лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для оцінки якості вод застосовується також показник орієнтовно допустимих рівнів шкідливих речовин у воді, який використовується лише для попереджувального санітарного контролю за підприємствами, очисними спорудами, які перебувають на стадії будівництва або навіть проектування [6, 44].
Основною причиною забруднення водного середовища є скидання у водойми зворотних вод і відходів промисловими, виробничими та комунальними підприємствами.
Зворотні води — це води, які потрапляють у водне середовище після їх первинного використання на будь-які потреби, в результаті чого вода певною мірою забруднюється.
Розрізняють три категорії зворотних вод:

  • нормативно-чисті — це зворотні води, скидання без очищення яких не погіршує гігієнічних і санітарних норм якості води у водних об’єктах;
  • нормативно-очищені — це стоки, що пройшли очищення на відповідних спорудах та відведення яких після очищення у водні об’єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі або пункті водокористування;
  • забруднені — це виробничі та побутові (комунальні) стоки, які надходять у водні об’єкти без очищення або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення норм якості води у контрольному створі.

Узагальнюючою характеристикою стану та якості водного середовища є:
1) показник навантаження на водойми джерел забруднення;
2) показник екологічного стану поверхневих вод.
Показник навантаження на водойми джерел забрудненняі) визначається з метою одночасного врахування різних забруднювачів, які містяться у складі зворотних вод того чи іншого підприємства. Він обчислюється як сума добутків вмісту і-го забруднювача у стічних водах (Рі) на ваговий коефіцієнт (), який враховує ступінь небезпеки такого забруднювача [52]:
.
Вагові коефіцієнти можна визначити, базуючись на нормативах вмісту відповідних забруднюючих речовин у воді, оскільки ці характеристики є взаємно оберненими величинами.
Показник екологічного стану поверхневих вод (ЕСі) розраховується як різниця між гранично допустимою нормою і-го забруднювача або шкідливої речовини у воді (Ні) та фактичним вмістом і-го забруднювача у стічних водах (Рі), віднесена до норми (Ні):
,
де а — коригуючий коефіцієнт, який враховує ступінь небезпеки і-го забруднювача у воді.
Зазвичай, забруднювачі і шкідливі речовини поділяють на чотири класи небезпеки. Для забруднювачів виділяють: 1 — малонебезпечні, 2 — помірно небезпечні, 3 — небезпечні, 4 — особливо небезпечні; для шкідливих речовин: 1 — надзвичайно небез­печні, 2 — високонебезпечні, 3 — небезпечні, 4 — помірно небезпечні. Для шкідливих речовин, небезпека яких зі збільшенням номера класу зменшується, коригуючий коефіцієнт дорівнює 1/а.
Позитивне значення показника екологічного стану є свідченням перевищення гранично допустимих норм по і-му виду забруднювача чи шкідливих речовин і стійкості до нього водного середовища. Якщо ЕСі дорівнює нулю, середовище перебуває на межі стійкості. За умови від’ємного значення показника і-й вид забруднювача чи шкідливої речовини не відповідає нормі і середовище по і-му виду екологічно нестійке. Сума показників екологічного стану по забруднювачах чи шкідливих речовинах утворює комплексний показник екологічного стану.
Земля є одним з компонентів навколишнього середовища людини і займає особливе місце серед умов, необхідних для її життя та виробничої діяльності. Статистика земельних ресурсів досліджує стан і використання земельного фонду, а також заходи щодо їх відновлення.
Земельний фонд являє собою площу земель сільськогосподарського призначення, земель під населеними пунктами, лісового фонду, площу під водними об’єктами, заповідні землі та ін. Особливу групу складають природно-непродуктивні землі, тобто землі під льодовиками, скельними виходами тощо, які також входять до складу земельного фонду.
Землі сільськогосподарського призначення — це сільськогосподарські угіддя, зайняті під орні культури, багаторічні насадження, пасовища й сіножаті, сільськогосподарські будівлі, а також під подвір’я і прибудови до них.
Лісовий фонд — це частина території країни, покрита лісом, а також не зайнята ним, але призначена для потреб лісового господарства. До складу лісового фонду включаються також площі боліт, пісків, балок та інші території в межах земельних ділянок лісового фонду.
Землі під населеними пунктами класифікують за характеристиками площі під забудовами міського і сільського типу, зеленими насадженнями та садами, городами й кормовими угіддями, під промисловими і транспортними об’єктами; площі для збереження та знешкодження відходів.
Система показників стану й використання земельних ресурсів є наступною:

  • обсяг загального земельного фонду і його структура за видами використання земель;
  • середня площа сільськогосподарських угідь, що припадає на одного сільського жителя;
  • площа сільськогосподарських угідь у розрахунку на одного зайнятого в сільському господарстві;
  • обсяги і частка забудованої площі в населених пунктах;
  • площа рекреаційних земель у розрахунку на одного жителя.

Землі, стан яких негативно впливає на довкілля та які в результаті людської діяльності втратили свою початкову цінність, відносяться до категорії забруднених. Статистикою ведеться облік щодо загальної площі забруднених земель, їх частки в загальній площі земельного фонду. В структурі забруднених земель визначається частка тих, що містять радіоактивні компоненти, важкі метали, шкідливі хімікати, біологічні отруйні речовини, стічні води та інші викиди.
Співвідношення фактичного рівня забруднення земельної площі з гранично допустимою нормою характеризується коефіцієнтами концентрації забруднення, відповідно до значень якого розрізняють ступені забруднення земель забруднюючими речовинами: слабо забруднені (коли фактичний вміст забруднюючих речовин не перевищує ГДК), середньо забруднені (коли фактичний вміст забруднюючих речовин незначно перевищує ГДК, що неістотно впливає на земельні ресурси) та сильно забруднені землі (коли фактичний вміст забруднюючих речовин веде до значного погіршення властивостей землі і впливає на стан навколишнього середовища).
Статистика земельних ресурсів вивчає заходи, спрямовані на збереження земельного фонду, підвищення якості сільськогосподарських угідь, застосовуючи, зокрема, різні види меліорації земель.
Лісовпорядкування — система заходів, яка включає визначення кордонів, поділ лісу на наділи і ділянки лісонасаджень, групи, категорії захисту (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та ін.); інвентаризацію лісового фонду (площа лісу, запаси деревини), визначення розміру щорічного користування лісом та ін.
Інтегральною характеристикою якості довкілля є комплексний показник якості навколишнього середовища, спосіб розрахунку якого передбачає врахування якості кожного компонента природних ресурсів [6, 28]. Показник визначається за формулою:
,
де , , ,  — часткові показники якості повітря, води, ґрунтів та інших чинників;
0,3; 0,1 — питома вага кожного з часткових показників у комплексному показнику якості навколишнього середовища, яка визначається методом експертних оцінок.
Нульове значення комплексного показника свідчить про високу якість навколишнього середовища. Значення в межах від 0 до 1 характеризує стан довкілля, якість якого відповідає нормам, якщо нормативи порушені —

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.