лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Коефіцієнт диференціації бідності характеризує ступінь розшарування серед бідного населення щодо межі бідності. Розраховується за формулою:
,
де W10, W1 — середні доходи (витрати) відповідно до десятої та першої децильних груп населення;
Z — встановлена межа бідності.
Коефіцієнт прибирає значення від 0 до 1. Чим більшим воно є, тим вищий ступінь розшарування серед бідного населення.
3. Показники бідності в регіонах.
Для проведення аналізу бідності в регіонах передбачається розрахунок таких показників: межа бідності для регіону; рівень бідності в регіоні; глибина бідності в регіоні. Відповідні методики наведені в [29].
План семінарських занять
1. Рівень, якість та спосіб життя.
2. Доходи і витрати населення: аналіз обсягу, структури та диференціації.
3. Соціально-економічні нормативи споживання: види й призначення.
4. Еластичність споживання.
5. Статистичне вивчення бідності в Україні.
Термінологічний словник
Рівень життя населення(у вузькому його розумінні) — рівень споживання матеріальних благ і послуг: доходи, витрати, особливості споживання (структура споживання, диференціація населення).
Умови життя (середовище існування) — система характеристик розміщення населення, екології, житлових умов, зайнятості та умов праці, соціального обслуговування.
Якість життя — система характеристик ступеня відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормативам або певним стандартам. На цій основі можна визначити певні інтегральні показники (індекс людського розвитку). Вивчення якості життя включає в себе також визначення показників, що характеризують соціальний час, бюджет часу, спосіб життя, соціальну напруженість, безпеку та дотримання прав людини.
Номінальні доходи — сума нарахованих доходів (з урахуванням податків і обов’язкових платежів).
Наявні доходи домогосподарств — кінцеві доходи домогосподарств, які можуть бути використані на споживання та нагромадження.
Реальні наявні доходи домогосподарств — наявні доходи, скориговані на індекс споживчих цін.
Прожитковий мінімум (мінімальний споживчий бюджет) — вартісна величина набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору по­слуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Межа бідності — рівень доходу, нижче якого є неможливим задоволення основних потреб.
Споживчий кошик — натурально-речовинний склад споживчого бюджету, набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, призначених для потреб населення на відповідному нормативному рівні. Загальний споживчий кошик складається з продовольчого, непродовольчого кошиків та кошика послуг.
Індекс споживчих цін — відносний показник, який характеризує в цілому зміну вартості споживчого кошика товарів та послуг, придбаних населенням. Являє собою відношення вартості кошика фіксованого складу поточного періоду до його вартості в базисному періоді. Обчислюється за формулою Лайсперса.
Завдання для самоконтролю
1. Дайте визначення поняття «спосіб життя». Назвіть його основні складові в контексті філософських досліджень.
2. Дайте визначення поняття «рівень життя». Назвіть його основні складові в контексті статистичних досліджень.
3. Назвіть три основні складові сукупних ресурсів домогосподарств.
4. Назвіть три основні складові сукупних витрат домогосподарств.
5. Дайте визначення понять «номінальні доходи» та «наявні доходи» домогосподарств. У чому суть співвідношення відповідних показників?
6. Дайте визначення понять «прожитковий мінімум» та «межа бідності». В чому полягає відмінність цих показників?
7. Назвіть показники диференціації населення за рівнем доходу (витрат).
8. За даними таблиці обчислити показник концентрації доходу Джині, якщо загальна чисельність населення — 50,0 млн осіб:

Групи населення (20 %)

Сукупний дохід населення групи, млн грн

Перша

505,0

Друга

860,0

Третя

997,4

Четверта

1300,0

П’ята

1894,6

 

9. Номінальні грошові доходи населення України в 2000 р. дорівнювали 54 379 млн грн, а індекс споживчих цін — 120,0 %. Визначити величину реальних грошових доходів України в 2000 р.
10. Використовуючи дані, наведені в таблиці, оцініть ступінь задоволення потреб населення в окремих продуктах харчування:

Продукти харчування

На душу населення, грн у місяць

вартість нормативного
набору

вартість фактичного
споживання

М’ясо і м’ясопродукти

72,50

34,16

Цукор і кондитерські вироби

7,20

17,08

Картопля

10,25

15,94

Фрукти та ягоди

28,35

5,14

11. Коефіцієнт дефіциту розрахувати як відношення:
а) середнього доходу бідної особи до рівня доходу, що відповідає межі бідності;
б) рівня доходу, що відповідає межі бідності, до середнього доходу бідної особи.
12. У таблиці наведено розподіл населення України за рівнем сукупного доходу:

Середньодушовий сукупний дохід
на місяць, грн

Чисельність населення,
млн осіб

До 60,0

7,9

60,1—90,0

14,2

90,1—150,0

19,0

150,1—180,0

3,9

Понад 180,1

5,3

Визначити коефіцієнт фондів та децильний коефіцієнт диференціації доходів.
13. Маємо дані про споживання продуктів харчування населенням регіону, млн грн.

Групи продуктів
харчування

Роки

Зміна фізичного обсягу
споживання, %

1999

2000

М’ясні продукти

1800

1850

–5

Молочні продукти

5000

5200

+10

Обчислити зміну рівня споживання по двох групах продуктів на душу населення, якщо його чисельність за рік зменшилась на 1 %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.