лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Втім, філософи не були б філософами, якби в тому ж словнику ми не знайшли статті «Система соціальна», правда, іншого автора. А що ж тут? Виявляється, «система соціальна становить групи людей, які досить тривалий період знаходяться у безпосередньому контакті … етнічні або національні спільності, окремі суспільства… соціальні інститути» [41, с. 314, 315]. Тут до системи соціальної автор В. Шилов відносить також «окрему особистість», якщо її розглядати як сукупність характеристик, що формуються у соціальній взаємодії (особистість як система соціальних ролей). Отже, в даному випадку тут йдеться про елементи соціальної структури та соціальні інститути, що ж стосується соціальних відносин, то, на нашу думку, вони чітко не відокремлені.
Тепер процитуємо деякі фрагменти поняття «соціум». «Соціум — діяльне спілкування людей, їх творчість в усіх галузях суспільного життя…, певна цілісність, що здатна самовідтворюватись…, взаємодіє з іншими соціальними спільностями… Для кожного соціуму характерна властива система регулювання діяльності соціальних спільностей» [41, с. 336]. На нашу думку, тут чітко названі всі компоненти системи в її класичному розумінні (мета, функції, структура, процеси, система регулювання), а отже, і соціальної системи.
Що стосується терміна «соціальна організація», то це «в широкому розумінні будь-яка організація в суспільстві, у вузькому розумінні — соціальна підсистема організації» [41]. Вона вивчається в межах соціології організацій, де досліджуються проблеми управління і менеджменту, умови ефективнішого функціонування соціальних систем. По суті соціальна організація як у широкому, так і у вузькому розумінні є соціальною системою.
Отже, для вирішення практичних завдань соціальної статистики під соціальною системою слід розуміти сукупність компонентів:

 • соціальна структура;
 • соціальні відносини і процеси;
 • соціальні інститути.

Наступною складовою соціальної системи є соціальні відносини і процеси.
Соціальні відносини — це відносини між окремими індивідами або спільнотами, що займають різне місце в соціальному житті, відрізняються за способами життя, рівнем та структурою доходів і споживання.
Поряд з економічними, політичними та правовими вони є різновидом суспільних відносин [7]. При цьому підкреслюється, що у вузькому розумінні (у широкому вони ідентичні суспільним) соціальні відносини формуються з приводу реалізації соціальної взаємодії, що виникає між різними суб’єктами (елементами соціальної структури). Вони визначаються становищем окремих суб’єктів у суспільстві. Образно висловлюючись, відносини зумовлені місцем, що його займають суб’єкти у системі координат: «рівність», «справедливість», «влада» та «свобода».
Соціальний процес — послідовна зміна стану або рух елементів соціальної системи чи її підсистеми. Соціальні процеси зумовлюються внутрішніми та зовнішніми факторами, характеризуються відносно стійким характером взаємодії суб’єктів тривалістю в часі й спрямованістю до того чи іншого стану соціальної системи [21]. Розрізняють соціальні процеси функціонування, тобто такі, що забезпечують дотримання (збереження, відновлення) якісного стану системи, та соціальні процеси розвитку, які зумовлюють перехід об’єкта до якісно нового стану. При цьому розуміється, що розвиток може бути прогресивним і регресивним, еволюційним та революційним. Основним джерелом розвитку соціальних систем є існуючі в ній протиріччя.
Соціальні процеси вивчаються щодо окремих соціальних систем: людство, суспільство, клас, організація, мала група. Крім цього, необхідно виділити стихійні, природно-історичні та свідомо керовані до певної мети процеси.
Стихійні соціальні процеси складаються з великої кількості різноспрямованих дій соціальних суб’єктів. Прогнозувати їх наслідки досить складно, а іноді і неможливо. Прикладом стихійних процесів може бути процес соціального переміщення (со­ціальної мобільності).
Свідомо керовані соціальні процеси — це сукупність дій, спря­мованих на досягнення конкретної мети (політична демонстрація, страйк тощо). Іноді ці два процеси можуть перетворюватися з одного в інший.
Вже саме поняття суспільства як соціально організованого об’єднання людей слід розуміти як тією чи іншою мірою організовані (регульовані, регламентовані) соціальні відносини та процеси.
Соціальний інститут — форма організації і засіб здійснення спільної діяльності людей, що забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин. За допомогою соціальних норм, правил, принципів і санкцій, які регулюють різні сфери суспільної діяльності, соціальний інститут виконує організаційні, регулятивні, управлінські та виховні функції в суспільстві [41, с. 171].
Основними соціальними інститутами є держава, правові та політичні організації, армія, церква, система освіти, сім’я, мораль тощо. Зрозуміло, що в цьому контексті армія або сім’я розуміються не як група людей, а як система відносин, форма організації.
Важливо підкреслити, що водночас, скажімо, політична партія, армія або церква виступає як інституційна одиниця в термінах СНР. Що стосується поняття «сім’я», то тут відповідником є поняття «домогосподарство». Такий погляд на певні категорії під двома кутами зору повною мірою ілюструє взаємозв’язок соціальних і економічних явищ, дає підґрунтя для їх комплексного вивчення.
Значна роль належить такому соціальному інституту, як власність, який визначає норми й цінності, що регулюють матеріальні відносини. Отже, маємо:

 • певні елементи структури;
 • систему взаємозв’язків елементів;
 • систему правил реалізації взаємозв’язків.

Значна увага в статистичному вивченні соціальної структури суспільства сучасної України приділяється таким її елементам, як соціальний клас, сім’я та домогосподарство. Розглянемо ці питання детальніше.
2.2.2. Соціальна стратифікація
та соціальна мобільність
Як уже зазначалося, соціальна структура — це сукупність упорядкованих одна відносно одної соціальних спільностей. У кожній з них окремі особи, окремі групи осіб відіграють різну роль, займають різне місце. На цьому базується уявлення людей про певну вертикальну побудову з окремих щаблів, прошарків, стратів. Слово «стратифікація» означає вертикальне розшарування.
У загальному випадку соціальна структура являє собою ієрархічну побудову, де окремі елементи розташовані один відносно іншого як по вертикалі, так і по горизонталі. Прикладом горизонтального розрізу може бути соціально-територіальне або соціально-етнічне групування населення.
Під стратифікацією розуміють саме вертикальний розріз соціальної структури.
Страти — це великі сукупності людей, що мають різні можливості доступу до матеріальних та соціальних благ, а отже, різним є і ступінь реалізації окремої людини як особистості. Наявність страт — це наслідок нерівності людей у суспільстві — природної й соціальної. Природна нерівність по суті становить варіацію значень різних фізичних, фізіологічних та психологічних ознак. Соціальна нерівність зумовлена такими основними факторами:

 • видом економічної діяльності;
 • розміром доходу;
 • типом і рівнем освіти;
 • умовами життя;
 • типом організації дозвілля.

З видом економічної діяльності тісно пов’язані місце у владній структурі та престиж професії. Кожному з цих факторів відповідає ознака, за якою проводиться групування, а отже, і шкала, за допомогою якої вимірюється або оцінюється рівень ознаки. Наприклад, по шкалі «Дохід» таким значенням може бути: «високий», «середній» або «низький».
Страта — це соціальний прошарок, виділений за якимось одним критерієм диференціації. Можна стверджувати, що стратифікація являє собою статистичне групування за ознакою, рівень якої вивчається за допомогою будь-якої однієї рангової шкали. В широкому розумінні соціальна стратифікація — це виділення окремих груп індивідів з урахуванням усього набору ознак стратифікації. Місце окремої особи в багатовимірному просторі визначає її статусний набір.
Очевидно, що між наведеними вище ознаками існує статистичний зв’язок. Так, люди, що належать до вищих рівнів владних структур, як правило, мають високі доходи та більш сприятливі умови життя. Проте для кожного суспільства цей зв’язок має свою специфіку, що зумовлено поширеною в конкретний період часу і конкретному суспільстві системою цінностей. Особи, що мають вищі рівні всіх або більшості ознак стратифікації, сприймаються суспільством як такі, що належать до вищих прошарків суспільства, і навпаки. Такі прошарки (верстви) в концепції соціальної стратифікації називають соціальними класами.

Слід зазначити, що перелік ознак стратифікації та кількість соціальних класів у кожному конкретному дослідженні можуть бути різними. Це залежить від позиції дослідника й завдань, що стоять перед ним. Так, указаний набір ознак, може бути зведений до чотирьох: доходи, освіта, влада, престиж професії [53]. Це ж стосується і кількості соціальних класів та їх назв. Розглянемо деякі з найбільш відомих або уживаних моделей соціальної стратифікації

Виділено нами (Г.С.).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.