лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунку з обліку доходів загального фонду в цілому по області відшкодування має здійснюватись за рахунок надходжень загального фонду Державного бюджету України за рішенням Державного казначейства України, при цьому підставою для прий­няття рішення є звернення управління Державного казначейства України. Після розгляду та прийняття звернення Державне казначейство України здійснює безпосереднє перерахування коштів з відповідного рахунка на рахунок територіального управління Держказначейства з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок з обліку податку на додану вартість, з якого і здійснюється повернення.
Повернення надмірно та помилково сплачених платежів до бюджету, що класифіковані як доходи загального фонду Державного бюджету, провадиться також на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів обласними управліннями Державного казначейства (копія рішення суду передається відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків).
Загальний механізм повернення означених коштів передбачає наступні етапи. Органи державної податкової служби, де про-
йшов реєстрацію відповідний платник, передають районному від­діленню Державного казначейства висновки на повернення надмірно або помилково сплачених коштів. У свою чергу, відділення казначейства готує Реєстр висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування податку на додану вартість, після чого передає його до обласного управління Державного казначейства щоденно засобами внутрішньої платіжної системи. На підставі останнього електрон­ного документа обласне управління Державного казначейства своїми платіжними дорученнями здійснює перерахування коштів зі свого рахунка на поточні рахунки платників податків.
Вибірка грошових коштів для проведення повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунка в межах поточних надходжень за день. У випадках, коли на момент здій­снення операції має місце факт відсутності або недостатності коштів на відповідному аналітичному рахунку, повернення здій­снюється за рахунок поточних надходжень до загального фонду бюджету, при цьому:

  • в разі повернення за рахунок таких видів доходів, від яких проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, сума, яка повертається, не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками, з яких відраховується дотація;
  • якщо повернення здійснюється за тими видами доходів, за якими не здійснюється відрахування дотацій місцевим бюджетам, сума, яка повертається, не повинна перевищувати суми за-
    гальних надходжень за день за всіма аналітичними рахунками,
    з яких не відраховується дотація;
  • у разі виникнення факту недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється па підставі рішення Державного казначейства України за попереднім зверненням обласного управління Державного казначейства.

Повернення коштів готівкового обігу здійснюється аналогічно до вищевикладеного порядку. Кошти з відповідного аналітичного рахунка, з якого необхідно зробити повернення, платіжним дорученням відповідного Державного казначейства перераховуються на відкриті на їх ім’я в установах банків рахунки за балансовими рахунками групи 257 «Кошти до виплати» Плану рахунків бухгал­терського обліку комерційних банків України.
На підставі відповідних вищевказаних документів органи Державного казначейства України готують грошові чеки на отримання готівки на ім’я осіб, указаних у висновках, або платіж­ні доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки плат­ників.
З урахуванням повернень та відшкодувань ПДВ формуються залишки коштів за кожен день щодо надходжень до загального фонду бюджету, які розподіляють у розрізі:
1) доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам, розподіл яких за нормативами, визначеними Законом України «Про Державний бюджет України», проводять обласні управління Державного казначейства і цього ж дня перераховують відповідні рахунки місцевих бюджетів;
2) доходів, які відносяться до загального фонду Державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.
Залишки надходжень, що віднесені до першої групи доходів (після відрахування дотацій), надходження, що віднесені до другої групи доходів, перераховуються щоденно на відповідні рахун­ки, відкриті у Державному казначействі.
Платежі до бюджету, які визначаються Законом України «Про Державний бюджет України» як доходи спеціального фонду Дер­жавного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та організацій, зараховуються на відповідні аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства. Як і за надходженнями до Державного фонду, щодо даних платежів можливе повернення надмірно та помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду Державного бюджету. Зазначена операція здійснюється обласними управліннями Державного казначейства в цілому за наведеною схемою. Однак до механізму повернення не залучається центральний рівень, оскільки на аналітичному рахунку обласного управління, з якого здійснюється повернення, допускається дебетове сальдо. Залишки коштів за день за виключенням повернень щодо надходжень до спеціального фонду Державного бюджету перераховуються обласними управліннями Державного казначейства платіжним дорученням центральному рівню — Державному казначейству України.
Власні надходження бюджетних установ і організацій (код 24120000 класифікації доходів бюджету), які складають вагому частину доходів спеціального фонду Державного бюджету зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки зазначених суб’єк­тів у відділеннях або управліннях Державного казначейства за місцем обслуговування останніх. Про факт виконання зазначеної операції свідчить виписка, що формується відповідними органами Державного казначейства щоденно, та передається разом із реєстром розрахункових документів власникам коштів.
Платежі, які відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на поточний рік підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, поперед­ньо зараховуються на відповідні аналітичні рахунки органів казначейства. Щоденно зазначені кошти платіжним дорученням перераховуються Державному казначейству України для їх розподілу між вищевказаними фондами відповідно до встановлених нормативів. Частка коштів формує загальний фонд Державного бюджету; інша частина, класифікується як кошти спеціального фонду, які в подальшому направляються на спеціальні видатки, із подальшим зарахуванням на відповідні спеціальні або особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів. Повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється у загальному порядку обласними управліннями Державного казначейства України.
Обов’язкові платежі до бюджету, які відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» розподіляються між Державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на відповідні рахунки обласних управлінь, на рівні яких і здійснюються операції по їх розподілу в такому порядку: частина, яка належить зарахуванню до загального фонду державного бюджету, зараховується на відповідний аналітичний рахунок, з якого після перерахування сум дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів, залишки коштів платіжним дорученням перераховуються Державному казначейству; частина коштів, що належить бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, платіжним дорученням обласного управління Державного казначейства перераховується на рахунок відповідного бюджету, відкритий в установі банку, або меморіальними документами на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства. За результатами розподілу платежів до бюджету складається відомість розподілу платежів по бюджету. Платежі, які тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на однойменні аналітичні рахунки. Зазначені кошти в кінці дня розподіляються за нормативами, встановленими відповідними законодавчими актами.
Крім проведення основних розподільчих процедур за рівнями бюджетів, видами фондів органи Державного казначейства повин­ні здійснювати розподіл окремих видів платежів у розрізі означених позицій. Так, розподіл єдиного податку суб’єктів малого підприємництва супроводжується перерахуванням: частини коштів (обсяг коштів, що належить загальному фонду державного бюджету — сума відрахованих дотацій місцевим бюджетам) з обласного рівня на центральний — до Державного казначейства; у такому ж порядку відбувається рух коштів, що віднесені в результаті розподілу до спеціального фонду держбюджету; відповідна частка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету та позабюджетних фондів. Розподіл коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства здійснюється також на рівні обласного управління Державного казначейства відповідно до положень Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» у такому пропорційному відношенні: 70 % коштів збору зараховується до спеціального фонду бюджету з подальшим здійсненням операцій щодо направлення надходжень до спеці­ального фонду Державного бюджету; 30 % коштів збору зараховується безпосередньо на спеціальні особові або спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства. Кошти, що надійшли як фіксо­ваний сільськогосподарський податок, зараховуються на відповід­ні аналітичні рахунки обласного управління Державного казначейства, а після розподілу, проведеного за встановленими Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» нормативами (30 %—68 %—2 %), — перераховуються відповідним одержувачам, зокрема: місцевому бюджету, Пенсійному фон­ду та фонду соціального страхування.
За результатами розподілу єдиного податку суб’єктів малого підприємництва та фіксованого сільськогосподарського податку формується відомість розподілу платежів до бюджету, а також реєстр платників за спрощеною системою оподаткування.
Суми від реалізації податкової застави надходять на рахунки обласного управління Державного казначейства, яке сповіщає про факт надходження коштів відділення Державного казначейства шляхом надання останньому виписки з рахунка. Зазначений орган Державного казначейства передає виписку органу Державної податкової служби за місцем реєстрації платника для формування довідки про розподіл зазначених коштів. Зазначений документ передається по вертикалі системи органів Державного казначейства до рівня обласного управління, яке й здійснює розподіл та подальше перерахування розподілених коштів за призначенням.
5. Для аналітичного обліку доходів та фінансових ресурсів Державного бюджету в Плані рахунків бухгалтерського обліку використання державного та місцевих бюджетів призначено такі рахунки:
1111 «Єдиний казначейський рахунок». За дебетом субрахунка відбиваються суми коштів, які надходять на користь загального та спеціального фондів державного бюджету, Державного казначейства, його клієнтів; за кредитом відповідно відображаються вибірка коштів, яка здійснюється Державним казначейством за операціями по виконанню бюджетів та за операціями клієнтів, а також списання коштів у безспірному порядку відповідно до чинного законодавства.
1122 «Інші рахунки Державного казначейства». За дебетом субрахунка здійснюється зарахування коштів, що надходять на інші рахунки Державного казначейства, відкриті в НБУ; за кредитом відповідно списання коштів.
1222 «Інші рахунки Державного казначейства в установах банків». За дебетом рахунка відбивається зарахування коштів на рахунки органів Державного казначейства, відкриті в установах бан­ків, за кредитом — списання означених коштів.
3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету». За кредитом рахунка зараховуються суми податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду Державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацію окремо щодо кожного виду доходів; за дебетом — протягом року відображаються суми зайво внесених, надмірно сплачених подат­ків і зборів (обов’язкових платежів) та відображається щоденна акумуляція коштів загального фонду Державного бюджету.
3112 «Загальний фонд державного бюджету». За кредитом рахунка відбивається зарахування сум загальних доходів; за дебетом — перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для акумулювання.
3113 «Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету». За кредитом рахунка здійснюється зарахування сум повернених бюджетних кредитів, за дебетом — перерахування сум повернених кредитів до загального фонду Державного бюджету.
3121 «Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки». За кредитом рахунка здійснюється зарахування сум спеціальних доходів відповідно до бюджетної класифікації; за дебетом — протягом року відображаються суми зайво внесених, надмірно сплачених подат­ків і зборів (обов’язкових платежів) та відбивається сума коштів спеціального фонду Державного бюджету, які щоденно акумулюються для подальшого направлення на здійснення спеціальних видатків.
3122 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки». За кредитом рахунка здійснюється зарахування коштів спеціального фонду Державного бюджету; за дебетом — фіксується факт перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для нагромадження останніх сум.
3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету». За кредитом рахунка провадиться зарахування сум податків і зборів (обо­в’язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між однойменними фондами бюджету; за дебетом — перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками, та щоденне віднесення надходжень до складу коштів, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету.
3132 «Кошти, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету». За кредитом рахунка фіксується зарахування сум коштів; за дебетом — перерахування сум на центральний рівень для розмежування або віднесення розподілених обсягів коштів між фондами державного бюджету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.