лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 6

Тест № 1
Визначити послідовність та основні етапи оперативного обліку податків, зборів та платежів у органах ДПА:
а) відкриття карток особових рахунків платників за кожним з видів платежів;
б) формування за даними особових рахунків зведеної інформації в спеціальних реєстрах;
в) відображення в особових рахунках інформації про нараховані, відстрочені, сплачені податкові зобов’язання, податковий борг тощо;
г) складання і подання вищим податковим органам звітності;
д) підведення підсумків у особових рахунках платників, їх перевірка, закриття;
е) передача карток особових рахунків платників вищестоящим органом ДПС.
Тест № 2
Особові рахунки платників відкриваються підрозділом:


а) відділом апеляцій

а) щорічно

б) відділом інформатизації обліку та звітності

б) щоквартально

в) відділом апеляцій

в) на два роки

г) відділом економічного аналізу та прогнозування податкових надходжень

г) на термін функціонування платника як суб’єкта господарювання

1) у розрізі платників
2) у розрізі всіх видів платежів
3) у розрізі видів платежів, що повинен сплачувати платник

Тест № 3
Визначити склад державних органів, які здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю та повнотою нарахувань і зборів та погашення податкових зобов’язань податкового боргу:

 1. органи Державного казначейства;
 2. фінансові органи;
 3. митні органи;
 4. податкові органи;
 5. установи Пенсійного фонду;
 6. установи Фондів соціального страхування;
 7. органи стягнення.

Тест № 4
Визначити джерела надходження документів, які є підставою для відображення в обліку податкових зобов’язань:
а) від органів Державного казначейства;
б) від судових органів;
в) від податкових органів;
г) від фінансових органів;
д) від митних органів;
є) від установ позабюджетних соціальних фондів.
Тест № 5
Визначити склад документів, які є:

 1. підставою для нарахування податкових зобов’язань в органах ДПС:
 2. підставою для підтвердження погашення платниками податкових зобов’язань:

а) звіти про виконання Державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень;
б) відомості про нарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді електронних документів — технологічних файлів;
в) виписки з рахунків;
г) податкове повідомлення;
д) податкова декларація;
є) акт документальної перевірки з питань повноти нарахування, утримання та сплати прибуткового податку;
ж) рішення про списання безнадійного боргу;
з) відомості розподілу платежів до бюджету;
і) копії квитанцій за ф. № 10 та ф. № 24;
к) корінець прибуткового документа «повідомлення»
Тест № 6
Обрати варіант відповіді щодо терміну проведення звірки органів Державного казначейства та органів податкової служби:


а) не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

1) центральний рівень (ДКУ та ДПАУ)

б) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

2) рівень управлінь та відділень

в) не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

 

Тест № 7
Податковий борг платника — це:

 1. податкове зобов’язання, вчасно не погашене, + пеня, нарахована на суму такого зобов’язання;
 2. податкове зобов’язання, вчасно не погашене, + розмір штрафної санкції;
 3. податкове зобов’язання, не сплачене вчасно, + пеня, нарахована на суму такого зобов’язання, + розмір штрафних санкцій;

Тест № 8
Визначити склад документів, що є підставою для списання, відстрочення або розстрочення податкового боргу:
а) рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби про скасування раніше нарахованих сум податкового зобов’язання;
б) рішення про скасування раніше нарахованих сум податкового бор­гу (зобов’язання), які надходять від інших контролюючих органів;
в) рішення (ухвала, постанова) суду, арбітражного суду про скасування раніше нарахованих сум податкового боргу (зобов’язання);
г) договір про розстрочення, відстрочення між платником та органом державної податкової служби, укладений на підставі рішення про надання відстрочки (розстрочки) на суму податкового боргу (зобов’язання);
д) рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби про списання податкового боргу.
Тест № 9
Визначити склад носіїв облікової інформації, що використовуються на відповідних напрямах оперативного обліку в органах ДПС:


а) облік податкових зобов’язань

1) картки особових рахунків

б) облік податкового боргу

2) відомості про наявність особових рахунків, за якими не відображено з початку року операції нарахування та сплати платежів

в) облік відстрочених і розстрочених податкових зобов’язань

3) реєстр надходжень і повернень

г) облік переплат і відшкодувань з бюджету податків і зборів

4) книга обліку звірення розрахунків з бюджетом

 

5) відомості по платниках, що мають податковий борг

Тест № 10
Розмір процентів за користування відстрочкою чи розстрочкою податкових зобов’язань не може бути:

 1. меншим, ніж облікова ставка НБУ;
 2. більшим, ніж облікова ставка НБУ;
 3. удвічі меншим, ніж облікова ставка НБУ.

Тест № 11
Останнім днем подачі заяви на повернення надмірно сплачених зобов’язань платежів з боку платника є:
а) 720-й день від дня переплати;
б) 1035-й день від дня переплати;
в) 31 грудня.
Тест № 12
Підставою для відшкодування ПДВ у органах: 1) ДПС та 2) ДКУ є:
а) висновки про суму відшкодування ПДВ;
б) податкова декларація за звітний період;
в) заява платника податків;
г) довідка про необхідність повернення платежу.
Тест № 13
Визначити терміни складання звіту ф.1-П «Про суми фактичних надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів»:

 1. щоденно;
 2. щодекадно;
 3. щомісячно;
 4. щоквартально;
 5. раз на півроку;
 6. раз на рік.

Завдання № 1

Схематично зобразити систему функціонально-структурних зв’язків органів Державного казначейства та Державної податкової служби України в процесі виконання дохідної частини бюджету.
Завдання № 2
Розрахувати суму пені за несвоєчасно погашеним податковим зобов’язанням за такими даними:
а) кінець терміну сплати податкового зобов’язання за травень — 30 червня;
б) сума податкового зобов’язання за травень — 8 500 грн;
в) фактично податкове зобов’язання погашено на цю суму 16 липня;
г) облікова ставка НБУ на момент виникнення та погашення — 8 %.
При вирішенні завдання спиратись на наведену Інструкцію про порядок нарахування та погашення пені, що затверджена наказом ДПА України від 01.03.01 № 77.

Завдання № 3

За даними до завдання нарахувати проценти за користування відстрочкою податкових зобов’язань:
а) за рішенням про розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань від 01.06.03 платнику відстрочено податковий борг на суму 16 000 грн, у тому числі:
податок на прибуток — 12 000 грн,
штрафні санкції — 4000 грн;
б) термін відстрочки — з 01.06.03 по 01.12.03;
в) термін погашення відстроченої суми — 30.11.03;
г) дата підписання договору про відстрочення — 12.06.03;
д) внесено 03.06.03 платником у рахунок погашення податкового боргу зі сплати податку на прибуток — 2000 грн;
є) облікова ставка НБУ становить на 01.06.03 — 7 %, на 05.06.03 — 7 %, на 30.11.03 — 12 %.
Завдання № 4
За даними завдання № 2 та графіком погашення розстрочених сум визначити суму процентів.

Графік погашення
розстрочених сум

Основного платежу
та штрафних санкцій, грн

Пені, грн

01.07.03

2800

400

01.08.03

2800

400

01.09.03

2800

400

01.10.03

2800

400

30.11.03

2800

400

Разом

14000

2000

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 7

Тест № 1

Визначити характеристику поняття «бухгалтерська звітність по виконанню бюджету» серед поданих варіантів:
а) система узагальнених і взаємопов’язаних показників, що характеризують фінансовий стан виконання бюджету за певний період;
б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період;
в) система узагальнених та пов’язаних облікових показників, що дають уявлення про результати виконання кошторисів і бюджетів за звітний період.

Тест № 2

Ідентифікувати класифікаційні групи звітності за класифікаційними ознаками:


а) інформаційний обсяг

а) звітність по виконанню Державного та місцевого бюджетів

б) мета складання

б) повна та часткова звітність

в) рівень бюджету

в) щоденна, періодична та річна

г) періодичність складання

г) внутрішня та зовнішня звітність

Тест № 3

Користувачами інформації заключного етапу обліку виконання бюджету виступають:
а) органи Державного казначейства;
б) розпорядники коштів;
в) Міністерство фінансів;
г) підприємства та організації;
д) Кабінет Міністрів України;
е) Рахункова палата України та Верховна Рада України;
є) Адміністрація Президента України;
ж) фізичні особи;
з) Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України;
і) податкові органи;
к) органи митної служби;
л) Державний комітет статистики України;
м) українські та міжнародні фінансові організації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.