лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У міжнародній статистиці і в Україні використовується Оксфордська шкала, відповідно до якої потреби першого дорослого члена сім’ї приймаються рівними 1,0, кожного іншого — 0,7 [59]. Тоді середньодушовий дохід сім’ї, еквівалентний його складу, визначається за формулою:
,
де  — сукупні доходи за місяць у розрахунку на умовного дорослого;
Yi — сукупні доходи сім’ї за місяць;
ki — коригуючий коефіцієнт, який враховує еквівалентний склад сім’ї.
Поряд з виплатою пенсій та допомог важливим елементом системи соціального захисту є соціальне обслуговування людей похилого віку, непрацездатних і дітей-сиріт. Люди похилого віку й інваліди, включаючи дітей-інвалідів, одержують комплекс соціальних послуг під час їх перебування в будинках-інтернатах. Ці медико-соціальні установи призначені для постійного проживання старих та інвалідів, які потребують догляду, побутового і медичного обслуговування. У період перебування в будинках-інтернатах їм надається житло, харчування, одяг, медична і лікарська допомога, соціально-побутове обслуговування.
Іншою суттєвою послугою є безкоштовне утримання дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, у лікувально-профілактичних та навчально-виховних установах, а також у дитячих будинках сімейного типу. Нині дедалі більшого поширення набуває соціальна допомога вдома й у територіальних центрах медико-соціального обслуговування.
Субсидії є однією з форм грошової допомоги малозабезпеченим сім’ям. Основним призначенням їх є відшкодування витрат сімей на оплату окремих послуг. Згідно з програмою житлових субсидій, яка нині діє в Україні, малозабезпечені верстви населення (переважно сім’ї, у складі яких є пенсіонери, інваліди, багатодітні сім’ї та ін.) отримують субсидії на житлово-комунальні послуги і використання газу й твердого палива.
Пільги — важлива форма соціального захисту. Вони установлюються у законодавчому порядку певним категоріям населення, які мають спеціальний соціальний статус: ветерана війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни), ветерана праці або ветерана військової служби. Усі види пільг, встановлених законодавством для ветеранів, можна поділити на такі групи:

 • пенсійні пільги;
 • пільги з праці та працевлаштування;
 • пільги з медичного обслуговування, протезування, санаторно-курортного лікування й забезпечення допомогами за тимчасової непрацездатності;
 • житлово-комунальні пільги (субсидії);
 • пільги з податків і зборів;
 • пільги з проїзду у громадському транспорті.

Статистичне спостереження за функціонуванням системи соціального захисту є необхідним для оцінки ефективності заходів щодо соціальної підтримки населення. В нинішніх умовах в Україні склалися сприятливі умови для проведення такого роду досліджень, оскільки категорії населення, види, форми та норми соціального захисту чітко визначені й регламентовані законодавством і можуть бути кількісно виміряні, а до інформації, здобутої в результаті статистичного спостереження, можна застосувати різні статистичні методи аналізу.
Джерелами інформації про соціальний захист населення є:

 • переписи і поточний облік населення;
 • обстеження домогосподарств;
 • дані медичної статистики про загальну й професійну захворюваність, виробничий травматизм, про інвалідність;
 • дані служб соціального захисту про чисельність літніх осіб, непрацездатних і дітей, що потребують повної опіки з боку держави; чисельність і склад населення, що одержує пенсії, допомоги та інші види соціального забезпечення і соціальної допомоги; про розміри допомоги тощо.

Інформацію стосовно видів пенсій, допомог і інших форм надають органи соціального захисту, а також різноманітні фонди соціального страхування. Для оцінювання стану й ефективності політики соціального захисту населення соціальна статистика забезпечує органи управління і суспільство в цілому інформацією щодо:

 • чисельності, складу і динаміки населення, яке потребує соціального захисту, у тому числі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • чисельності та складу населення, основним джерелом доходів якого є виплати із соціального забезпечення й соціальної допомоги, а також відповідності доходів цього населення чинним соціальним нормативам;
 • частки виплат із соціального захисту в сукупному доході всього населення, у соціальних групах і групах з різним розміром середньодушового сукупного доходу;
 • обсягу витрат на соціальний захист населення в цілому і за його окремими видами та джерелами витрат.

План семінарських занять
1. Здоров’я населення як соціальна біологічна категорія.
2. Система показників здоров’я населення.
3. Аналіз стану та діяльності мережі охорони здоров’я в умовах ринкової економіки.
4. Аналіз доступності, ефективності та якості медичних послуг.
5. Система показників освіти.
6. Статистичний аналіз процесів інформатизації суспільства.
7. Система показників статистики культури, мистецтва й відпочинку.
8. Система показників соціального захисту населення.
Термінологічний словник
Малозабезпечена сім’я — сім’я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї.
Соціальна допомога — не гарантована виплата. Вона надається за рішенням відповідних органів з урахуванням існуючих у суспільстві критеріїв для призначення такої допомоги. Розрізняють види соціальної допомоги: пенсії, допомоги, субсидії, пільги.
Соціальний захист — система державних і громадських соціально-економічних заходів, закріплених законодавчо, що гарантують матеріальне забезпечення певним категоріям населення у випадку відсутності чи втрати ними постійних джерел доходу. Ці заходи гарантують також матеріальну підтримку малозабезпеченим групам населення.
Шкала еквівалентності — таблиця, за допомогою якої душовий дохід на сім’ю визначається з урахуванням економії від спільного користування товарами та послугами, що дозволяє одержувати більш точні дані про матеріальний стан сімей.
Завдання для самоконтролю
1. Поняття системи соціального захисту.
2. Джерела інформації про соціальний захист населення.
3. Заходи соціального захисту населення.
4. Загальнообов’язкове державне страхування та його види.
5. Способи визначення еквівалентного доходу сім’ї.
6. Основні види соціальних пенсій.
7. Система соціального обслуговування населення.
8. Пільги як форма соціального захисту.
9. Роль статистики в дослідженні соціального захисту населення.
10. За даними, наведеними в таблиці, визначити показники структур надання цільової допомоги непрацездатним громадянам із мінімальними доходами в міській та сільській місцевості, оцінити їх відмінності. Розрахувати розмір виплат на душу населення:

Показник

Чисельність
громадян,
яким призначена
допомога, тис. чол.

Сума виплат,
тис. грн

місто

село

місто

село

Всього, у тому числі пенсіонерам

1249,3

1815,7

16 744

21 309

за віком при повному стажі роботи

511

1237

5366

12 639

за віком при неповному стажі роботи

84

93

1420

1538

по інвалідності

170

178

2110

2167

в разі втрати годувальника

259

153

3992

2266

за вислугу років

1,3

1,7

11

14

які отримують соціальну пенсію

224

154

3846

2685

11. Використовуючи дані, наведені в таблиці, обчислити структуру державної допомоги сім’ям з дітьми на 1 січня 2002 р. і середній розмір допомоги:

Показник

Кількість
дітей,
на яких призначена допомога, тис.

Чисельність
одержувачів
допомоги,
тис. чол.

Сума
коштів,
виплачена
на допомогу, тис. грн

Допомога по догляду за дитиною-інвалідом

901,8

888,9

25 866,99

Допомога на дітей одиноким матерям

433,5

387,1

4954,88

Допомога на дітей військовослужбовців строкової служби

0,4

0,4

7,36

Тимчасова допомога на неповноліт­ніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або коли стягнення аліментів неможливе

25,0

19,7

238,37

12. За даними про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам із мінімальними доходами оцінити зрушення в структурі їх надання:

Показник

Чисельність громадян,
яким призначена допомога, тис. чол.

станом
на 01.01.2000 р.

станом
на 01.01.2002 р.

Всього, у тому числі пенсіонерам

3065,1

2675,1

за віком при повному стажі роботи

1748,0

1217,8

за віком при неповному стажі роботи

177,1

148,9

по інвалідності

347,8

374,2

в разі втрати годувальника

411,7

540,4

за вислугу років

3,0

2,5

які отримують соціальну пенсію

377,5

391,3

 

13. За даними про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям органами соціального захисту розрахувати абсолютну зміну середнього розміру допомоги одній особі за рахунок впливу окремих факторів:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.