лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Отже, структура споживання населення першої (нижчої) децильної групи змінилася більше, ніж десятої (вищої) децильної групи. Проте для того, щоб зробити певні висновки щодо того, чи поліпшилася структура споживання в тій чи іншій групі, необхідно проаналізувати зміну обсягу та структури споживання по окремих видах товарів і послуг.
У вивченні споживання населенням товарів і послуг важливе місце має аналіз факторів, що впливають на його обсяг та структуру. При цьому крім оцінок, одержаних унаслідок застосування методів вивчення статистичного зв’язку (аналітичне групування, кореляційно-регресійний аналіз, методи, побудовані на таблицях співзалежності, та ін.), використовують також індексні методи і деякі відносні величини. Так, при вивченні взаємозв’язку між рівнем споживання та доходів населення обчислюють коефіцієнт еластичності:
  або  ,
де С0 і Д0 — рівень відповідно споживання і доходу в базисному
періоді;
?С і ?Д — приріст відповідно рівня споживання і доходу за період, який вивчається;
ТС , ТД — відповідні темпи приросту, %.
Коефіцієнт еластичності споживання показує, на скільки відсотків у середньому зміниться рівень споживання зі зміною рівня доходів на один відсоток.
Крім застосування Кел. при вивченні динаміки процесів, його також використовують, так би мовити, у статиці, наприклад для визначення, на скільки відсотків у середньому зміниться рівень споживання у вищій децильній групі населення порівняно з нижчою зі зміною її рівня доходів на один відсоток. У випадку, коли порівнюються не два періоди, а дві групи населення з різними рівнями доходів і споживання, застосовують і такий показник-мультиплікатор, як ефект впливу, що являє собою відношення абсолютних приростів середніх групових значень:
.
Приклад.
Таблиця 2.2

Показники доходів і витрат
У розрахунку на одне домогосподарство
за децильними групами за IV квартал 2000 р.
(у середньому за місяць)

Показники

Децильні групи

перша

п’ята

десята

Середні грошові споживчі витрати, грн

182,22

363,92

811,23

Середні грошові витрати, грн

194,06

387,16

888,78

Середні сукупні витрати, грн

269,89

498,34

1088,71

Середні грошові доходи, грн

237,46

312,01

506,52

Середні сукупні ресурси, грн

316,17

437,59

684,16

За даними таблиці Кел., обчислений для першої та десятої груп, становить:
?С = 811,23 – 182,22 = 629,01;
?Д = 506,52 – 237,46 = 269,06;
С0 = 182,22;
Д0 = 237,46;
.
Або ;
;
.
Отже, зі зростанням рівня доходів на 1 % рівень витрат збільшується на 3,05 %. Певною мірою це пояснюється схильністю населення до занижування даних про доходи при опитуванні. Це призводить до того, що за офіційними даними, наприклад, середні грошові споживчі витрати одного домогосподарства, що відноситься до десятої групи (з найвищими доходами десята дециль) в IV кв. 2000 р. були в 1,6 раза вище за рівень їх середніх грошових доходів. Визначимо тепер ефект впливу.
При порівнянні п’ятої децилі з першою маємо:
?Д5 = 312,01 – 237,46 = 74,55 грн;
?С5 = 363,92 – 182,22 = 181,70 грн.
При порівнянні десятої децилі з п’ятою:
?Д10 = 506,52 – 312,01 = 194, 51 грн;
?С10 = 811,23 – 363,92 = 447,31 грн.
Таким чином, із збільшенням розміру середніх грошових доходів на 1 грн рівень споживчих витрат зростає в середньому відповідно:
від першої децілі до п’ятої:  грн;
від п’ятої децілі до десятої:  грн.
Зміна споживання групами населення, що мають однаковий рівень доходів, різних товарів і послуг характеризується різним рівнем еластичності. Прийнято виділяти товари й послуги з малою еластичністю (0 < Кел < 1), середньою (Кел = 1) та з високою еластичністю (Кел > 1). Від’ємних значень Келнабуває в разі зменшення рівня споживання і водночас при збільшенні доходу. Чим вище значення коефіцієнта еластичності, тим меншим є ступінь задоволення потреб населення у даному виді товарів і послуг. Товари й послуги першої необхідності, як правило, мають меншу еластичність споживання, ніж інші товари і послуги, наприклад, продукти харчування порівняно з непродовольчими товарами.
Крім наведених вище, визначають також середній коефіцієнт еластичності на основі ланцюгових Кел. Останні розраховуються при співставленні окремих груп розподілу населення за рівнем сукупних витрат.
Спеціальні дослідження показують, що існує певне «порогове» значення рівня доходу, при перевищенні якого значно зростає вплив на обсяг і структуру споживання, демографічні та професійні фактори, склад предметів тривалого використання, нерухомості тощо. Методи багатовимірного групування дають змогу виділити типи споживачів (домогосподарств), які при однаковому рівні доходів залежно від соціально-демографічних, професійних характеристик і специфіки умов (стилю) життя мають різну структуру (тип) споживання. Це зумовлює як типологію спо­живання, так і типологію «споживацької поведінки».
У процесі вивчення якості споживання порівнюють його фактичний рівень з певними нормативами та стандартами. При цьому виділяють такі якісні рівні життя населення:
1) достаток — рівень споживання, що забезпечує всебічний розвиток людини;
2) нормальний рівень — рівень, який забезпечує раціональне споживання відповідно до науково обґрунтованих норм і дає можливість людині відновлювати свої фізичні та інтелектуальні сили;
3) бідність — рівень споживання, що забезпечує працездатність як нижню межу відтворення життєвих сил;
4) злиденність — рівень споживання, що забезпечує мінімально припустимий за біологічними критеріями набір благ і послуг, споживання яких дає змогу підтримувати лише життєздатність людини.
На державному рівні затверджені етапи реалізації Стратегії подолання бідності на 2001—2009 рр. Це зумовлює необхідність статистичного вивчення даного явища, розробки комплексної оцінки бідності. Її результати будуть покладені в основу активної соціальної політики, спрямованої на:

  • забезпечення працездатному населенню умов для самостійного підвищення рівня свого добробуту;
  • соціальний захист, який ґрунтується на принципах поглиблення адресності та забезпечення матеріальної підтримки непрацездатних громадян, багатодітних сімей, дітей-сиріт, інвалідів, пенсіонерів та осіб із обмеженими фізичними можливостями.

Різні країни мають свої особливості такого явища, як бідність. Вони пов’язані з історичними, економічними, етнічними та соціальними факторами.
Найчастіше виділяють п’ять основних типів моделі бідності [25, 57].
1. Традиційна тотальна бідність, коли країна перебуває у тотальному (загальному) стані бідності тривалий період (півстоліття або більше).
2. Раптова тотальна бідність, коли країна із стабільною економікою, достатнім ресурсним, технічним та інтелектуальним потенціалом раптово стає тотально бідною.
3. Тимчасова масштабна бідність характерна для країн, які розвиваються.
4. Підвищена бідність характерна для розвинутих країн.
5. Стабільна мінімальна бідність спостерігається у високорозвинутих країнах.


Витрати і доходи домогосподарств України у IV кварталі 2000 року: Стат. бюлетень. — К., 2001.

Комплексна програма забезпечення реалізації стратегії подолання бідності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. № 1712.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.