрачало наступну кількість років: на повну вищу — 15, на базову вищу — 13, професійно-технічну — 12, повну загальну середню — 11, базову загальну — 9, початкову загальну — 3, нижчу за початкову — 1 рік.
5. Грошові доходи населення України в 2000 і 2001 рр. складали відповідно 60 069 і 64 379 млн грн, а індекси споживчих цін — 110,1 і 122,0 %.
Оцінити динаміку реальних доходів населення України в 2000—2001 рр.
Модуль 2.
1. Дайте визначення поняття «статистична гіпотеза».
2. Відповідаючи на запитання анкети «Оцініть стан свого здоров’я», респондент мав вибрати один з трьох варіантів відповіді: «добре», «задовільно», «незадовільно». За допомогою якого методу слід визначити статистичний зв’язок між ознаками «стан здоров’я» — «місцевість проживання» (остання ознака може прибирати значення «місто», «село»).
3. У результаті вибіркових обстежень маємо дані про розподіл населення двох областей. Який критерій слід використати для порівняння цих розподілів: Стьюдента, Пірсона чи Вілконсона? Вибір обґрунтуйте.
4. Унаслідок опитування сімей щодо рівня їх забезпеченості житлом одержано наступний розподіл:

Рівень забезпеченості
житлом на 1 члена сім’ї

Багатодітні
сім’ї

Сім’ї з
1—2 дітьми

Бездітні
сім’ї

До 7,5 кв. м

10

5

2

7,5—13,5 кв. м

5

13

6

Понад 13,5 кв. м

1

2

6

Оцінити наявність зв’язку між розміром сім’ї та рівнем її забезпеченості житлом.
5. Коефіцієнт децільної диференціації розраховується як:
а) співвідношення між середніми доходами населення десятої і першої децільних груп;
б) співвідношення величин дев’ятої і першої децілей.
6. За даними таблиці обчислити показник концентрації доходу Джині. Загальна чисельність населення — 50,3 млн чол.:

Групи населення (20 %)

Сукупний дохід населення
групи, млн грн

Перша (з найменшими доходами)

505,0

Друга

860,0

Третя

997,4

Четверта

1300,0

П’ята (з найбільшими доходами)

1894,6Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.