лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Туризм — одна з форм відпочинку населення. Статистика туризму аналізує ринок туристичних послуг через:

 • вимірювання туристичних ресурсів (природних, оздоровчих, історичних, культурних, що здатні задовольнити потреби і запити туристів);
 • аналіз потоків у місцях призначення і на маршрутах;
 • дослідження обсягів, структури й інтенсивності споживання туристичних послуг;
 • якість і ступінь задоволення населення в цих послугах.

При цьому значний інтерес становить визначення загальної чисельності іноземних туристів, які відпочивають в Україні протягом періоду, що вивчається, та громадян України, котрі відпочивали за кордоном. Споживачами туристичних послуг є особи, які з метою відпочинку тимчасово перебувають у країні, що не є місцем їх проживання. Таких осіб називають відвідувачами або туристами ( якщо їх подорож триває від однієї доби до трьох місяців), або екскурсантами (якщо тривалість їх відпочинку є меншою за 24 год).
Відповідно до класифікації Всесвітньої туристичної організації (ВТО) статистика туризму вивчає такі категорії відвідувачів [53]:

 • особи, які здійснюють розважальну поїздку або подорож з огляду на сімейні обставини, стан здоров’я;
 • особи, які відбувають на наради або у відрядження;
 • учасники ділових поїздок;
 • студенти й молодь, які мешкають за кордоном в інтернатах чи школах, подорожують під час канікул, і тимчасово працюючі;
 • пасажири — учасники морських круїзів;
 • транзитні пасажири, які перетинають країну і тривалість їх перебування не обмежена;
 • члени екіпажів іноземних кораблів і літаків, які перебувають на ремонті або зупиняються на певний час у країні;
 • артисти на гастролях.

Наведені системи показників за сферами культурної діяльності можуть бути використані для оцінки якості функціонування установ і організацій, які надають населенню послуги у галузі культури, мистецтва, інформації, відпочинку, базуючись на взаємозв’язку динаміки окремих показників. У статистиці для досягнення такої цілі застосовується метод побудови соціально-еконо­мічної нормалі.
Під час вивчення даної теми соціально-економічна нормаль являє собою теоретично обґрунтоване оптимальне співвідношення темпів зміни показників системи обслуговування населення щодо послуг культури, мистецтва, інформації, відпочинку, яке забезпечує гармонійний розвиток і стабільну якість роботи даної системи в країні. Порядок взаємозв’язку факторів, які можуть бути включені в соціально-економічну нормаль, залежатиме від мети вивчення й аналізу. Так, для аналізу ефективності забезпечення населення бібліотечними послугами бібліотечне обслуговування буде якісним за умови, якщо:
а) темп зростання кількості виданих книг та журналів буде не меншим, ніж темп зростання кількості бібліотек;
б) темп збільшення кількості бібліотек буде не меншим, ніж темп збільшення обсягу друкованого фонду;
в) темп підвищення обсягу друкованого фонду бібліотеки буде не меншим, ніж темп підвищення чисельності читачів;
г) темп зростання чисельності читачів буде не меншим, ніж темпи зростання решти складових .
Тоді соціально-економічна нормаль матиме вигляд:
,
де ІВ — індекс виданих книг та журналів;
ІБ — індекс кількості бібліотек;
ІД — індекс обсягу друкованого фонду, що припадає на одну бібліотеку;
ІЧ — індекс кількості читачів на 1000 примірників книг і журналів;
ІН — індекс виданих книг та журналів у середньому на одного читача.
Мультиплікативний зв’язок між наведеними індексами виражається формулою:
.
На підставі такої залежності будуються аналітичні індекси, за допомогою яких вивчається динаміка результативної ознаки. В цьому випадку індексна система описує вплив кожного з факторів, включених у нормаль наступним чином:

 • загальна динаміка виданих книг і журналів:

;

 • за рахунок зміни кількості бібліотек:

;

 • за рахунок зміни обсягу друкованого фонду, що припадає на одну бібліотеку:

;

 • за рахунок зміни кількості читачів на 1000 примірників книг і журналів:

;

 • за рахунок зміни виданих книг та журналів у середньому на одного читача:

.
Аналіз динаміки показників забезпечення населення послугами культури на підставі порівняння з нормаллю є своєрідним орієнтиром щодо підвищення якості обслуговування населення в цій сфері.
Термінологічний словник
Доступність послуг — виражається через обсяги вироблених послуг різних видів або кількістю місць у театрах, кінотеатрах тощо в розрахунку на певну кількість населення; вимірюється через забезпеченість населення технічними засобами (телевізорами, відеомагнітофонами, комп’ютерами та ін.) для отримання послуг.
Друкована одиниця — поліграфічно оформлена продукція преси (книги, журнали, брошури, газети), віддрукована з одного набору, збро­шурована і така, що має самостійний номер друкованого знака (шрифту).
Засоби поширення інформації — електронні (телебачення, радіомовлення, комп’ютерні мережі, аудіо-, відеоносії) та друковані видання (книги, журнали, газети та ін.).
Коефіцієнт нерівномірності розподілу — характеристика рівня розвитку різних видів закладів культури й ступінь їх відвідування. Його значення змінюються від 0 до 1. За умови рівномірного розподілу при неоднорідній сукупності Кнр = 0.
Культурна діяльність — діяльність установ і організацій, спрямована на забезпечення умов для культурного, естетичного, фізичного розвитку людини та організації її відпочинку.
Соціально-економічна нормаль — теоретично обґрунтоване оптимальне співвідношення темпів зміни показників сфери обслуговування населення щодо послуг культури, мистецтва, інформації, відпочинку, яке забезпечує гармонійний розвиток і стабільну якість роботи даної сфери в країні.
Туристичні ресурси — сукупність природних, оздоровчих, історичних, культурних та інших ресурсів певної території, здатних задовольняти потреби і запити туристів.
Завдання для самоконтролю
1. Завдання статистики культури, мистецтва і відпочинку.
2. Показники стану й діяльності установ та організацій з надання культурних послуг населенню.
3. Характеристики поведінки людей під час споживання послуг.
4. Джерела даних про забезпеченість населення інформацією.
5. Система показників бібліотечного обслуговування.
6. Коефіцієнт рівномірності розподілу і методика його роз-
рахунку.
7. Класифікація показників діяльності закладів мистецтва.
8. Послуги санаторно-курортних та оздоровчих установ.
9. Статистика туризму і туристичні послуги.
10. Соціально-економічна нормаль як засіб оцінювання обслуговування населення в сфері послуг.
11. За даними Міністерства культури України розрахувати коефіцієнти нерівномірності розподілу й відвідування учнями шкіл естетичного виховання (на початок навчального року):

Показник

Кількість шкіл

У них учнів

2000/01

2001/02

2000/01

2001/02

Дитячі музичні школи

1036

1025

1994,1

193,2

Дитячі школи мистецтв

304

312

77,6

79,8

Дитячі художні школи

130

131

18,5

18,7

Хореографічні школи

9

10

2,0

2,0

Вечірні школи загальної музичної освіти

2

2

0,5

0,5

12. Оцініть структурні відмінності у витратах вільного часу серед чоловіків та жінок віком 15—20 років:

Статті витрат вільного часу

Чоловіки

Жінки

Добовий фонд, у тому числі:

100,0

100,0

Перегляд телепередач

16,0

28,6

Прослуховування радіо

7,9

11,0

Читання газет, журналів

23,0

20,0

Читання художньої літератури

5,1

25,4

Робота в мережі Internet

48,0

15,0

13. На підставі даних про бібліотечну діяльність в Україні побудувати соціально-економічну нормаль якості бібліотечного обслуговування населення:

Показник

Період часу

2000 р.

2001 р.

Видано книг і журналів, млн. примірників

1009,0

1000,5

Кількість масових бібліотек, тис.

20,7

20,4

Бібліотечний фонд, млн. примірників

343,0

339,0

Чисельність читачів, млн. чол.

62,0

58,7

14. Пропонуються такі дані про діяльність театральних закладів в Україні:

Види театрів

Загальна кількість
професійних театрів

Кількість відвідувань
театрів за рік, млн

1990 р.

2000 р.

1990 р.

2000 р.

Опери і балету

7

6

5,8

1,9

Драми і комедії

82

87

4,2

1,5

Дитячі та юного глядача

36

38

7,6

2,3

Проаналізуйте динаміку середньої частоти відвідування одного театру населенням за допомогою індексного методу.
15. За даними, наведеними в таблиці, проаналізуйте середньорічні показники динаміки кількості будинків та пансіонатів відпочинку і місць, що припадають на один заклад:

Показник

Роки

1985

1990

1995

1997

1998

1999

2000

2001

Кількість закладів

297

332

294

289

292

303

266

273

Кількість місць, тис.

101

115

83

76

77

71

63

61

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.