лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів
і фінансових ресурсів державного бюджету

 • Поняття доходів і фінансових ресурсів бюджету та завдання їх обліку.
 • Склад і класифікація доходів бюджету.
 • Поняття єдиного казначейського рахунка як інструменту виконання дохідної частини бюджету.
 • Порядок проведення операцій по зарахуванню надход­жень до складу доходів державного бюджету.
 • Синтетичний та аналітичний облік доходів державного бюджету.

1. Доходи бюджету являють собою всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). Економічна сутність доходів бюджету полягає у забезпеченні здійснення видатків бюджету, які, у свою чергу, покликані реалізувати функції відтворення, котрі виконує держава як соціальний гарант. Відповідною балансовою протилежністю виступають фінансові ресурси, які складаються перш за все з грошових коштів бюджетів. Протилежність ця пояснюється тим, що фінансові ресурси бюджету виступають засобами загального механізму функціонування бюджету, а доходи відповідно виступають джерелом їх утворення.
Згідно з Бюджетним кодексом України Міністерство фінансів здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право на надання відстрочок зі сплати податків, зборів (обов’яз­кових платежів) на умовах податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до трьох місяців у межах поточного бюджет­ного періоду. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік усіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до Державного бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.
Бухгалтерський облік доходів повинен вирішувати наступні завдання:

 • реалізація через облікову систему принципів своєчасності та повноти наповнення доходної частини бюджету;
 • забезпечення своєчасної та достовірної інформації про надходження до доходної частини бюджету в розрізі її класифікаційних груп;
 • здійснення контролю за виконанням планових показників щодо доходної частини бюджету.

Як зазначалося раніше, основним суб’єктом здійснення обліку доходів Державного бюджету виступає державне казначейство. Відповідно до економічної природи визначеного об’єкта обліку формується склад функцій Державного казначейства. До них, зокрема, відносять:

 • установлення порядку відкриття та безпосереднє відкриття рахунків в управліннях Державного казначейства України для зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів;
 • ведення бухгалтерського обліку доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р. № 119 у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;
 • розподіл платежів до Державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, та перерахування за належністю розподілених коштів;
 • розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до Державного бюджету, та перерахування за належністю розподілених коштів;
 • підготовку розрахункових документів і повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;
 • здійснення відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів;
 • складання щоденної, періодичної та річної звітності за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подання її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та оплатою платежів до бюджету та державних цільових фондів.

2. Бюджетна класифікація України застосовується для здій­снення обліку та контролю фінансової діяльності органів держав­ної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, а також для проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв’язку функціональних призна­чень і економічного характеру видатків бюджету міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов’язковому порядку Верховну Раду України.
У цілому бюджетна класифікація має такі складові частини:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу.
Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження (10 000 000);
2) неподаткові надходження (20 000 000);
3) доходи від операцій з капіталом (30 000 000);

 • трансферти (40 000 000);
 • цільові фонди (50 000 000).

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні й місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі. До неподаткових надходжень відносять:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів і фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Трансферти являють собою кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Доходи бюджету є складною категорією, яка розкладається в розрізі окремих ознак за складовими. Так, відповідно до структурної побудови бюджету України виділяють:

 • доходи Державного бюджету;
 • доходи АРК;
 • доходи місцевих бюджетів.

Залежно від функціонального призначення щодо використання й джерела отримання доходи поділяються:

 • на доходи загального фонду;
 • доходи спеціального фонду.

Так, доходи Державного бюджету України включають:
1) доходи (за винятком тих, що закріплені ст.ст. 64, 66, 69 Бюджетного кодексу за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти й дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.
Склад доходів загального і спеціального фондів визначається законами про Державний бюджет України.
Установлено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:
1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
5) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим,
70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
6) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору із ввезених на територію Украї­ни нафтопродуктів і транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами;
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до Державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автоінспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних Дер­жавному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із Державного бюджету затрат, пов’язаних зі зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

15) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту й відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних затрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у відповідних обсягах;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;
22) рентна плата за транзит природного газу через територію України;
23) рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;
24) рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;

25) виконавчий збір, стягнутий державною виконавчою службою;
26) надходження від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ—160 та ТУ—95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;
27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету;
28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;
30) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно зі ст. 29 Бюджетного кодексу України.

До доходів спеціального фонду Державного бюджету відповідно відносяться:
1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету;
2) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.