лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Г. С. Столяров, М. Ю. Огай

 

СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 


ББК 65.051.9(4Укр)я7
С 69                                                                                               

 

 

Рецензенти:
О. М. Гладун, канд. екон. наук
(Науково-дослідний інститут статистики)
М. В. Голубчиков, д-р мед. наук, проф.
(Центр медичної статистики МОЗ України)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-357 від 21.02.03.

 

Столяров Г. С., Огай М. Ю. 

С 69    Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 195 с.
ISBN 966–574–544–1
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення є методичним і практичним забезпеченням викладання дисципліни «Соціальна статистика» з метою підготовки бакалаврів за спеціальністю «Економічна статистика». З урахуванням міжнародних стандартів, наукових і практичних досягнень вітчизняної статистики висвітлені методичні та практичні питання вивчення соціальних явищ і процесів в Україні за сучасних умов: соціальна система та її складові, рівень життя населення, соціальне обслуговування, умови життя, суспільно-політичні процеси. Наведені завдання для самоконтролю й приклади розв’язання типових задач.
Призначений для студентів економічних вузів, працівників статистичних органів, науковців і практиків, чия діяльність пов’язана з вивченням соціальних процесів: соціологів, політологів, спеціалістів у галузі охорони здоров’я, засобів масової інформації, public relation, правознавців та ін.

ББК 65.051.9(4Укр)я7
© Г. С. Столяров, М. Ю. Огай, 2003
ІSBN 966–574–544–1                                                   © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 


СТОЛЯРОВ Георгій Степанович
ОГАЙ Марина Юріївна

 

 

СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор Л. Кучеренко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Невзгляд
Верстка Т. Мальчевської

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.