лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Річна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів до річного заключення рахунків та подається у такому обсязі:

 1. форма № 1 «Звіт про фінансовий стан (баланс)»
 2. форма № 1—1 «Сальдовий баланс рахунків»
 3. форма № 2 «Звіт про результат виконання місцевих бюд­жетів»
 4. форма № 2 мб «Звіт про виконання місцевих бюджетів»
 5. форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»
 6. «Інформація про надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів» (додаток № 6)
 7. форма № 7 «Звіт про бюджетну заборгованість»
 8. «Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів за 2002 рік»
 9. «Звіт про використання коштів з резервного фонду»
 10. «Довідка про рух необоротних активів, матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів»
 11. «Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів»
 12. «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»
 13. «Довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом 2002 року»
 14. «Інформація про надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів» (додаток 14)
 15. Пояснювальна записка до річного звіту.

Форма № 1 «Звіт про фінансовий стан (баланс)» складається на кінець останнього дня звітного періоду на підставі даних синтетичного обліку звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1-5 класів Плану рахунків.
Форма №  1—1 «Сальдовий баланс рахунків» укладається станом на останній робочий день звітного періоду на підставі даних синтетичного обліку за 1—9 класів Плану рахунків, з попереднім проведенням звірки між даними синтетичного і аналітичного обліку станом на останній робочий день звітного періоду. Дані балансу мають тотожно відповідати відповідним аналогічним даним інших форм звітності.
Форма № 2 «Звіт про результат виконання місцевих бюджетів» включає наступні розділи:
І. Операційний дохід
ІІ. Операційні витрати
ІІІ. Фінансування
Розділ І звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів в розрізі загального та спеціального фондів і містить такі підрозділи: податки; збори, штрафи, пені; трансферти; інший операційний дохід; прибутки від продажу основних засобів.
Розділ ІІ даної звітної форми укладається на підставі даних звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, звірених з окремими даними бухгалтерського обліку, по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів. Зазначений розділ заповнюється в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених з даними синтетичного обліку і включає наступні підрозділи:

 1. державне управління; правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист та соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; культура і мистецтво; засоби масової інформації; фізична культура і спорт; будівництво; сільське та лісове господарство, рибне господарство та мисливство; транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика; інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю; охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; обслуговування державного боргу; цільові фонди; видатки, не віднесені до основних груп.

Розділ ІІІ складається в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку.
Форма №2 мб «Звіт про виконання місцевих бюджетів» укладається станом на останній робочий день звітного періоду і включає в себе такі розділи:
І. Доходи
ІІ. Видатки
ІІІ. Фінансування бюджету
Крім означених напрямків інформація у зведеній формі угруповується в розрізі фондів бюджету – загального та спеціального.
Розділ І звіту складається на підставі даних частин 1. «Загальний фонд місцевих бюджетів» та 2. «Спеціальний фонд місцевих бюджетів», звірених з окремими даними бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.
Розділ ІІ звіту укладається на підставі даних частин 1. «Загальний фонд місцевих бюджетів» та 2. «Спеціальний фонд місцевих бюджетів», звірених з окремими даними бухгалтерського обліку, по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
Розділ ІІІ формується на основі даних бухгалтерського обліку в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів.
Зведена форма заповнюється тільки на центральному рівні.
Консолідація даних звіту форми № 2 м здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників звітності місцевих бюджетів нижчого рівня до аналогічних показників звітності місцевих бюджетів вищого рівня. Суми міжбюджетних трансфертів, які передаються місцевими бюджетами вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого рівня та навпаки або між місцевими бюджетами однієї підпорядкованості відображаються у звітності окремого місцевого бюджету, але не підлягають консолідації при складанні зведеного звіту.
Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2002 рік» включає чотири розділи, а саме:
І. Операційна діяльність
ІІ. Інвестиційна діяльність
ІІІ. Нерозподілені видатки
ІV. Фінансова діяльність
Розділ І звіту складається по загальному та спеціальному фондах на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів. Означений розділ включає такі підрозділи:

 1. операційні доходи (податки; збори, штрафи, пені; трансферти; інший операційний дохід; прибутки від продажу основних засобів) заповнюється в розрізі доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, на підставі даних аналітичного обліку доходів місцевих бюджетів, звірених з даними синтетичного обліку доходів;
 2. операційні видатки (поточні видатки; кредитування з вирахуванням погашення) укладається в розрізі видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків місцевих бюджетів по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів.

Розділ ІІ звіту формується за підрозділами інвестиційні доходи, інвестиційні видатки по загальному та спеціальному фондах.
Розділ ІІІ звіту складається по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів в розрізі видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів.
Розділ ІV включає підрозділ «Внутрішнє фінансування», інформація за яким формується в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, на підставі даних аналітичного обліку місцевих бюджетів.
«Інформація про надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів» укладається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та підгруп власних надходжень на підставі даних звітів бюджетних установ форми №4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами», №4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ».
Форма № 7 «Звіт про бюджетну заборгованість» передбачає три розділи: I. Дані про заборгованість бюджетних установ; II. Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; ІІІ. Інформація про заборгованість бюджетних установ, і укладається за даними звітів бюджетних установ форми № 7 м, 8 м, 7 м.1 в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків окремо по загальному і спеціальному фондах.
Розділ I. містить інформацію про дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв’язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки і відповідає даним звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за формою № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ». Розділ містить інформацію про заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів як за видатками, так і за нарахованими доходами.
Розділ ІІ. складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах (крім власних надходжень бюджетних установ) місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків на підставі окремих даних обліку органів Державного казначейства, підтверджених даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за формами: № 7 м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та № 8 м «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».
Розділ IІІ відображає сума заборгованості, що виникла при виконанні окремих програм видаткової частини кошторису, передбачених у місцевому бюджеті (за надані пільгові довготермінові кредити тощо) і відповідає даним звіту форми №7м.1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ» бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
«Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів за 2002 рік» укладається на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів за захищеними статтями.
«Звіт про використання коштів з резервного фонду за 2002 рік» укладається на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду місцевих бюджетів і заповнюється в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевого бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 250102 «Резервний фонд».
«Довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів» укладається на підставі даних форми №6 «Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування» звіту бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетівтавідображає вартість необоротних активів бюджетної установи, матеріалів і продуктів харчування на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.
«Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів» складається на підставі даних форми №5 «Звіт про рух необоротних активів» звіту бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та відображає вартість необоротних активів бюджетної установи на початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.
«Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів за 2002 рік» складається на підставі даних звіту форми №15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах»
«Довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом 2002 року» відображає статті змін до планових показників загального фонду місцевих бюджетів і заповнюється в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та кодів економічної класифікації видатків загального фонду місцевих бюджетів.
«Інформація про надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів» складається на підставі даних, наведених у формі №2 мб «Звіт про виконання місцевих бюджетів» у розрізі кодів бюджетної класифікації.
Пояснювальна записка готується Міністерством фінансів АР Крим, Головними фінансовими управліннями обласних, Київської міської державних адміністрацій, фінансовим управлінням Севастопольської міської державної адміністрації. В пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками, зміни у фінансовому стані місцевих бюджетів за звітний період та стан дебіторської та кредиторської заборгованості та розшифровка сум надходжень за кодами бюджетної класифікації доходів 21080000 «Інші надходження» та 24060300 «Інші надходження». До пояснювальної записки додаються Довідка про депозитні суми та Довідка про списану кредиторську заборгованість.
Терміни подання річного звіту про виконання місцевих бюджетів встановлюються та затверджуються наказом Міністерства фінансів України.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.