лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

 

1.1. Мета і завдання дисципліни
Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількіс­ної оцінки якості соціальних явищ та процесів.
У процесі навчання студент повинен одержати чітке уявлення про принципи статистичного вивчення таких проблем:

  • суть та загальні положення соціальної статистики;
  • соціальна система та її складові;
  • рівень і умови життя населення;
  • соціальне обслуговування;
  • вивчення громадської думки.

Виховна мета — виховання у майбутнього спеціаліста таких якостей, як відповідальність за якість та своєчасність виконуваних аналітичних розробок, умін­ня організувати роботу для досягнення поставленої мети.
Практична мета полягає в тому, що студент повинен уміти:

  • організувати науково обґрунтований збір інфор­мації;
  • володіти методикою опрацювання статистичних даних;
  • творчо використовувати професійні знання й навички в прий­нятті управлінських рішень.

 


1.2. Тематичний план (кількість годин)


Тема

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

лекції

практичні заняття

самостійна робота

лекції

самостійна робота

1. Предмет та завдання соціальної статистики

1

1

1

1

1

2. Статистика чисельності й соціальної структури населення

2

1

1

1

1

3. Статистика освіти

1

1

1

1

1

4. Статистика трудових ресурсів, зайнятості та умов праці

2

1

1

1

1

5. Статистика доходів і споживання. Рівень життя населення

4

2

1

1

1

6. Статистика соціального захисту населення

1

1

1

1

1

7. Статистика охорони здоров’я і медичного обслуговування

2

2

1

1

1

8. Статистика житлових умов та жит­лово-комунального обслуговування

1

1

1

1

1

9. Статистика навколишнього середовища

1

1

1

1

1

10. Статистика бюджету часу населення й дозвілля

1

1

1

1

1

11. Статистика суспільного життя та вивчення громадської думки

1

1

1

1

1

12. Статистика громадського порядку та безпеки

1

1

1

1

1

Поточний контроль:

 

 

 

 

 

модуль 1 (теми 1—5)

2

Контрольна робота

модуль 2 (теми 6—12)

2

(теми 5, 7, 10)

Підсумковий контроль

Іспит

Іспит

Разом

20

16

12

12

12

1.3. Зміст дисципліни по темах
Тема 1. Предмет та завдання соціальної статистики
Предмет, об’єкт та завдання соціальної статистики. Місце в системі наукових досліджень сучасних соціально-економічних процесів, взаємозв’язок з іншими науками та навчальними дисциплінами. Система показників: ієрархічна структура, набори індикаторів, інтегральні й узагальнюючі показники. Методологія визначення індексу людського розвитку. Джерела інформації: перепис населення, офіційна статистична звітність, вибіркові обстеження (принципи організації, особливості збору інформації та її якість). Основні класифікації та групування. Сучасна організація статистики в Україні.
Тема 2. Статистика чисельності
й соціальної структури населення

Взаємозв’язок демографічних та соціальних процесів. Показники чисельності, руху та складу населення. Соціальна стратифікація: поняття і принципи стратифікації, моделі стратифікації, особливості та наслідки соціальної стратифікації в сучасній Україні. Соціальна мобільність: сутність, показники, методи вивчення.
Тема 3. Статистика освіти
Соціальне значення освіти в суспільстві згідно з концепцією людського розвитку. Показники стану та діяльності системи освіти. Узагальнюючі показники рівня освіти населення, методи їх обчислення. Соціально-економічна нормаль як інструмент оцінки ефективності розвитку галузей соціальної сфери.
Тема 4. Статистика трудових ресурсів,
зайнятості та умов праці

Система показників та джерела інформації. Методи статистичного вивчення економічної активності населення, зайнятості і безробіття: динаміка й структура зайнятості; аналіз причин, поширеності та тривалості безробіття. Соціальні наслідки формування ринку праці.
Тема 5. Статистика рівня життя населення
Поняття про рівень життя населення та його складові. Домогосподарство як об’єкт дослідження рівня життя населення. Доходи: структура, джерела, диференціація населення. Соціальні гарантії: прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія. Аналіз структури витрат та споживання населення, а також факторів, що на них впливають. Інтегральні показники споживання матеріальних благ і послуг. Бідність: сутність явища та його соціальні наслідки, система показників бідності й методика їх розрахунку. Роль статистики в розробці та реалізації програм подолання бідності в Україні. Система показників модельного набору індикаторів рівня життя.
Тема 6. Статистика соціального захисту населення
Поняття соціального захисту, його основні види. Завдання статистичного вивчення, система показників та методика їх розрахунку.
Тема 7. Статистика охорони здоров’я
і медичного обслуговування

Поняття здоров’я населення, його основні аспекти. Здоров’я населення як соціальна категорія. Система показників здоров’я населення, методи їх розрахунку. Статистичне вивчення впливу на здоров’я населення соціально-економічних факторів. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
Тема 8. Статистика житлових умов
та житлово-комунального обслуговування

Основні поняття житла та житлових умов, соціальні значення цих факторів. Система показників та методика їх розрахунку.
Тема 9. Статистика навколишнього середовища
Поняття навколишнього середовища та завдання його статистичного вивчення. Система показників, методика їх розрахунку: оцінка якості водних ресурсів, стану атмосфери, ґрунтів, комплекс­на статистична оцінка якості навколишнього середовища.
Тема 10. Статистика бюджету часу
населення та дозвілля

Поняття соціального часу. Соціальний час як характеристика існування, функціонування і розвитку суспільства. Бюджет часу: основні класифікації, система показників, методика їх розрахунку.
Тема 11. Статистика суспільного життя
та вивчення громадської думки

Шкали виміру, що використовуються під час вивчення суспільної думки. Методологічні підходи до статистичного аналізу суспільної думки: збір інформації, контент-аналіз, попереднє опрацювання даних, принципи одержання узагальнюючих характе­ристик суспільної думки. Особливості застосування статистичних методів, перевірки гіпотез та оцінювання взаємозв’язків при вивченні суспільної думки.
Тема 12. Статистика громадського
порядку і безпеки

Основні поняття, завдання й джерела інформації. Класифікації та групування, система показників вивчення правопорушень і правопорушників, методика їх розрахунку. Вивчення взаємозв’яз­ків правопорушень з іншими соціальними явищами. Статистичне оцінювання характеристики роботи правоохоронних органів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.