лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 — середньорічна чисельність наявного населення.
Наведений спосіб розрахунку загального коефіцієнта злочинності відбиває криміногенну ситуацію в суспільстві в цілому. Він показує, наскільки злочинність поширена серед усього населення. Якщо кількість зареєстрованих за рік злочинів співвіднести із середньорічною чисельністю населення у віці кримінальної відповідальності, то можна судити про кримінальну активність населення даного віку з формули:
,
де  — спеціальний коефіцієнт злочинності;
 — середньорічна чисельність наявного населення у віці кримінальної відповідальності (14 років і старші).
Слід зауважити, що коефіцієнти злочинності розраховуються не лише для всього населення чи його окремих вікових груп. Залежно від мети дослідження вони можуть бути розраховані для окремих соціальних груп населення за статтю тощо.
Для одержання узагальнюючої оцінки щодо стану злочинності в країні або окремій її територіальній частині доцільно розрахувати коефіцієнти, які характеризують ступінь розкриття злочинів, рівень виявлених правопорушників, рівень судимості, а також коефіцієнти злочинності за видами злочинів.
Статистичне вивчення злочинності передбачає проведення структурного аналізу злочинності на підставі групувань за наступними класифікаціями: за спрямованістю злочинів, їх видами, категоріями тяжкості, організованістю, сферами людської діяльності, формами і видами провини, мотивацією, за соціально-демо­графічними ознаками злочинців.
Згідно з Кримінальним кодексом України вирізняють такі ступені тяжкості злочинів: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі, особливо тяжкі. В основу цієї градації покладено строки покарання. До першої категорії відносять діяння, строк покарання за які не перевищує двох років позбавлення волі, для другої — п’яти, для третьої — десяти, для четвертої — понад десять років (максимальний строк — 20 років). Ця класифікація знайшла своє застосування при визначенні індексу тяжкості злочинів.
Індекс тяжкості злочинів — показник, за допомогою якого проводиться оцінка ступеня суспільної небезпеки. Він визначається за формулою:
,
де ni1, ni0 — кількість злочинів i-го виду в звітному і базисному роках відповідно;
ti — коефіцієнти тяжкості злочинів i-го виду.
Згідно з викладеною вище класифікацією злочинів за тяжкістю коефіцієнти тяжкості злочинів відповідають значенням максимального строку покарання за певний вид тяжкості злочину і становлять відповідно: 2, 5, 10, 20.
Комплексне дослідження правопорушень і засобів боротьби з ними не можливе без урахування демографічних, соціальних, економічних, політичних та культурних характеристик окремих регіонів і країни в цілому. Їх поглиблений аналіз дозволяє виявити вплив та оцінити взаємозв’язки зі ступенем поширеності негативних явищ. Аналізуючи правопорушення, соціальна статистика охоплює дані про:

  • групи населення (за статтю, віком, родинним станом, рівнем освіти);
  • типи поселень (міське і сільське, за адміністративними критеріями, часом і темпами розвитку поселень, функціональною ознакою);
  • соціально-економічні характеристики (фаховий склад населення, специфіка формування і використання робочої сили, структура підприємств і організацій різних форм власності);
  • соціально-політичні характеристики (різноманітність інтересів різних груп населення, способи формування органів влади, функціонування політичних партій);
  • соціально-культурні характеристики (звичаї, традиції, стереотипи поведінки, потреби й інтереси населення).

Під час вивчення злочинності слід пам’ятати, що статистика аналізує лише зареєстровані злочини, тоді як існує їх латентна (прихована) частина, яка з різних причин невідома охоронним органам. Оцінка ступеня латентності злочинності сучасною статистикою прово­диться з використанням непрямих методів, які базуються на порівнян­нях зареєстрованих даних з результатами опитувань, фактичних співвідношень зареєстрованих злочинів з еталонними співвідношеннями.
План семінарських занять
1. Предмет, об’єкт і завдання моральної статистики.
2. Система показників правової статистики.
3. Злочинність та напрямки її дослідження.
4. Основні чинники дестабілізації суспільного порядку.
Термінологічний словник
Вчинки негативного характеру — соціально небезпечні вчинки, які проявляються в таких явищах, як алкоголізм, проституція, самогубство, бродяжництво, цивільні й адміністративні правопорушення, а також злочинність.
Групування злочинності проводяться за такими класифікаційними ознаками: спрямованість злочинів, види злочинів, категорії тяжкості, організованість злочинності, сфери людської діяльності, форми і види провини, мотивація, соціально-демографічні ознаки злочинців.
Кримінальний кодекс України — нормативний документ, завданням якого є забезпечення охорони прав та свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинності.
Латентність — характеристика тієї частини злочинності, що залишається прихованою від правоохоронних органів з різних причин.
Моральна статистика — розділ соціальної статистики, який ви­вчає морально-психологічні риси особистості та її поведінку в різних сферах громадського життя.
Цивільно-правова статистика — підрозділ правової статистики, яким вивчається інформація щодо цивільно-правових спорів і порушення прав людини.
Завдання для самоконтролю
1. Предмет і об’єкт моральної статистики.
2. Основні завдання моральної статистики.
3. Джерела одержання даних про моральну статистику.
4. Правова статистика та її підрозділи.
5. Система показників цивільно-правової статистики.
6. Законодавча база захисту суспільного порядку.
7. Злочинність та її характеристики.
8. Статистична оцінка поширеності злочинності.
9. Індекс тяжкості злочину і методика його розрахунку.
10. Основні чинники, що впливають на стан громадського порядку.
11. В таблиці наведені показники злочинності, пов’язаної з наркотичними засобами в економічному районі за 1998—2001 рр.:

Показник

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Всього зареєстровано злочинів, випадків

10 538

11 269

12 039

12 607

у тому числі:

 

 

 

 

— розкрадання наркотичних засобів

84

83

87

72

— утримання та організація притонів для вживання наркотичних засобів

263

346

438

418

Кількість засуджених за вироками суддів, чол.

10 006

12 531

13 921

15 177

Середньорічна чисельність наявного населення, тис. чол.

12 892

13 370

13 369

13 428

Середньорічна чисельність наявного на­селення віком 15 років і старші, тис. чол.

10 482

10 851

10 849

10 793

Проаналізуйте коефіцієнти поширеності злочинності в економічному районі.
12. Наведені дані про загальну суму позовів подружжя:

Вид позову

Загальна сума позовів, млн грн

Зміна кількості
позовів, %

1999 р.

2000 р.

Про поділ майна

20

29

+30

Про стягнення аліментів

16

21

+40

Обчислити зміну загальної суми позовів за рахунок окремих
факторів.
13. За наведеними даними обчислити індекс тяжкості злочинів:

Вид злочину

Кількість
злочинів, тис

Коефіцієнт
тяжкості
злочину

1999 р.

2000 р.

За порушення правил безпеки руху

20

22

2

Грабежі та розбої

30

28

20

Крадіжки

70

80

10

Навмисні вбивства і замахи на вбивство

8

12

20

Хуліганство

16

19

5

 

14. За даними про кількість розглянутих справ одним суддею і чисельність суддів за два періоди проаналізувати зміну середньої кількості розглянутих справ одним суддею, в тому числі за рахунок окремих факторів:

Район міста

Кількість розглянутих
справ одним суддею

Чисельність суддів

базовий

звітний

базовий

звітний

І

34

40

25

35

ІІ

26

30

30

45

 

15. У таблиці наведені дані про економічні правопорушення:

Вид злочину

Кількість засуджених
у базисному періоді, чол.

Індекс злочинності
з урахуванням їх
суспільної небезпеки

Виробництво недоброякісної продукції

4500

2,1

Заняття забороненими видами діяльності

8000

1,7

 

Обчисліть загальний індекс злочинності з урахуванням тяжкості злочину.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.