лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарських занять
1. Житло та житлові умови населення: основні поняття, завдання статистичного вивчення, джерела інформації.
2. Класифікація та групування житлового фонду.
3. Оцінка забезпеченості населення житлом.
4. Ринок житла.
5. Система показників статистики навколишнього середовища.
Термінологічний словник
Гранично допустимий викид в атмосферу — максимальна кількість певної шкідливої речовини, викинутої в повітряний простір з конкретного джерела викидів за одиницю часу за умови, що її концентрація в атмосфері в межах санітарної зони не перевищує гранично допустимої концентрації.
Забруднені зворотні води — стоки, які потрапляють у водні ресурси без очищення або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що перевищує гранично допустимі нормативи.
Загальна кількість шкідливих речовин, викинутих в атмосферу, визначається як різниця між кількістю шкідливих речовин, що відходять від усіх джерел викидів, та кількістю уловлених і знешкоджених викидів.
Земельний фонд країни — земля, зайнята під сільськогосподарські угіддя, населені пункти, лісовий фонд, водні об’єкти, рекреаційні, заповідні зони та інші землі, розташовані на території країни.
Лісовпорядкування — система заходів, яка включає визначення кордонів, поділ лісу на наділи і ділянки лісонасаджень, групи, категорії захисту; інвентаризацію лісового фонду, встановлення розміру щорічного користування лісом та ін.
Навколишнє середовище являє собою систему взаємопов’язаних природних ресурсів (повітряних, водних, земельних та ін.), які визначають умови проживання суспільства і є факторами впливу на здоров’я, стан і тривалість життя людей.
Орієнтовно допустимі рівні шкідливих речовин у воді — норматив, що використовується для попереджувального санітарного контролю за підприємствами, очисними спорудами, які проектуються чи перебувають на стадії будівництва.
Рекреаційні землі — землі, використані під спорудження спортивних комплексів, басейнів, туристичних баз, дач та інших будівель, непридатних для постійного перебування в них. Це — також площі, зайняті під громадськими парками, зеленими зонами, громадськими пляжами тощо.
Споживання свіжої води — процес використання для задоволення потреб у воді всіх видів вод (поверхневі, підземні, морські та ін.), забраних або одержаних із водозаборів, що належать підприємствам, а також комунальних водопроводів та інших водогосподарчих систем.
Уловлені шкідливі речовини — кількість забруднюючих речовин, уловлених з використанням пилогазоочисних установок. До них відносяться речовини, які використовуються в технологічних процесах як сировина або напівфабрикати.
Завдання для самоконтролю
1. Навколишнє середовище та його складові компоненти.
2. Завдання статистики навколишнього середовища.
3. Класифікація гранично допустимих норм.
4. Статистичний аналіз джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
5. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом.
6. Статистичні характеристики стану і використання водного середовища.
7. Зворотні води. Категорії зворотних вод.
8. Показник екологічного стану поверхневих вод і методика його визначення.
9. Земельний фонд та його структурні елементи.
10. Інтегральні характеристики якості навколишнього середовища.
11. Витрати дизельного палива пасажирськими автобусами у селищі Шалигіно за 2001 р. становили 2500 літрів. Розрахуйте обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря цим видом транспорту, використовуючи дані, наведені в таблиці:

Характеристики роботи
пасажирських автобусів

Види шкідливих речовин

Оксид
вуглецю

Вугле-
водородні

Оксиди
азоту

Сажа

Діоксид
сірки

Свинець

Усереднені питомі викиди шкідливих речовин, кг/т палива

33,2

5,8

32,4

3,85

5,0

Коефіцієнти впливу технічного стану автобусів на питомі викиди

1,5

1,4

0,95

1,8

1,0

1,0

Коефіцієнт перерахунку дизельного палива у вагові одиниці — 0,825

12. Аналіз забруднення зворотних вод, що були скинені у водоймище міста, виявив наступні речовини у воді: поглиненого кисню — 5 мг/л; ртуті — 0,006; аміаку — 0,5; солі ціаністої кислоти — 0,4 мг/л. Оцініть якість вод у водоймищі за допомогою коефіцієнта навантаження на водойми джерел забруднення, якщо для виявлених у воді речовин встановлені наступні гранично допустимі концентрації: поглиненого кисню — 3 мг/л; ртуті — 0,005; аміаку — 0,5; солі ціаністої кислоти — 0,2 мг/л.
13. За результатами оцінки стану навколишнього середовища в регіоні було встановлено, що загальний коефіцієнт забруднення атмосферного повітря становить 1,2, водних ресурсів — 0,5,
земельного фонду — 2,0 щодо інших компонентів довкілля. Розрахуйте комплексний показник якості навколишнього середовища в регіоні.
14. У травні проведено аналіз якості річних вод міста. Серед інших забруднюючих речовин у воді виявлено вміст фенолів обсягом 0,008 мг/л, які становлять 2 клас небезпеки. Визначте показник екологічного стану річних вод міста за умови, що гранично допустима концентрація фенолів у воді становить 0,001 мг/л.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.