лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Особливістю організації БОВБ є те, що робота бухгалтерської служби будується за принципом створення єдиного бухгалтерського підрозділу та надання працівникам прав відповідальних виконавців, яким доручається особисто підписувати документи за визначеною групою операцій, за виключенням операцій, які потребують додаткового контролю. Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу, якщо це передбачено їхніми функціональними (посадовими) обов’яз­ками. Всі працівники, які виконують операції з бухгалтерського обліку, займаються питаннями ведення бухгалтерського обліку, підпорядковуються головному бухгалтеру органу Державного казначейства або іншій посадовій особі, що очолює бухгалтерську службу. Головний бухгалтер бере безпосередню участь у формуванні служби бухгалтерського обліку.
Головний бухгалтер у своїй роботі керується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», Положенням № 119, нормативними актами Державного казначейства України, іншими законодавчими та нормативними актами України, що регламентують бюджетний процес в Україні. Означена посадова особа повинна забезпечити:

 • дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;
 • контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій по виконанню бюджетів, які здійснюються органами Державного казначейства;
 • складання і подання внутрішнім та зовнішнім користувачам у встановлені строки звітності;
 • здійснення організаційних заходів щодо впровадження в підвідомчих органах казначейства та структурних підрозділах визначеної політики бухгалтерського обліку та звітності.

Головний бухгалтер або його заступник мають право вимагати від підвідомчих органів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття і витрачання бюджетних коштів, а також вимагати від будь-якого органу Державного казначейства пояснень, а за потреби — й безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані викликають сумнів. Відмітимо, що відповідно до Положення № 119 на головного бухгалтера не можуть покладатися обов’язки керівника органу за фактом тимчасової його відсутності, а також обов’язки щодо безпосереднього виконання бухгалтерських операцій.
7. Очевидно, що першоджерело напрямку обліку, який має в сучасній інтерпретації назву «бюджетний облік», виникло разом із такою формою соціальної організації, як держава. З цього моменту бере свій початок рахівництво доходів і видатків держави. Спочатку всі підрахунки здійснювала одна людина, яку за наданими правителем держави функціями сьогодні назвали б казначеєм. Оскільки за часів стародавнього світу держава перебувала у безпосередньому зв’язку з відповідними організаційними формами релігіозних утворень, логічними і зрозумілими уявляються відомі в літературі з історії бухгалтерського обліку факти про те, що державний облік Вавілонії здійснювали храми. Про методологічну наступність свідчить також інформація щодо ведення у Римській імперії в межах державного обліку бреваріума — книги, в якій відображались як кошторисні зобов’язання, так і результати їх виконання.
Одиничні дослідники історії вітчизняного обліку висловлюють припущення щодо «перших відомостей про зародження бюджетного обліку в Україні за часів Мазепи». Однак запропонована теорія являє собою принаймні некоректну гіпотезу, яка потребує досить аргументованого доказу чи, у світлі наведеного далі, логічного спростування. При цьому ключовим моментом у визначенні моменту виникнення перших основ державного обліку виступає проста схема «ДЕРЖАВА ® ДЕРЖАВНЕ РАХІВНИЦТВО». Отож, оскільки перші міста-держави — Ольвія Понтійська, Херсонес Таврійський — беруть свій початок приблизно від середини першого тисячоліття до Різдва Христова, а також зважаючи на досить багатий досвід державотворення грецьких поселенців, які й заснували ці міста, слід перевести дату виникнення бюджетного обліку на часовій шкалі від запропонованої вищевказаними авторами дати на дві тисячі років назад.
З початком державного утворення як форми співіснування суспільства виникали інститути влади, управління, охорони, тощо, які й існували за рахунок зібраних у державну казну коштів. Отже, зазначені державні органи виступили прототипом сучасного сектора бюджетних установ.
Упродовж наступних тисячоліть, що були для України роками короткочасної самостійності й довгими періодами колонізації та поневолення, бюджетний облік розвивався під впливом тих облікових традицій і методів, які використовувались у Польщі, Литві, Росії тощо. В цілому перші відомості щодо бюджетного обліку в Україні ми зустрічаємо в літературних джерелах, що датуються історичним етапом за часів гетьмана Мазепи.
Бюджетний облік як облік виконання Державного бюджету, як правило, повинен будуватись на основі незалежного бюджетного устрою і є його структурним компонентом. У передреволюційні часи Україна входила до складу Росії, а тому власної системи методології механізму бюджетного процесу в цілому та бухгалтерського обліку виконання бюджету зокрема вона не мала. Головне казначейство було у Петербурзі, в губерніях — губернські казначейства, в повітах — повітові. У середині ХІХ ст. до функцій казначейства входило збирання, зберігання, пересилання доходів, виконання платежів тощо. З 1862 р. казначейства перераховують надлишок грошей у державний банк, а з 1896 р. касова готівка казначейства злилася з обіговою готівкою Державного банку. Циркуляром Міністерства фінансів у 1904 р. на установи казначейства поклали ще одну функцію — прийом процентних паперів на зберігання. Слід відмітити, що у межах загального бюджету Росії Україна у складі 9 повітів (1909—1913 рр.) давала 20 % державного доходу, а діставала лише 12 % надходжень.
Спроби побудови бюджетного обліку як складової Державного бюджету України було зроблено в 1917—1920 рр. За рішенням Центральної Ради наприкінці 1917 р. створено власну фінансову систему. Подальший її розвиток відбувався в період Гетьманату. За даними, загальна сума прибутків становила 3249730000 крб, — видатків — 5434673500 крб, при цьому. Кожна із зазначених економічних категорій поділялась на звичайні та надзвичайні.
У період «воєнного комунізму», існування «продрозверстки» та хлібної монополії об’єкти бюджетного обліку поповнились — як облічувані предмети у складі бюджету з’явились продукти харчування. Власне бюджету і, закономірно, бюджетного обліку на той час не було. Існування грошових податків в умовах катастрофічної інфляції втрачало сенс і тому їх скасували. На зміну прийшла натуралізація всіх відносин у країні. Тому бюджетний облік проводився як облік виконання короткотермінових прибутково-видат­кових кошторисів, де в прибутковій частині його об’єктами були різні конфіскації та контрибуції. Великі дефіцити зазначених кошторисів покривалися за рахунок безмірної емісії грошей.
Період НЕПу характеризується новим етапом розвитку бюджетного обліку. Відроджується функція податків як джерела формування доходів бюджету. У 1923 р. харчовий податок було перетворено на новий об’єкт бюджетного обліку — сільськогос­подарський податок із правом його часткової сплати грошовими коштами, а з 1924р. даний податок сплачувався тільки в грошовій формі. До нього додалися два інших — загальноприбутковий і промисловий. Окрім них, обліку в складі доходів бюджету підлягала низка непрямих податків: рентний, податок зі спадщини та дарування, податок надприбуток, судові й гербові доходи, а також мито. Джерелом посередніх податків стали акцизи й неподаткові прибутки.
Важливим кроком стало виокремлення серед об’єктів обліку доходів — нарахованих і касових та видатків — касових і фактичних. Надалі зміни щодо об’єктів бюджетного обліку відбувались у внутрішній структурі доходної та видаткової частин.
З отриманням Україною незалежності почалися кардинальні зміни в її економічній моделі. Очевидно, перегляду потребувала система виконання бюджету, зокрема, її складова — облік виконання бюджету. Підтвердженням цього стала постановка питання про посилення контролю за використанням бюджетних асигнувань. Цю проблему мала вирішити казначейська система виконання Державного бюджету.
Головна мета змін полягала в перерозподілі функцій фінансування, а також функцій щодо банківського обслуговування бюджетних установ. Так, фінансування видатків Держбюджету з 1 квітня 1997 р. почало відбуватися через територіальні органи Держказначейства, тобто кошти, що їх мали отримувати бюджет­ні установи, почали рухатися не за схемою «Мінфін ® міністерства ® установи», а безпосередньо з регіонального управління казначейства отримувачам фінансування. Поряд із цим відпрацьовувався механізм проведення видатків Держбюджету через оплату рахунків для бюджетних установ. На першому етапі переходу до нової системи бюджетним організаціям зберігались розрахункові рахунки в комерційних банках, однак оплата рахунків проводилася банками тільки з дозволу органів казначейства. Зауважимо: такий концептуальний підхід запобіг порушенням з боку банківських установ, що, до речі, було виявлено при перевірці комерційних банків у 1996 р. у кількості 37000 випадків.
Надалі банківські рахунки бюджетних установ, котрі перейшли на систему оплати рахунків, ліквідовувались, і натомість відкривались особові рахунки в територіальних управліннях казначейства.
Після введення системи виконання видатків бюджету через оплату рахунків кошти почали перераховуватися безпосередньо організаціям-кредиторам за товари чи послуги, тобто, по суті, відбулися радикальні зміни в системі фінансування бюджетних установ. На сьогодні відповідно до цієї схеми головні розпорядники коштів — міністерства та відомства — визначають розмір асигнувань, а отримувачі коштів під контролем казначейства в межах асигнувань укладають договори та сплачують рахунки-фактури. Таким чином, система контролю за витрачанням коштів у бюджетних установах набула якісно іншої форми: крім уже існуючих етапів підготовки і завершального аудит-контролю, який, до речі, має лише констатуючий пасивний характер, нова схема включає етап активного контролю руху коштів, який починається з перевірки зобов’язань, укладання договорів і закінчується перевіркою рахунків-фактур за цими договорами. Активний характер цього етапу полягає в прямому впливі установ казначейства на остаточний результат: дозвіл чи відмову оплати рахунків-фактур. Тут передбачається ряд обмежень, які мають підтримувати і впливати на порядок фінансової дисципліни бюджетних установ. Так, причиною відмови в оплаті рахунків з боку казначейства може бути перевищення розміру асигнувань, заборгованість по заробітній платі, стипендіях тощо (тобто пріоритетність соціальних виплат), завищення ціни на товари чи послуги. Важливим пунктом є те, що територіальні органи казначейства, реєструючи кожний факт готівкового чи безготівкового руху коштів бюджетних установ, здійснюють опосередковано облік касових видатків зазначених установ.
На сьогоднішній день державне казначейство із управління Міністерства фінансів перетворилось на самостійний структурний підрозділ виконавчої влади.
Права й обов’язки даного державного утворення розширюються і з 1 вересня 2004 р. на казначейське обслуговування переведено місцеві бюджети, які до того перебували у віданні фінансових управлінь. Отже, з 2004 р. по суті починається етап казначейського виконання як державного, так і місцевих бюджетів.

Контрольні запитання

  • Які державні утворення беруть участь у процесі виконання бюджету?
  • Хто з учасників процесу виконання бюджету здійснює інформаційне його забезпечення через систему бухгалтерського обліку?
  • Які функції по виконанню бюджету виконує НБУ?
  • Яким є функціональне призначення БОВБ?
  • Що відноситься до завдань БОВБ?
  • На які складові слід поділяти БОВБ?
  • Які принципи ієрархічної побудови відтворені в плані рахунків БОВБ?
  • Скільки і яких класів передбачено планом рахунків БОВБ?
  • Яке призначення контрактивних та контрпасивних рахунків бухгалтерського обліку?
  • Які з визначених Положенням № 119 принципів БОВБ та фінансової звітності повторюють загальноприйняті принципи національної системи бухгалтерського обліку?
  • У чому полягає сутність і призначення облікової політики органів державного казначейства?
  • Які зміни в методиці обліку не класифікуються як зміни облікової політики?
  • Яка форма обліку переважає сьогодні відносно підсистеми БОВБ?
  • Яка посадова особа відповідає за організацію БОВБ в органах Державного казначейства?
  • Що відноситься до прав та обов’язків головних бухгалтерів державного казначейства?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.