лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Теоретичні основи
бухгалтерського обліку виконання бюджету

ПЛАН

 • Учасники процесу виконання бюджету: їх повноваження, функції і завдання.
 • Сутність бухгалтерського обліку виконання бюджету, його завдання, функції та складові.
 • Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку виконання бюджету.
 • Принципи бухгалтерського обліку виконання бюджету.
 • План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
 • Організація обліку виконання бюджету.
 • Із історії розвитку бухгалтерського обліку виконання бюджету в Україні.

1. Бюджет являє собою план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які виконують органи державної влади, органи влади Автономної Респуб­ліки Крим та органи місцевого самоврядування упродовж бю-
джетного періоду. Як і будь-який план, бюджет проходить етапи планування, формування, затвердження й виконання. У процесі виконання бюджету беруть участь різні державні утворення. Основними структурами, що залучені до виконання бюджету виступають зокрема: Верховна Рада України, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Рахункова палата, Контрольно-реві­зійне управління, Нацбанк України, органи податкової та митної служб України, розпорядники коштів.
До повноважень Верховної Ради України належить контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бю-
джетного процесу, а саме:
1) заслуховування звітів про стан виконання Державного бюджету України, в тому числі звітів розпорядників бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України;
2) контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.
Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці до розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Дер­жавного бюджету України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.
Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства:
1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовка відповідного висновку;
2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.
До повноважень Рахункової палати як підпорядкованого та підзвітного Верховній Раді органу відносно контролю за дотриманням бюджетного законодавства відносять функції по контролю:
1) за використанням коштів Державного бюджету України відповідно до Закону «Про Державний бюджет України»;
2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України;
3) ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;
4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади за доходами і видатками.
Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу — стосовно як державного, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.
В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного та місцевих бюджетів України. Відповідно до основних положень законодавства Державне казначейство України:
1) здійснює операції з коштами Державного бюджету;
2) веде розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3) контролює бюджетні повноваження при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;
4) провадить бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного бюджету;
5) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає інструкції з цих питань та контролює їх дотримання.
Органи Державної контрольно-ревізійної служби України здійснюють контроль:
1) за цільовим та ефективним використанням коштів Державного й місцевих бюджетів;
2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;
3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, кошторисів.
Державна контрольно-ревізійна служба України щомісяця надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів узагальнені результати звітів про проведені перевірки.
Державна податкова служба:

 • виконує контрольні функції щодо правильності обчислення і своєчасності сплати до бюджету податків і платежів;
 • здійснює оперативний облік доходів у розрізі фізичних та юридичних осіб.

НБУ та уповноважені на відповідну діяльність банківські установи щодо виконання бюджету виконують наступні функції:

 • збереження бюджетних коштів на кореспондентських рахунках;
 • здійснення необхідних, згідно з чинним законодавством, перерахувань грошових коштів чи виплату готівки.

Розпорядники коштів беруть участь у процесі виконання бюджету шляхом:

 • отримання коштів бюджету для проведення господарської діяльності відповідно до кошторисів;
 • витрачання коштів відповідно до їх основного фінансово-планового документа;
 • складання звітності та надання звітів до органів казначейства та фінансових органів.

2. Бухгалтерський облік виконання бюджету (далі БОВБ) є системою нагляду, відображення, узагальнення та контролю якісних і кількісних змін процесу виконання бюджету з метою його управління.
Сутність обліку виконання бюджету розкривається у функціях зазначеного підвиду загальної облікової системи бухгалтерського обліку України, а саме:

 • інформаційна — проявляється у спостереженні за планомір­ним поповненням доходної частини бюджету та аналогічним за характером здійсненням видатків бюджету, відбиттям зазначених процесів у системі носіїв відповідної облікової інформації та узагальненням її в системі рахунків бухгалтерського обліку та в головному носії кінцевого етапу бухгалтерського обліку — балансі;
 • управлінська — відображається у забезпеченні всіх рівнів управління державним та місцевими бюджетами якісною та достовірною інформацією щодо об’єктів бухгалтерського обліку виконання бюджету;
 • контрольна — реалізується в процесі споживання облікової інформації системою контролю за виконанням плану за доходами і видатками бюджетів для забезпечення дотримання законності, державної дисципліни, режиму економії щодо коштів бюджету.

Основні завдання бухгалтерського обліку з виконання бюджетів:

 • своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами операцій по виконанню бю-
  джетів;
 • щоденне завершення та звірка всіх облікових процесів, регістрів і документів, у тому числі пов’язаних із надходженням та перерахуванням коштів по системах міжбанківських електронних платежів і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;
 • складання щоденного балансу та автоматизована перевірка відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;
 • достовірне відображення в обліку і звітності руху використання фінансових та інших ресурсів бюджетів;
 • надання об’єктивної і порівняльної інформації про стан зобов’язань, активів, результатів виконання бюджетів, у тому числі в розрізі окремих фінансових органів.

Дана підсистема складається з фінансового та управлінського обліку, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі (відрізняючись формою й періодичністю розрахунку даних). Фінансовий облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства та надання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, результати виконання бюджетів та їх змін. На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність, де накопичуються дані про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також підводяться результати виконання бюджетів. Управлінський облік ведеться з метою забезпечення керівництва органів Державного казначейства оперативною фінансовою і нефінансовою інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів. Управлінський облік ведеться органами Державного казначейства для забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності.
В цілому бухгалтерський облік виконання бюджетів виступає основою інформаційної системи органів Державного казначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі.
3. Облік виконання бюджету має досить суттєву специфіку, яка пояснюється своєрідними предметом та відповідно об’єктами обліку.
Так, предметом БОВБ виступає процес виконання Державного та місцевих бюджетів. Його об’єкти визначаються відповідно до облікової номенклатури, а саме:

 • фінансові ресурси бюджету;
 • інші активи;
 • зобов’язання;
 • кошти бюджетів;
 • кошти розпорядників коштів;
 • розрахунки;
 • результат виконання бюджету;
 • доходи бюджету;
 • видатки бюджету;
 • планові показники бюджетів.

Методом БОВБ є сукупність прийомів і засобів, що використовуються для отримання інформаційних даних про виконання бюджету. Складові методу традиційні та відповідають колу методичних прийомів, визначених вітчизняною теорією науки про бухгалтерський облік. Це — документування, інвентаризація, оцінка, рахунки і подвійних запис, облікові реєстри та форми, баланс і звітність.
4. Бухгалтерський облік виконання бюджету та звітність ґрунтуються на загальноприйнятих принципах вітчизняної облікової системи, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Розширене їх коло та трактування щодо підсистеми БОВБ визначене Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казна­чейства України від 28.11.2000 р. № 119. Зокрема, до складу принципів БОВБ віднесено:

  • законність — звітність має відповідати правилам і процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;
  • достовірність — вимагається правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;
  • повноту бухгалтерського обліку — всі операції з виконання бюджетів в органах Державного казначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій органів Державного казначейства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури органів Державного казначейства забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку, а також якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;
  • дату операції — забезпечення здійснення облікової реєстрації операції по виконанню в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;
  • прийнятність вхідного балансу, відповідно до якого залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;
  • превалювання сутності над формою — операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;
  • суттєвість — відображення у фінансових звітах усієї істотної інформації, корисної для прийняття рішень керівництвом, з урахуванням того, що статус суттєвості може бути наданий інформації за умов, якщо її відсутність або перекручення вплине на економічні рішення користувачів звітності;
  • доречність — визначає корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;
  • відкритість — фінансові звіти мають бути зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повин­ні відповідати змісту статей звітів, а звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;
  • сталість — декларує вимогу постійного (упродовж бюджетного року) застосування обраних методів. Зміна методів обліку можлива за умов додаткового аргументованого обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
  • правильність — вимагається сумлінне застосування прийня­тих правил і процедур;
  • обережність — закріплює обґрунтованість, розсудливість в оцінці фактів;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.