лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Нині в українському суспільстві поряд з традиційними люмпен-маргіналами до складу цієї групи все більше входять так звані «неомаргінали». Їм властиві висока освіченість, розвинута система потреб, значні соціальні очікування й суттєва політична активність. Українські маргінали складаються з кількох абсолютно різних за своїм походженням, віком, освітою груп населення. Їх об’єднує те, що вони позбавлені матеріальних або духовних благ, і це автоматично виводить їх на узбіччя суспільства. За даними досліджень 1998 р. [24] в Україні налічувалося таких осіб приблизно 40 % населення країни старше 15 років. Такі оцінки є вражаючими і, мабуть, певною мірою відповідають сучасному періоду.
Як зазначають спеціалісти, одним з факторів маргіналізації в Україні є втрата зв’язків між соціальним статусом та рівнем освіти: нині наявність вищої освіти не забезпечує входження до середнього класу ні за службовим становищем, ні за рівнем добробуту.
Соціальна структура суспільства весь час змінюється внаслідок постійної зміни статусу індивідів. Це проявляється у вигляді переходу індивіда із однієї соціальної групи, прошарку, класу до інших. У межах соціальної структури такий перехід (пересування) може відбуватися як по горизонталі, наприклад вступ до шлюбу, так і по вертикалі — перехід на вищу посаду, підвищення рівня освіти. Зміну індивідом або соціальною групою своєї позиції в соціальній структурі називають соціальною мобільністю. Відповідно виділяють горизонтальну та вертикальну мобільність.
Ступінь соціальної мобільності характеризує можливості окре­мої людини реалізувати себе як особистість у даному суспільстві, а отже, і рівень соціально-економічного розвитку цього суспільства. Залежно від характеру чинників мобільності розрізняють структурну та циркулюючу мобільність [43].
Структурна мобільність зумовлена зміною видів та умов економічної діяльності, процесами розподілу праці. Відбуваються зміни в структурі професій і робочих місць. У результаті окремі особи змушені змінювати професію, рівень освіти, місце роботи тощо. Крім індивідів, це стосується окремих поколінь, наприклад коли діти мають вищий рівень освіти або більш престижну професію порівняно зі своїми батьками. Тому структурна мобільність, у свою чергу, поділяється відповідно на два види: мобільність усередині поколінь та мобільність між поколіннями.
Циркулююча мобільність визначається лише соціальними факторами; наявністю або збільшенням можливостей підвищення рівня освіти, зростанням обсягів соціальних гарантій та пільг тощо.
Статистичне вивчення соціальної мобільності проводиться на основі вибіркових обстежень. Основними статистичними даними, що при цьому реєструються, є:
— для мобільності населення всередині поколінь — розподіл населення по окремих класах на початок і кінець досліджуваного періоду;
— для мобільності між поколіннями — статуси дітей і статуси батьків. При цьому статуси батьків фіксуються з урахуванням віку, в якому перебувають їхні діти на момент обстеження.
До основних показників соціальної мобільності належать [53]:

  • частка осіб, котрі змінили свій соціальний статус стосовно всіх, хто перебував у певній соціальній групі на початок періоду, що вивчається. Показник обчислюється по окремих групах, виділених за ознаками: стать, вік, освіта, місце проживання (місто, село);
  • середня кількість змін статусу на душу населення, що відбулися за період, який вивчається;
  • частка синів або дочок, які належать до іншої соціальної групи, ніж їхні батьки у тому ж віці. Показники визначаються на початок і кінець періоду, що вивчається, по окремих соціальних групах. У межах кожної з них виділяються підгрупи за ознаками дітей: вік, стать, місце проживання;
  • відношення кількості синів або дочок віком 25 років і старших, котрі мають закінчену освіту, до відповідної кількості батьків. Показник слід обчислювати по окремих рівнях освіти, регіонах, місцях проживання.

У контексті даних показників термін «соціальна група» є узагаль­нюючим як для горизонтальної мобільності, так і для вертикальної. Проте у випадку останньої він розуміється як соціальний клас.
Одним з перших і найважливіших етапів статистичного ви­вчення соціальної мобільності є вибір ознак, для яких визначатиметься статус. Статус — це соціальна позиція людини в суспільстві, яку вона посідає відповідно до будь-якої однієї своєї ознаки (фах, дохід, сімейний стан тощо). Іншими словами, в термінах статистики — це рівень значення певної ознаки (бухгалтер, 600, батько).
Отже, якщо горизонтальна мобільність може вивчатись як «пересування по одній шкалі», тобто для одного статусу, то вертикальна залежно від мети дослідження може визначатися стосовно як одного певного статусу (підвищення фахового рівня), так і кількох (влада, дохід, освіта, вид економічної діяльності та її престиж). В останньому випадку маємо зміну статусного набору.
Окремі статуси набору статистично пов’язані між собою. Найбільш характерний для конкретного індивіда статус, за яким оточуючі визначають його становище в суспільстві, називається головним статусом. Саме він визначає стиль життя, манеру поведінки, коло знайомих. Якщо при дослідженні в якості головного статусу обирають заняття, то можуть бути сформовані, наприклад, такі вісім соціальних класів [53].
Клас 1 — професіонали найвищого рівня кваліфікації, зайняті в сферах управління та влади, менеджери й адміністратори великих організаційних структур.
Клас 2 — професіонали нижчого рівня кваліфікації, зайняті у сфері управління та влади; адміністратори й менеджери невеликих промислових підприємств; керівники середнього рівня, які виконують управлінські функції стосовно зайнятих нефізичною працею найманих працівників.
Клас 3 — працівники нефізичної праці, представники середньої ланки адміністративних органів, сфери торгівлі, обслуговування, комерції (технічний персонал державних установ і місцевих органів влади).
Клас 4 — дрібні приватні власники, а також особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю; фермери.
Клас 5 — технічний персонал без вищої або середньої професійної освіти, а також керівники нижчої ланки, котрі виконують управлінську діяльність щодо зайнятих фізичною працею найманих робітників, — бригадири, майстри та ін.
Клас 6 — кваліфіковані працівники фізичної праці.
Клас 7 — малокваліфіковані і некваліфіковані працівники фізичної праці у промисловості.
Клас 8 — малокваліфіковані і некваліфіковані працівники фізичної праці у сільському господарстві.
При статистичному вивченні соціальної мобільності визначають не тільки її інтенсивність та спрямованість, а й залежність від окремих факторів. Для цього використовують спеціальні методи, призначені для роботи з якісними ознаками, тобто такими, що вимірюються за допомогою номінальної або рангової шкали. Прикладами подібних методів можуть бути метод конфігуративно-частотного аналізу та метод шляхового аналізу [53, с. 54].
Детальніше особливості застосування статистичних методів у соціальних дослідженнях будуть розглянуті в розд. 6.4.


Для люмпен-маргіналів характерними є низький рівень освіти, нерозвинута система потреб, істотна відчуженість від суспільних інтересів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.