лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

 

 

Обов’язковість статистичних дисциплін у системі економічної освіти зумовлена роллю статистики в науковій та практичній діяльності суспільства. Програма підготовки бакалаврів та магістрів із спе­ціальності «Економічна статистика» передбачає вивчення навчаль­них статистичних дисциплін і серед них соціальної статистики.
Складність процесів глобалізації та європейської інтеграції, наявність цілої низки гострих економічних і соціальних проблем у самій Україні вимагають комплексного науково обґрунтованого аналізу їх, результати якого слугуватимуть базою для розробки відповідних політичних і економічних рішень.
Із бурхливим розвитком інформатизації, технологій впливу на свідомість широких верств населення, поглибленням матеріальної й соціальної диференціації різних прошарків українського суспільства, значною поширеністю тіньової економіки та соціальних відхилень постає необхідність вирішення двох загальних проблем. Це, по-перше, використання в науковій та практичній діяльності в галузі статистики системи показників, методів збору й опрацювання даних, які забезпечували б необхідну відповідність результатів дослідження реальним явищам і процесам. Важливою умовою в даному випадку є урахування специфіки соціально-економічних процесів в Україні, розробок українських спеціалістів та міжнародних статистичних стандартів і рекомендацій.
По-друге, це — вирішення питань організаційного, методологічного й інформаційного забезпечення можливості співпраці спеціалістів-статистиків із фахівцями сумісних галузей: соціологами, політологами, спеціалістами в галузях засобів масової інформації, охорони здоров’я, навколишнього середовища, інформаційно-обчислювальної діяльності та ін.
Істотні зміни, що відбулися протягом останніх років у діяльності органів державної статистики, визначають не тільки перелік та зміст тем дисципліни, а й принципи викладення матеріалу.
Даний посібник є логічним доповненням підручника Л. Ф. Удо­тової «Соціальна статистика» (К.: КНЕУ, 2002). Під час роботи з посібником необхідно використовувати рекомендовані літературні джерела, передусім навчально-методичну літературу, підготовлену на кафедрі статистики для навчальних дисциплін, безпосередньо пов’язаних із соціальною статистикою: демографічної статистики, правової статистики, статистики охорони здоров’я, АРМ-статистики. Для зручності самостійного вивчення дисципліни посібник містить термінологічний словник, завдання для самоконтролю, приклади розв’язування типових задач, матеріали для використання при проведенні поточного контролю та самоаналізу роботи. Теми навчальної дисципліни згруповані в шість розділів.
У порівнянні з існуючою навчально-методичною літературою з даної тематики в представленій книзі більше уваги приділено таким питанням, як висвітлення соціальної структури в контексті понять організаційних систем, специфіці соціальної стратифікації в Україні; вплив соціально-економічних факторів на здоров’я населення; соціальні аспекти процесів інформатизації суспільства та формування ринку інформаційних продуктів і послуг; особливості застосування статистичних методів при вивченні громадської думки.
Наводяться приклади розбіжностей у трактуванні одних і тих самих понять різними авторитетними вченими або різні підходи до вирішення певних завдань статистичного дослідження. При цьому автори прагнули привернути увагу читача до існуючих проблем, запросити до роздумів, допомогти йому визначити своє ставлення як особи і професіонала до реалій суспільного життя, знайти в ньому своє достойне місце.
Автори будуть щиро вдячні за всі зауваження, пропозиції та думки, висловлені з приводу їхньої роботи.


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.