лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Пояснювальна записка готується Міністерством фінансів АР Крим, Головними фінансовими управліннями обласних, Київської міської державних адміністрацій, фінансовим управлінням Севастопольської міської державної адміністрації. У пояснювальній записці наводяться основні фактори, що вплинули на виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками, зміни у фінансовому стані місцевих бюджетів за звітний період та стан дебіторської і кредиторської заборгованості та розшифровка сум надходжень за кодами бюджетної класифікації доходів 21080000 «Інші надходження» та 24060300 «Інші надходження». До пояснювальної записки додаються Довідка про депозитні суми та Довідка про списану кредиторську заборгованість.
Терміни подання річного звіту про виконання місцевих бюджетів встановлюються та затверджуються наказом Міністерства фінансів України.

Органи Державного казначейства України подають звіти про виконання місцевих бюджетів Державному казначейству України. Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Міністерству фінансів України.

5. З метою контролю за повнотою і своєчасністю внесення платежів до бюджетів та до державних пільгових фондів органи державної податкової служби в районах та областях складають і подають вищим органам електронними засобами звітність про нарахування, надходження, податковий борг та переплату податків, зборів (обов’язкових платежів).
Формою щомісячної звітності виступає звіт за формою № 1—П «Про суми нарахувань, надходжень, податкового боргу та переплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів», який подається станом на звітну дату. У даній формі окремо відбиваються дані про суми нарахувань надходжень, податковий борг і переплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фон­дів (суми нарахувань та надходжень показуються наростаючим підсумком з початку року в гривнях; суми податкового боргу та переплати — станом на звітну дату в гривнях). На державному рівні звіт формується у тисячах гривень. Інформація щодо сум нарахувань, надходжень, податкового боргу та переплати подається за спеціально встановленими кодами відповідно до діючої бюджетної класифікації України. У звіті передбачається дев’я­тизначний код звітності, перший знак — код виду даних звіту (0 — сума надходжень грошовими коштами; 2 — сума надходжень без наявної сплати (взаємозаліки, векселі, взаєморозрахунки); 5 — сума нарахувань; 6 — сума податкового боргу; 8 — сума переплати), вісім останніх знаків — код бюджетної класифікації, у межах форми № 1—П податкові органи складають наступні звітні форми:

 1. звіт ф. № 1—П5 «Про суми нарахувань податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів»; Звіт за ф. № 1—П5 «Про суми нарахувань податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів»;
 2. районними (міськими) державними податковими інспекція­ми на підставі особових рахунків платників;
 3. державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — на підставі особових рахунків платників, які перебувають на обліку, а також на підставі звітів за ф. № 1-П5, які подаються податковими інспекціями нижчого рівня;
 4. Державною податковою адміністрацією України на підставі звітів за ф. 1-П5, що одержуються від обласних державних податкових адміністрацій.

За кодом 599999999 у звіті ф. № 1—П5 відображається загальний підсумок нарахувань податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів і перевіряється правильність складання звіту;

 1. звіт ф. № 1—П0 «Про суми надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів»; Звіт за ф. № 1—П0 «Про суми надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів», складається:
 2. районними (міськими) державними податковими інспекція­ми на підставі реєстрів надходжень та повернень за ф. № 25;
 3. державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі реєстру надходжень та повернень за ф. № 25 (за платниками, які перебувають на обліку) і на підставі звітів за ф. № 1—П0, які одержуються від податкових інспекцій нижчого рівня.
 4. Державною податковою адміністрацією України на підставі звітів за ф. № 1—П0, що надходять від обласних державних податкових адміністрацій.

Складанню зазначеної звітної форми передує звірка даних за доходами органів державної податкової служби у районі (місті) та області і містах Києві та Севастополі з відповідними даними територіальних органів Державного казначейства і фінансових органів, а також підписання відповідальними особами довідки про звірку.
За кодом 099999999 у звіті за ф. № 1—П0 відображається загальний підсумок надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів та перевіряється правильність складання звіту.
Звітні форми № 1—П6 «Про суми податкового боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів» та ф. № 1—П8 «Про суми переплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів» складаються:

 1. районними (міськими) державними податковими інспекція­ми на підставі особових рахунків платників;
 2. державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі особових рахунків платників, які перебувають на обліку, а також на підставі звітів за ф. № 1—П6 та ф. № 1—П8, які подаються податковими інспекціями нижчого рівня;
 3. Державною податковою адміністрацією України на основі звітів за ф. № 1-П6 та ф. № 1-П8, що одержуються від обласних державних податкових адміністрацій.

За кодами 699999999 (899999999) у звітах за ф. № 1—П6 та ф. № 1—П8 відображається загальний підсумок відповідно подат­кового боргу та переплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів і перевіряється правильність складання звітів.
Органи державної податкової служби обласного рівня складають щомісячний звіт за формою № 1—П6:

 1. у розрізі підпорядкованих органів державної податкової служби, який подається до Державної податкової адміністрації України у встановленому порядку після його узагальнення;
 2. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу, який подається до фінансових та територі­альних органів Державного казначейства відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Державній податковій адміністрації України зведений звіт за
ф. № 1—П «Про суми нарахувань, надходжень, податкового боргу та переплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів», а також пояснювальна записка до нього подаються каналами електронної пошти. Терміни подання звіту державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі зат­верджуються наказом Державної податкової адміністрації України.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИКОНАННЯ

 

 

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 1

 

Тест № 1

Визначити функції процесу виконання бюджету щодо вказаних учасників:


1. Верховна Рада

1. Бухгалтерський облік виконання бю-
джету

2. Міністерство фінансів

2. Контроль за використанням затвердження

3. Державне казначейство коштів резерву бюджету

3. Збереження бюджетних коштів на кореспондентських рахунках

4. Рахункова палата

4. Оперативний облік податків та зборів

5. КРУ

5. Контроль за веденням обліку розпорядниками коштів

6. НБУ

6. Контроль за використанням коштів ДБ

7. ДПС

7. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Тест № 2

До функцій обліку виконання бюджету відносять:

 1. інформаційну;
 2. аналітичну;
 3. управлінську;
 4. контрольну;
 5. виконавчу.

Тест № 3

Вибрати правильне визначення підсистем обліку виконання бюджету:


а) фінансовий облік

а) забезпечення відповідних споживачів інформацією

б) управлінський облік

б) покликаний забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх операцій органів Державного казначейства щодо визначених об’єктів

 

в) забезпечує облік фінансових ресурсів державного та місцевого бюджету

 

г) вирішує питання управління обліковим процесом виконання бюджету

Тест № 4

До об’єктів обліку виконання бюджету відносять:

 1. цінні папери, що належать державі;
 2. емітовані цінні папери;
 3. результати виконання бюджету;
 4. доходи розпорядників коштів;
 5. витрати бюджетних установ;
 6. доходи бюджету;
 7. зобов’язання розпорядників коштів;
 8. видатки бюджету.

Тест № 5

Надати правильне визначення окремим принципам бухгалтерського обліку виконання бюджету:


а) безперервність

а) постійне, протягом бюджетного року застосування обраних методів
б) відображення всієї істотної інформації
в) корисність інформації для підготовки та прийняття відповідних рішень
г) оцінка активів здійснюється виходячи з того, що процес виконання бюджету є постійним

б) доречність

в) сталість

г) суттєвість

Тест № 6

Ідентифікувати подані рахунки за окремими класами плану рахунків


а) активи

а) «Кошти бюджетів в інших банках»

б) доходи

б) «Кошти бюджетів в НБУ»

в) видатки

в) «Депозити розміщені»

г) розрахунки

г) «Кредити отримані»

д) зобов’язання

д) «Кошти бюджетів»

е) кошти бюджетів та розпорядників коштів

е) «Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету»

 

ж) «Розрахунки за цінними паперами держави»

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.