лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в обліку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 6

 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

6.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітнос­ті визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 р. № 92. Норми ПБО застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи всіх форм влас­ності (крім бюджетних установ).
ПБО 7 «Основні засоби» набув чинності з 1 липня 2000 р.
Згідно з ПБО7 «Основні засоби» — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі вироб­ництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в орен­ду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які у свою чергу класифікуються за такими групами (табл. 6.1):

Таблиця 6.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО З ПБО 7

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

101 Земельні ділянки

111 Бібліотечні фонди

102 Капітальні витрати на поліпшення земель

112. Малоцінні необоротні матеріальні активи

103 Будинки, споруди та передаваль­ні пристрої

113 Тимчасові (нетитульні) споруди
114 Природні ресурси

104 Машини та обладнання

115 Інвентарна тара

105 Транспортні засоби

116 Предмети прокату

106 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

117 Інші необоротні матеріальні активи

107 Робоча та продуктивна худоба

 

108 Багаторічні насадження

 

109 Інші основні засоби

 

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесено до складу основних засобів.
Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об’єкта окремо.
Рахунок «Основні засоби» кореспондує:

Таблиця 6.2

РАХУНОК 10 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»

За дебетом із кредитом рахунків

За кредитом із дебетом рахунків

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос необоротних активів»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

42 «Додатковий капітал»

84 «Інші операційні витрати»

46 «Неоплачений капітал»

85 «Інші затрати»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

97 «Інші витрати»

71 «Інший операційний дохід»

99 «Надзвичайні витрати»

73 «Інші фінансові доходи»

 

74 «Інші доходи»

 

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта цих активів.
Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» кореспондує:

Таблиця 6.3

РАХУНОК 11 «ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»

За дебетом із кредитом рахунків

За кредитом із дебетом рахунків

15 «Капітальні інвестиції»

13 «Знос необоротних активів»

16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

23 «Виробництво»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Витрати майбутніх періодів»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

42 «Додатковий капітал»

84 «Інші операційні витрати»

46 «Неоплачений капітал»

85 «Інші затрати»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

97 «Інші витрати»99 «Надзвичайні витрати»

71 «Інший операційний дохід»

 

72 «Інші фінансові доходи»

 

74 «Інші доходи»

 

Основні задачі обліку основних засобів:

 • визнання основних засобів;
 • придбання та первісне оцінювання основних засобів;
 • подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів;
 • амортизація основних засобів;
 • переоцінювання основних засобів;
 • вибуття основних засобів;
 • розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.

6.2. Організація автоматизованого обліку
основних засобів
Облік основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації.
Типовими формами первинної документації, якими оформлюють операції з обліку основних засобів, є такі уніфіковані фор­ми документів:

 • ОЗ-1 — акт приймання-передавання основних засобів (для внутрішнього переміщення);
 • ОЗ-2 — акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;
 • ОЗ-3 — акт на списання основних засобів;
 • ОЗ-4 — акт на списання автотранспортних засобів;
 • ОЗ-5 — акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини;
 • ОЗ-6 — інвентарна картка обліку основних засобів;
 • ОЗ-7 — опис інвентарних карток з обліку основних засобів;
 • ОЗ-8 — картка обліку руху основних засобів;
 • ОЗ-9 — інвентарний список основних засобів;
 • ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16 — розрахунок амортизації основних засобів.

Із первинних документів формується вхідна інформація під час автоматизованого розв’язання задач з обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.
Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху основних засобів:

 • правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й вибуття об’єктів основних засобів;
 • контроль за збереженням основних засобів;
 • контроль за витратами на ремонт основних засобів, а також за ефективністю використання основних засобів;
 • правильне обчислення та відображення в обліку сум амортизації;
 • отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних засобів за місцями їх експлуатації, а також у розрізі осіб, відповідальних за її збереження;
 • виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або іншого їх вибуття.

Ефективного результату можна досягти з використанням інформаційних систем і комп’ютерних технологій обліку.
Задачі можна розв’язувати по-різному:

 • із застосуванням електронних таблиць;
 • із застосуванням власних програмних продуктів, розроблених силами підприємства;
 • із застосуванням універсального програмного забезпечення, запропонованого фірмами-розробниками для проведення розрахунків із планування, обліку, контролю та аналізу.

Так, для виконання облікових робіт широкого використання набули такі програмні комплекси, як «1С: Підприємство», «Парус», «БЕСТ», «Галактика» тощо. Крім того, користувач може скористатися окремими їх модулями, які, наприклад, забезпечують облік основних засобів, складський облік, торгівлю, заробітну плату тощо.
У наступному пункті на прикладі розглянемо використання ПП «Галактика».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.